ONE HUNDRED AND TEN YEARS OF NATURAL RESEARCHES ON „POZHYZHEVSKA” DALE (CHORNOHORA, THE UKRAINIAN CARPATHIANS)

Y. V. Tsaryk, V. G. Kiyak, Y. Y. Nesteruk


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0302.031

Abstract


A history of biostation formation and functioning on „Pozhyzhevska” dale (Chornohora, the Ukrainian Carpathians) for 110 years is presented. The main publications and author’s abstract of doctoral and candidate’s theses which were carried out on stationary researches materials are also attached.

Keywords: biostation, „Pozhyzhevska”, Chornohora, floristic, population, ecolo­gi­cal studies.


References


Література 1899-1939 рр.

1. Dziędzielewicz J. Z wycieczki do Bystrzeca na Czarnohorze. Pam. Tow-wa Tatrz., 1909; 30: 23-26.

2. Dziędzielewicz J. Nowy gatunek z rzędu owodów chrościkowatych (Trichoptera): Rhyacophilla furcata n. sp. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 1910; 37: 107-108.

3. Fudakowski J. Nowy ssak dla fauny Polski - polnik karpacki. Ochrona przyrody, 1933; 13: 123-125.

4. Fudakowski J., Dunajewski A., Despax R. i in. Przyczynek do znajomości fauny Czarnohory. Rozprawy i sprawozdania Instytutu badawczego lasόw państwowych, 1935, seria A; 8: 27-32.

5. Kozij G. Wysokogórskie torfowiska północno-zachodniego pasma Czarnohory. Pam. Państw. Inst. nauk. gosp. wiejskiego w Puławach, 1932; 13: 163-179.

6. Kozij G. Stratygrafia i typy florystyczne torfowisk Karpat Pokuckich. Ibid, 1934; 15: 160-226.

7. Kozij G. Wyniki doświadczeń z nawożeniem łąk podgórskich w Karpatach Wschodnich. Ibid, 1936; 16 (2).

8. Kozij G. Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich. Kosmos, 1939; 61: 515-523.

9. Krajowa Stacya doświdczalna botaniczno-rolnicza we Lwowie. Sprawozdanie za czas od 1. lipca 1912 do 30. czerwca 1913. Lwów: Nakładem Stacyi botanicznej we Lwowie, 1913. 17 s. + 8 rys.

10. Krajowa Stacya doświdczalna botaniczno-rolnicza we Lwowie. Sprawozdanie za czas od 1. lipca 1913 do 30. czerwca 1916 / Zest. S. Krzemieniewski i K. Huppenthal. Lwów, 1916. 45 s.

11. Ochrona przyrody: Оrgan Państwowej komisyi ochrony przyrody, 1920-1937; 1-17.

12. Olszański M., Rymarowicz L. Powroty w Czarnohorę. Pruszków: Oficyna wydawnicza "Rewasz", 1993. 256 s.

13. Rybiński M. Trechius fontinalis n. sp. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, 1901; 35: 66.

14. Sagan L. Polnik karpacki (Chyonomus alpinus Miller). Ochrona przyrody, 1934; 14: 147-149.

15. Środoń A. Górna granica lasu na Czarnohorze i w Górach Czywczyńskich. Kraków: Pol. Akad. Umiejętn., 1948. 92 s.

16. Stenz E., Orkisz H. Dawne spostrzeżenia pyrheliometryczne w Karpatach Wschodnich w lecie 1924 roku. Kosmos, 1925; 50:

17. Stenz E. Dodatek do pracy: "Dawne spostrzeżenia pyrheliometryczne na Czarnohorze... ". Kosmos, 1926a; 51: 702-703.

18. Stenz E. O usłonecznieniu Czarnohory. Kosmos, 1926b; 51: 678-701.

19. Swederski W. Sprawozdanie Stacji Doświadczalnej Botaniczno-Rolniczej we Lwowie. Puławy: Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego, 1928.

20. Swederski W. Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich. Cz. 1. Gleby północno-zachodniej częjści pasma Czarnohory. Pam. Państw. Inst. nauk. gosp. wiejskiego w Puławach, 1931a; 12 (1): 115-154.

