ВІТАЛІТЕТНА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ POTENTILLA ERECTA (L.) RAЕUSCH. НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ КРОЛЕВЕЦЬКО-ГЛУХІВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ

I. Zubtsova

Анотація


Оцінено віталітетну структуру чотирьох популяцій Potentilla еrecta (L.) Raеusch. на заплавних луках Кролевецько-Глухівського геоботанічного району. Виходячи з результатів кореляційного та факторного аналізів, як ключові морфопараметри, які детермінують віталітет у особин Potentilla erecta, обрано фітомасу рослин, площу листкової поверхні та фітомасу генеративних органів. Ці показники входять до складу різних кореляційних плеяд і проявляють високі факторні навантаження. Встановлено, що в умовах заплавних лук у районі дослідження наявні популяції Potentilla еrecta двох якісних типів: депресивні та врівноважені. З’ясовано, що спільною ознакою віталітетної структури досліджуваних ценопопуляцій Potentilla еrecta є досить низька (до 25 %) частка особин проміжного класу («b») віталітету. Популяцій, у яких би найбільшу представленість мали рослини найвищого віталітету (класу «а»), не виявлено. Врівноваженими є ценопопуляції із угруповань Typhetum ( latifoliae) comarosum (palustre) та Typhetum (latifoliae) bidensum (tripartiti), а депресивними – із Elytrigietum (repentis) trifoliоsum (pratensis) та Elytrigietum (repentis) hypericosum (perforati).


Повний текст:

PDF

Посилання


Andriienko T. L. Roslynnist zakaznyka «Horodnytskyi» (Zhytomyrske Polissia) // Ukr. botan. zhurnal. 1983. № 2. S. 107–111.

Bachurina H. F. Torfovi bolota Ukrainskoho Polissia: Zahalnyi kharakter, roslynnist, stratyhrafiia, shliakhy rozvytku ta narodnohospodarske znachennia. K.: Naukova dumka, 1964. 208 s.

Bezdelev A. B., Bezdeleva T. A. Zhyznennye formy semennykh rastenyi rossyiskoho Dalneho Vostoka. Vladyvostok: Dalnauka, 2006. 296 s.

Zhyliaiev R. R. Kontseptsiia zhyttiezdatnosti populiatsii. Zhyttiezdatnist populiatsii roslyn vysokohiria Ukrainskykh Karpat. Lviv: Merkator, 2009. 206 s.

Zlobin Yu. A. Pryntsypy y metody yzuchenyia tsenotycheskykh populiatsyi rastenyi. Kazan: Yzd-vo Kazan. un-ta, 1989. 146 s.

Zlobin Yu. A. Teoryia y praktyka otsenky vytalytetnoho sostava tsenopopuliatsyi rastenyi // Botan. zhurnal. 1998. № 74(6). S. 769–784.

Zlobin Yu. A. Populiatsyonnaia ekolohyia rastenyi: sovremennoe sostoianye, tochky rosta. Sumy: Unyversytet. knyha, 2009. 263 s.

Zlobin Yu. A. Kompiuternye prohrammy dlia analyza populiatsyi rastenyi // Visn. Sumskoho nats. ahrar. un-tu. Ser. ahronomiia i biolohiia. 2012. Vyp. 2 (23). S. 3–6.

Yshbyrdyn A. R., Yshmuratova M. M. Adaptyvnyi morfohenez y ekoloho-tsenotycheskye stratehyy vyzhyvanyia travianystykh rastenyi // Metody populiatsyonnoi byolohyy. Syktyvkar, 2004. Ch. II. S. 113–120.

Krylova Y. L., Evseenko N. P. K resursnoi kharakterystyke lapchatky priamostoiachei v srednei polose Evropeiskoi chasty SSSR // Rastytelnye resursy. 1976. T. 12. Vyp. 3. S. 360–366.

Krylova Y. L., Kaporova V. Y. Sostavlenye raschetnykh tablyts dlia otsenky urozhainosty lekarstvennykh rastenyi po proektyvnomu pokrytyiu // Rastytelnye resursy. 1992. T. 28. Vyp. 3. S. 141–156.

Kovalenko I. M. Struktura populiatsii dominantiv traviano-chaharnychkovoho yarusu v lisovykh fitotsenozakh Desniansko-Starohutskoho natsionalnoho pryrodnoho parku. Vitalitetna struktura // Ukr. botan. zhurnal. 2006. T. 63. № 3. S. 376–386.

