№ 12 (2011)

ВИПУСК 12

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2011.12

Зміст

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Lev KALYNIAK
PDF
Lesya KUPYN
PDF
Ivan KHOMA
PDF
Oxana KRAVETSKA
PDF
Taras MARYSKEVYCH
PDF
Halyna MATVIYENKO
PDF
Ihor MRAKA
PDF
Vadym OLIYARNYK
Mykola OLIYNYK
PDF
Oresta SHEVCHENKO
PDF
Alicja-Maria JAGIELSKA-BURDUK
PDF
Ulyana USKA
PDF
Marian VAHULA
Ivan FEDYK
PDF
Olga YUREIKO
PDF
Andriy SOVA
PDF
Maryana LESKIV
PDF
Vasyl HERUN
PDF
Hanna SIROMSKA
PDF
Ruslan Siromskyi
PDF
Ihor PIDKOVA
PDF