ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ ЗА ЙОГО МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ТА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПОЛУК ЦИКЛУ НІТРОГЕНУ

V. Samokhvalova, O. Starchenko, V. Chebanova, V. Chaban, O. Podobed, P. Samokhvalova

Анотація


За результатами інформаційно-аналітичних досліджень було встановлено високу інформативність мікробіологічних показників грунту, що відображають спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів трансформації нітрогеновмісних сполук; прогностичну цінність показників інтегральних біохімічних процесів ґрунтів, що пов’язані з трансформацією сполук нітрогену ґрунту; ефективність використання встановленої інформативності та прогностичної цінності мікробіологічних та біохімічних показників трансформації нітрогеновмісних сполук ґрунтів різних типів для прогнозування мікроелементного статусу та одночасного урахування функціонального різноманіття грунтових процесів.

Обґрунтовано новий спосіб визначення мікроелементного складу ґрунтів різного генезису з урахуванням спрямованості мікробіологічних процесів трансформації нітрогеновмісних речовин, взаємодії мікробіоценозу та біохімічної складової циклу сполук нітрогену ґрунтів.

Розроблений алгоритм запропонованого способу включає: відбір зразків, їх аналіз та отримання даних; визначення мікроелементного складу ґрунтів, стану мікробіоценозу (показники чисельності основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів) та біохімічної (інтегральні біохімічні показники – несимбіотичну азотофіксацію, амоніфікацію та нітрифікацію ґрунту) складової циклу сполук нітрогену, що одержують відомими методами; прогнозування елементного складу ґрунтів за регресійними рівняннями з подальшим поширенням алгоритму способу на основні мікроелементи /важкі метали та ґрунти різних типів певної природно-кліматичної зони за умов техногенного забруднення і технологічного навантаження.

За рахунок використання математико-статистичного аналізу, встановленням нових кількісних взаємозв’язків діагностичних показників хімічного та біологічного стану ґрунтів забезпечується універсальність, підвищення інформативності, точності, експресності способу за фонових (природних) умов, впливу технологічного навантаження, ризику і наявності техногенного забруднення для управління якістю ґрунтів з урахуванням їх мікроелементного складу та біогенності.

Патентнозахищений спосіб (патент на корисну модель № 124819 UA, 2018) забезпечує експресність прогнозування мікроелементного статусу та біогенності ґрунту; підвищення точності та прогнозованості якісного стану ґрунту за мікроелементним складом.


Ключові слова


ґрунт; мікробіологічні та біохімічні показники; трансформація нітрогеновмісних сполук ґрунту; мікроелементи; важкі метали; техногенне забруднення; технологічне навантаження; спосіб; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreiuk K. I., Iutynska H. O., Antypchuk A. F. ta in. Funktsionuvannia mikrobnykh uhrupovan gruntu v umovakh antropohennoho navantazhennia. K.: Oberehy, 2001. 240 s.

Bashkyn V. N. Ahroheokhymyia azota. Pushchyno, 1987. 270 s.

Bashkyn V. N. Byoheokhymyia: M.: Vyssh. shk., 2008. 424 s.

Diahnostyka stanu khimichnykh elementiv systemy grunt-roslyna /za red. A.I. Fatieieva, V.L. Samokhvalovoi. Kharkiv: KP «Miskdruk», 2012. 146 s.

DSTU 4729:2007 Yakist gruntu. Vyznachennia nitratnoho i amoniinoho azotu v modyfikatsii NNTs «IHA im. O.N. Sokolovskoho». Chynnyi vid 01.01.2008. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2008. 14 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy).

DSTU 7847:2015 Yakist gruntu. Vyznachennia chyselnosti mikroorhanizmiv v grunti metodom vysivannia na tverde (aharizovane) pozhyvne seredovyshche. Chynnyi vid 01.07.2016. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2016. 10 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy)].

Iutynska H. O. Gruntova mikrobiolohiia. K.: Aristei, 2006. 284 s.

Kovda V. A. Byoheokhymyia pochvennoho pokrova. M.: Nauka, 1985. 263 s.