Kostesha N. Ia., Lytskevych L. A., Matveev A. Iu. Radyoprotektornye svoistva sukhoho ekstrakta lapchatky kustarnykovoi // Zdorove cheloveka v Sybyry. 1990. S. 83.

Lysak H. A., Filipenko A. B. Perstachi. Lviv, 1998. 54 s.

Lysak H. A. Ekolohichni osoblyvosti tsenopopuliatsii perstachiv (Potentilla L.) Volyni // Ukr. fitotsenot. zb. K., 2000. № 1(15). S. 66–90.

Lysak H. A. Perstach priamostoiachyi (Potentilla erecta (L.) Raeusch.) na Volyni: ekoloho-tsenotychni osoblyvosti, zapasy syrovyny ta sposoby kultyvuvannia: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.05. K., 2000. 24 s.

Mandryk V. Iu., Mentkovska O. A. Tsytoembryolohycheskoe yssledovanye nekotorykh populiatsyi Potentilla erecta (L.) Hampe (Rosaceae) v Ukraynskykh Karpatakh: mykrosporohenez, dyfferentsyatsyia semiapochky y zhenskoho hametofyta // Botan. zhurnal. 1977. 62, № 7. S. 1062–1073.

Malynovskyi K. A., Tsaryk Y. V. Problema vyvchennia y okhorony populiatsii ridkisnykh vydiv flory Ukrainskykh Karpat // Ukr. botan. zhurnal. 1990. 48(3). S. 13–21.

Mashkovskyi M. D. Lekarstvennye sredstva. M: OOO «Yzd-vo Novaia volna», 2001. 540 s.

Skliar V. H. Vitalitetna struktura pidrostu providnykh lisoutvoriuiuchykh vydiv Novhorod-Siverskoho Polissia // Uch. zap. Tavrych. nats. un-ta ym. V.Y. Vernadskoho. 2013. T. 26. № 1. S. 206–217.

Skliar Yu. L. Populiatsiina struktura Nymphaea candida baseinu Desny v mezhakh Pivnichnoho Skhodu Ukrainy // Ukr. botan. zhurnal. 2006. T. 63. № 4. S. 495–501.

Sovremennye podkhody k opysanyiu struktury rastenyia / pod red. N.P. Savynykh, Yu.A. Bobrova [y dr.]. Kyrov, 2008. 355 s.

Sorokyna T. P. Morfolohycheskoe y tsytolohycheskoe yzuchenye potomstva F1 ot skreshchyvanyia mezhdu razlychnymy vydamy Potentilla // Apomyktycheskoe razmnozhenye y heterozys. Novosybyrsk, 1974. S. 155-161.

Stoiko S. M., Milkina L. I. Yashchenko P. T. ta in. Rarytetni fitotsenozy zakhidnykh rehioniv Ukrainy (Rehionalna Zelena knyha). Lviv, 1997. 190 s.

Chukuryda S. S. Praktycheskaia tsennost yntrodutsentov semeistva Rosaceae // Nauchnyi elektronnyi zhurnal KubHAU. 2004. № 2(4). S. 1–19.

Tsaryk Y. V. Tsenopopuliatsyonnaia struktura vysokohornykh soobshchestv Karpat: avtoref. dys. … d-ra byol. nauk. Dnepropetrovsk, 1991. 43 s.

Geiger C, Scholz E, Rimpler H. Ellagitannins from Alchemilla xanthochlora and Potentilla erecta // Planta Med. 1994. N 60. R. 384–385.

Geszprych A, Roslon W, Weglarz Z. Phenolic acids in rhizomes and herb of tormentil (Potentilla erecta L.) // Herba Pol. 2003. N 49. R. 315–316.

Grujic-Vasic J., Ramic S., Bosnic T., Rimpapa Z. Phytochemical investigation of the Tormentil – Potentilla tormentilla // Folia Med. Fac. Univ. Saraeviensis. 1982. N 17. R. 89–98.

Grujic-Vasic J., Pilipovic S., Bosnic T., Redzic. Antimicrobial acitivity of rhizome and root of Potentilla erecta (L.) Raeusch. and Potentilla alba L. // Florenz. 2005. N 192. P. 164.

Latte K. R. Potentilla erecta. Das Aufrechte Fingerkraut // Z. Phytother. 2006. N 27. R. 198–206.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.