21. Swederski W. Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich. Cz. 2. Stężenie jonów wodorodowych w glebach połonin wschodniokarpackich. Ibid, 1931b; 12 (1): 155-176.

22. Swederski W. Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich. Cz. 3. Zmiany w charakterze gleb połonin w zależności od reljefu. Ibid, 1933a; 14: 212-234.

23. Swederski W. Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich. Cz. 4. Badania nad składem prochnicy oraz stosunkiem C:N w różnych typach gleb górskich. Ibid, 1933b; 14: 235-242.

24. Swederski W. Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich. Cz. 5. O rozkładzie glinokrzemianów w różnych typach gleb górskich. Ibid, 1933c; 14: 243-252.

25. Swederski W. Studia nad glebami górskimi w Karpatach Wschodnich. Cz. 6. O przebiegu nitryfikacji w glebach połonin wschodniokarpackich. Ibid, 1934; 15 (1): 143-159.

26. Swederski W., Szafran B. Typy florystyczne połonin w Karpatach Wschodnich. Ibid, 1931; 12 (1): 62-114.
https://doi.org/10.1080/0005772X.1931.11093058

27. Swederski W., Szafran B. Badania nad podniesieniem produkcji roślinnej na pastwiskach górskich i łąkach podgórskich w Karpatach Wschodnich. Ibid, 1932; 13: 180-237.

28. Swederski W., Szafran B. Dalsze badania nad podniesieniem wydajności połonin wschodnio-karpackich. Ibid, 1936; 16 (2): 180-237.

29. Szafran B. Badania nad trawami pasternymi Karpat Wschodnich. Ibid, 1933; 14: 253-268.

30. Szulc K. Spostrzeżenia meteorologiczne na połoninie Pożyżewskiej w pasmie Czarnohory. Kosmos, 1911; 36: 900-913.

31. Szulc K. Spostrzeżenia meteorologiczne na połoninie Pożyżewskiej w pasmie Czarnohorskim w Karpatach Wschodnich w roku 1911. Ibid, 1912; 37: 483-490.

32. Tołpa S. Z badań nad wysokogórskimi torfowiskami Czarnohory. Acta Soc. Botan. Pol., 1928; 5: 221-245.
https://doi.org/10.5586/asbp.1927.015

33. Wilczyński T. Zapiski florystyczne z Karpat Pokuckich, I. Rozprawy i wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich, 1923; 9: 132-139; 1924-1927; 10: 114-127.

34. Wilczyński T. Roślinność pasma Czarnohory. Krajobrazy Roślinne Polski. 1930; 17: 1-32; 1931a; 18: 1-22; 1931b; 19: 1-22.

35. Zabłocki J. Gospodarstwo połoninowe w Karpatach Wschodnich. Las Polski, 1939; 19 (2).

36. Ziemacki W. Spostrzeżenia meteorologiczne na połoninie Pożyżewskiej w pasmie Czarnohorskim w Karpatach Wschodnich w roku 1912. Kosmos, 1914; 39: 463-479.

Література 1959-2009 рр.

37. Біологічна продуктивність гірськососнового криволісся. За ред. К. А. Малиновського. Київ: Наукова думка, 1973. 160 с.

38. Біологічна продуктивність лучних біогеоценозів субальпійського поясу Карпат. За ред. К. А. Малиновського. Київ: Наукова думка, 1974. 246 с.

39. Біологічна продуктивність смерекових лісів. За ред. М. А. Голубця й К. А. Малиновського. Київ: Наукова думка, 1975. 239 с.

40. Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин Українських Карпат. Й. В. Царик, Г. Г. Жиляєв, В. Г. Кияк та ін. За ред. М. Голубця, К. Малиновського. Львів: Поллі, 2004. 198 с.

41. Голубец М. А. Ельники Украинских Карпат. Киeв: Наукова думка, 1978. 246 с.

42. Гори Гуцульщини. Путівник, який об'єднує. Ред. А. Вєльоха. Краків: Цетральний осередок гірського туризму ПТТК, 2006. 224 с.