Metody pochvennoi mykrobyolohyy y byokhymyy / pod red. D.H. Zviahyntseva. M.: Yzd-vo MHU, 1980. 224 s.

Miroshnychenko M. M., Makliuk O. I., Chebanova V. V. ta in. Vplyv system udobrennia na mikrobiolohichni protsesy transformatsii azotu za riznykh gruntovo-klimatychnykh umov // Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. 2012. Vyp. 77. S. 24–27.

Muromtsev H. S., Muromtseva H. N., Pavlova V. F. Pochvennaia mykroflora y fosfornoe pytanye // Uspekhy mykrobyolohyy. 1985. T. 28. № 4. S. 174–198.

Mukha V. D. Estestvenno-antropohennaia evoliutsyia pochv (obshchye zakonomernosty y zonalnye osobennosty). Moskva : Kolos, 2004. 271s.

Novye elementy byorehuliatsyy dlia ustoichyvoho razvytyia v ahroekosystemakh / pod red. V.P. Kukharia. K.: Naukova dumka, 2004. 350 s.

Nosko B. S. Azotnyi rezhym gruntiv i yoho transformatsiia v ahroekosystemakh. Kharkiv: Miskdruk, 2013. 130 s.

Patentni doslidzhennia. Osnovni polozhennia ta poriadok provedennia : DSTU 3575-97. - [Chynnyi vid 1998.01.01.]. K.: Derzhstandart Ukrainy, 1998. 16 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy).

Pat. na korysnu model UA № 3239, MPK (2006):G01N 33/00, G01N 33/24 (2006.01), Sposib vyznachennia ekolohichnoi stiikosti gruntiv /Dolhova T. I. (UA) Natsionalnyi hirnychii universytet (UA), 49005№: u20040806880 ot 17.08.2004; Opubl. 15.10.2004; Biul. № 10/2004. 4 s.

Pat. Ukrainy na vynakhid 113828 UA, MPK: G01N 33/24 (2006.01), C01G 21/00 Sposib prohnozuvannia vmistu tsynku u gruntakh riznoho henezysu dlia otsiniuvannia yikh ekoloho-enerhetychnoho stanu / Samokhvalova V. L. (UA), Skrylnyk Ie. V. (UA), Shedei L. M. (UA), Lopushniak V. I. (UA), Samokhvalova P. A. (UA), Oliinyk N. V. (UA); zaiavnyk ta patentoutrymuvach NNTs «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimii imeni O. N. Sokolovskoho» (UA). № a201512847; Zaiavl. 25.12.2015; Opubl. 10.03.2017; Biul. №5. 8 s.

Pat. Ukrainy na vynakhid 115014 UA, MPK (2017.01): G01N 33/24 (2006.01), C01G 21/00 Sposib vyznachennia vmistu svyntsiu u gruntakh riznoho henezysu dlia otsiniuvannia yikh ekoloho-enerhetychnoho stanu / Samokhvalova V. L. (UA), Samokhvalova P. A. (UA), Filatov V. P. (UA), Horiakina V. M. (UA); zaiavnyk ta patentoutrymuvach NNTs «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimii imeni O.N. Sokolovskoho» (UA). № a201612732; Zaiavl. 14.12.2016; Opubl. 28.08.2017; Biul. №16. 8 s.

Pat. na korysnu model 120082 UA, MPK: G01N 33/24 (2006.01) Sposib prohnozuvannia rodiuchosti gruntiv za yikh makroelementnym stanom / Samokhvalova V. L. (UA), Khrystenko A. O. (UA), Shedei L. O. (UA), Samokhvalova P. A. (UA), Karatsiuba O. V. (UA); zaiavnyk ta patentoutrymuvach NNTs «Instytut gruntoznavstva ta ahrokhimii imeni O.N. Sokolovskoho» (UA). № u201703324; Zaiavl. 06.04.2017; Opubl. 25.10.2017; Biul. №20. 6 s.