43. Дигрессия биогеоценотического покрова на контакте лесного и субальпийского поясов Черногоры. К. А. Малиновский, И. В. Царик, Я. В. Коржинский и др. Под общ. ред. К. А. Малиновского. Киев: Наук. думка, 1984. 208 с.

44. Динамика ценопопуляций травянистых растений. Под ред. К. Малиновского. Киев: Наукова думка, 1987. 128 с.

45. Екологія і систематика рослин Карпат та прилеглих територій. Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. 96 с.

46. Еленевский А. Г., Дервиз-Соколова Т. Г. Заметки о двух европейских лютиках. Новости систематики сосудистых растений, 1986; 23: 55-60.

47. Жиляев Г. Г. Жизнеспособность популяций растений. Львов: ДПМ НАНУ, 2005. 304 с.

48. Життєздатність популяцій рослин високогір'я Українських Карпат. Й. Царик, Г. Жиляєв, В. Кияк та ін. За ред. Й. Царика. Львів, 2009 (у друці).

49. Збереження біотичного різноманіття у високогір'ї Українських Карпат. Наукові рекомендації. Й. Царик, Г. Жиляєв, В. Кияк та ін. За ред. Й. Царика. Львів: Меркатор, 2009. 52 с.

50. Коваленко А. П., Колищук В. Г., Малиновский К. А., Чвак Т. В., Шевчук А. И. Итоги работы высокогорного стационара в Карпатах. В кн.: Очередные задачи биогеоценологии и итоги работ биогеоценологических стационаров (Ленинград, 30.ХІ-3.ХІІ 1971 г.). Ленинград: Наука, 1971: 52-58.

51. Козловський М. П. Видове різноманіття фітонематод субальпійського та альпійського поясів Українських Карпат. Наук. записки Львівськ. держ. природозн. музею, 2001; 16: 109-116.

52. Малиновський К. А. Біловусові пасовища субальпійського пояса Українських Карпат. Київ: Вид-во АН УРСР, 1959. 206 с.

53. Малиновський К. А. Рослиннiсть високогiр'я Українських Карпат. Київ: Наукова думка, 1980. 280 с.

54. Малиновський К. А. Завдання, напрями та результати стацiонарних дослiджень високогiрної рослинностi Українських Карпат. В кн.: Структура високогiрних фітоценозiв Українських Карпат. Збірник наукових праць. Київ: Наукова думка, 1993: 5-19.

55. Малиновський К. А., Сварник М. І. Бібліографія робіт, виконаних на карпатському біологічному стаціонарі Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного АН України в 1957-1987 рр. В кн.: Структура високогiрних фітоценозiв Українських Карпат. Збірник наукових праць. Київ: Наукова думка, 1993: 149-178.

56. Малиновський К. А., Крічфалушій В. В. Високогірна рослинність. В кн.: Рослинність України. Гол. ред. В. А. Соломаха. Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 230 с.

57. Малиновський К. А., Крічфалушій В. В. Рослинні угруповання високогір'я Українських Карпат. Ужгород, 2002. 244 с.

58. Малиновський К., Царик Й., Кияк В., Нестерук Ю. Рідкісні, реліктові, ендемічні та погранично-ареальні види рослин Українських Карпат. Львів: Ліга-Прес, 2002. 78 с.

59. Матеріали Міжнародної наукової конференції: Значення і перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття (присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська" Інституту екології Карпат НАН України). Львів: Ліга Прес, 2008. 356 с.

60. Нестерук Ю.Й. Рослини Українських Карпат: Iлюстрований довiдник. Львiв: Поллі, 2000. 136 с.

61. Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні мандрівки. Львiв: БаК, 2003. 520 с.

62. Рослинність Українських Карпат і шляхи її раціонального використання. Київ: Наук. думка, 1964. 138 с.

63. Структура високогірних фітоценозів Українських Карпат. За ред. К. А. Малиновського. Київ: Наук. думка, 1993. 180 с.

64. Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат. К. А. Малиновський, Й. В. Царик,

Г. Г. Жиляєв та ін. За ред. К. А. Малиновського. Київ: Наук. думка, 1998. 176 с.

65. Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат. Й. В. Царик, К. А. Малиновський, Г. Г. Жиляєв та ін. За ред. М. Голубця, Й. Царика. Львів: Євросвіт, 2001. 160 с.

66. Фотинюк Ф. І. Гриби. Львів: Кн.-журн. вид-во, 1961. 184 с.

67. Чорнобай Ю. М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах. Львів: Вид-во ДПМ НАН України, 2000. 352 с.

68. Czarnohora. Kraina połonin. Чорногора. Країна полонин. Red. M. Troll. Krosno: Ruthenus, 2006. 144 s.

69. Czarnohora. Przyroda i człowiek. Red. M. Troll. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2006. 229 s.

Автореферати докторських дисертацій

70. Голубец М. А. Еловые леса Украинских Карпат: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Ленинград, 1969. 33 с.

71. Жиляєв Г. Г. Життєздатність популяцій трав'яних багаторічників: Автореф. дис.. д-ра біол. наук. Дніпропетровськ, 2001. 34 с.

72. Климишин О. С. Сукцесійна трансформація високогірних біогеоценозів Українських Карпат: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. Дніпропетровськ, 2008. 44 с.

73. Козловський М. П. Біоіндикаційні властивості фітонематодних угруповань наземних екосистем Карпатського регіону: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. Дніпропетровськ, 2007. 40 с.

74. Колищук В. Г. Стелющиеся древесные растения (эколого-морфологический анализ): Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Львов, 1971. 32 с.

75. Комендар В. И. Приполонинные леса и стланники Украинских Карпат, их трансгенез, структурно-генетические связи с высокогорными системами Карпат, Альп и Балкан: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Киев, 1970. 57 с.

76. Малиновский К. А. Растительность высокогорья Украинских Карпат (эколого-фитоценотическая характеристика, сравнение со странами-аналогами, рациональное использование, улучшение и охрана): Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Киев, 1969. 63 с.

77. Милкина Л. И. Коренные леса северо-восточного макросклона Украинских Карпат (фитоценотическая структура, распространение, экологические основы восстановления и охрана): Автореф. дис. … д-ра биол. наук. Киев, 1988. 40 с.

78. Рудишин М. П. Екологія популяцій гризунів західного регіону України: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. Дніпропетровськ, 1998. 42 с.

79. Тасєнкевич Л. О. Природна флора судинних рослин Карпат: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. Київ, 2006. 35 с.

80. Царик И. В. Ценопопуляционная структура высокогорных сообществ Карпат: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Днепропетровск, 1991. 43 с.

81. Чопик В. И. Высокогорная флора Украинских Карпат и ее анализ: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Киев, 1973. 48 с.

82. Чорнобай Ю. М. Трансформація фітодетриту в екосистемах Українських Карпат: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. Дніпропетровськ, 1995. 46 с.

Автореферати кандидатських дисертацій

83. Андриенко Т. Л. Болота Украинских Карпат и Прикарпатья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1969. 27 с.

84. Бедей М. И. Овсяничники (Festucetea) и их эколого-биологическая характеристика: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1967. 29 с.

85. Бережный И. В. Черничники Украинских Карпат (структура, динамика, особенности естественного возобновления, пути развития, биологические основы рационального использования): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Львов, 1964. 24 с.

86. Билонога В. М. Сукцессии растительности на отвалах серных месторождений Предкарпатья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1989. 16 с.

87. Вайнагий И. В. Биология генеративного размножения травянистых растений Украинских Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1962. 15 с.

88. Верниченко Ю. В. Дикорастущие злаки Украинских Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Львов, 1974. 24 с.

89. Данилик І. М. Родина Cyperaceae Juss. флори Українських Карпат (систематика, екологія, хорологія, охорона): Автореф. дис. …. канд. біол. наук. Киев, 1998. 18 с.

90. Демкив О. Т. Накопление радиоактивных изотопов горными растениями: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1967. 20 с.

91. Дмитрах Р. И. Экология опыления компонентов сообщества овсяницы красной в Карпатах: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Днепропетровск, 1991. 16 с.

92. Ермаченко Г. А. Геоботаническая характеристика лугов щучки дернистой в Черногоре: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Львов, 1962. 16 с.