Pat. SU №1471172, MPK: G01N 33/24, Sposob prohnozyrovanyia dynamyky yzmenenyia soderzhanyia humusa v pochve / Yumahulova A. N., Kucherov V. S. Kazakhskyi NYY zemlededlyia ym. V.R. Vyliamsa, Zaiavka 3818486/30-63 ot 03.12.1984; Opubl. 07.04.1989, Biul. №13. 5 s.

Patentnyi formuliar. Osnovni polozhennia. Poriadok skladannia ta oformlennia: DSTU3574-97. [Chynnyi vid 1998.01.01.] K.: Derzhstandart Ukrainy, 1998. 14 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy).

Polynov B. B. Kora vyvetryvanyia. Ch.1.: Protsessy vyvetryvanyia: Osnovnye fazy y formy vyvetryvanyia y ykh raspredelenye. L.: Yzd-vo AN SSSR, 1934. 210 s.

Polynov B. B. Landshaft y pochva // Pryroda. 1925. № 1–3. S. 73–84.

Protasova N. A., Shcherbakov A. P. Osobennosty formyrovanyia mykroelementnoho sostava zonalnykh pochv Tsentralnoho Chernozemia // Pochvovedenye. 2004. № 1. S. 50–59.

Samokhvalova V. L., Fateev A. Y. Vozdeistvye polyelementnoho zahriaznenyia pochvy tiazhelymy metallamy na balans azota v systeme udobrenye-pochva-rastenye // Pochvy y ykh plodorodye na rubezhe stoletyi: Tez. konf. Mat. 2 sezda Belorusskoho ob-va pochvovedov; ekolohycheskoe sostoianye pochvennykh resursov y zashchyta ykh ot dehradatsyy. (Mynsk, 2001). Kn. 3. S. 164–166.

Smyrnov P. M., Muravyn e. A. Ahrokhymyia. M.: Kolos, 1981. 319 s.

Truskavetskyi R. S. Buferna zdatnist gruntiv ta yikh osnovni funktsii. Kharkiv: PPV «Nove slovo», 2003. 225 s.

Umarov M. M., Kurakov A. V., Stepanov A. L. Mykrobyolohycheskaia transformatsyia azota v pochve. M.: HEOS, 2007. 137 s.

Chaban V. I., Podobed O. Iu. Balans mikroelementiv v intensyvnykh sivozminakh stepovoi zony Ukrainy // Biul. In-tu silsk. hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy. 2014. № 6. S. 22–25.

Chebanova V. V., Makliuk O. I. Vplyv riznykh system udobrennia na stan mikrobnykh uhrupuvan azotnoho tsyklu za riznykh gruntovo-klimatychnykh umov // Ahrokhimiia i gruntoznavstvo. Mizhvidom. temat. nauk. zb. Spets. vypusk do VIII zizdu UTHA, (5–9 lypnia, 2010 r.). Knyha 3. Zhytomyr: «Ruta», 2010. S. 348–350.

Yakist gruntu. Vidbyrannia prob: DSTU 4287:2004. [Chynnyi vid 2005-07-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2005. 10 s. (Natsionalnyi standart Ukrainy).

Yakist gruntu. Vidbir prob. Chastyna 6. Nastanovy shchodo vidboru, obroblennia ta zberihannia gruntu dlia doslidzhennia aerobnykh mikrobiolohichnykh protsesiv u laboratorii. DSTU ISO10381-6 : 2001(ISO10381-6 : 1993, IDT) [chynnyi vid 2002-07-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2002. 4 s.

Yakist gruntu. Vyznachennia vmistu rukhomykh spoluk Mn, Zn, Cd, Fe, Co, Cu, Ni, Cr, Pb v grunti v bufernii amoniino-atsetatnii vytiazhtsi z rN 4,8 metodom atomno-absorbtsiinoi spektrofotometrii: DSTU 4770.1:2007 – DSTU 4770.2:2007. [Chynni vid 2009-01-01]. K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2009. 126 s. (Natsionalni standarty Ukrainy).

Fateev A. I., Samokhvalova V. L. Supply of nitrogen in agricultural cultures in condition of polyelement pollution of soil by the heavy metals // Collection of Papers by Ukrainy Members of ESSC, Kharkiv, 1999. P. 42–46.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.