93. Жиляев Г. Г. Ценопопуляции травянистых многолетников в первичных и вторичных биогеоценозах Черногоры: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. Днепропетровск, 1981. 26 с.

94. Загульський М. М. Хорологія, структура популяцій та охорона орхідних (Orchidaceae) західних регіонів України: Автореф. дис. … канд. біол. наук. Киев, 1994. 26 с.

95. Кияк В. Г. Структура ценопопуляций растений в альпийских сообществах Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1989. 16 с.

96. Климишин А. С. Сравнительная характеристика ценопопуляций Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin в биогеоценозах Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1983. 24 с.

97. Кобив Ю. И. Структурно-функциональная организация щавельников Украинских Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1988. 16 с.

98. Колищук В. Г. Верхняя граница леса в Украинских Карпатах, ее современное состояние и динамика: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1960. 16 с.

99. Комендар В. И. Растительность горного хребта Черногоры в Восточных Карпатах и ее значение в народном хозяйстве: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев, 1954. 16 с.

100. Коржинский Я. В. Количественная оценка дигрессии растительного покрова на контакте лесного и субальпийского поясов Черногоры (Украинские Карпаты): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1983. 28 с.

101. Крысь З.-О. П. Экологические предпосылки охраны и обогащения запасов горечавки желтой (Gentiana lutea L.) в Украинских Карпатах: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев, 1972. 28 с.

102. Микітчак Т. І. Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати): Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Дніпропетровськ, 2005. 20 с.

103. Миллер Г. П. Структура, генезис и вопросы рационального использования ландшафта Черногоры в Украинских Карпатах: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Львов, 1963. 23 с.

104. Пашук Х. Т. Эколого-цитологические исследования популяций некоторых представителей флоры Украинских Карпат: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Киев, 1972. 22 с.

105. Половников Л. И. Биологическая продуктивность фитоценозов ели европейской на северных макросклонах Черногоры (Карпаты): Автореф. дис. … канд. биол. наук. Львов, 1971. 20 с.

106. Попадюк Р. В. Демутационные изменения растительного покрова в высокогорье Черногоры (Украинские Карпаты): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М: МГПИ, 1990. 16 с.

107. Решетило О. С. Екологічні особливості та структура популяцій кумок (Bombina) в регіоні Українських Карпат: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Дніпропетровськ, 2001. 19 с.

108. Сварнык Н. И. Структура популяций растений в сообществах сосны горной в Черногоре (Карпаты): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1989. 16 с.

109. Сенчина Б. В. Еколого-географічні закономірності поширення популяцій аркто-альпійських видів рослин в Українських Карпатах: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Львів, 2001. 19 с.

110. Сичак Н. М. Рід Alchemilla L. (Rosaceae) у флорі Українських Карпат: таксономія, хорологічні, екологічні, ценотичні особливості та охорона: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Киев, 1996. 24 с.

111. Слободян Г. М. Структура ценопопуляций послелесных черничников Черногоры: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1987. 16 с.

112. Слободян М. П. Лиственные мхи Советских Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Львов, 1950. 15 с.

113. Трубицкий Г. Ф. Накопление питательных веществ в травах восточнокарпатских горных пастбищ: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Львов, 1960. 16 с.

114. Царик И. В. Накопление и разложение подстилки в биогеоценозах субальпийского пояса Карпат: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Днепропетровск, 1977. 30 с.

115. Царик І. Й. Консортивна структура сосни Муго (Pinus mugo Turra) в чорногірському високогір'ї (Українські Карпати): Автореф. дис. ... канд. біол. наук. Дніпропетровськ, 1999. 19 с.

116. Чернобай Ю. Н. Подстилка и некоторые вопросы ее биогеоценологической роли в лесах Черногоры (Украинские Карпаты): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1978. 25 с.

117. Шевчук А. И. Накопление и распределение радиоактивных элементов в естественных фитоценозах высокогорья Украинских Карпат: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Киев, 1972. 26 с.

118. Юревич С. И. Эколого-биологические особенности сосны горной и продуктивность ее группировок в Черногоре (Карпаты): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Львов, 1975. 28 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2009 Studia biologica