Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ПОДАННЯ

НАДСИЛАННЯ СТАТЕЙ

До редакції надсилають електронні версії статті та рецензії (для осіб без вчених ступенів) на адресу: inozemna_filologiya@lnu.edu.ua


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ


До друку приймаються статті українською та англійською мовами.
До статті додається (для аспірантів або пошукувачів без вченого ступеня) ґрунтовна рецензія наукового керівника або рекомендація до друку відповідної кафедри. Усі прийнятті до розгляду статті проходять анонімне рецензування. Редакція здійснює, у разі потреби, науково-стильове редагування текстів статей. Статті також редагує мовний редактор. Обсяг статті ‒ не менше 12 повних сторінок заданого формату.

Авторів просять зробити частковий публікаційний внесок, який становить 700 гривень за статтю обсягом 12 сторінок. Кожна сторінка понад 12 ‒ 60 грн. Оплату здійснюють після підтвердження прийняття остаточного варіанта статті до друку.


Вимоги до тематики і змісту статей


Редколегія приймає до розгляду статті з питань загального, германського і романського мовознавства, перекладознавства та контрастивної лінгвістики, класичної філології, літературознавства, методики викладання іноземних мов. Стаття повинна бути на актуальну для сучасного стану розвитку відповідної галузі тему та містити оригінальний, раніше не опублікований матеріал.

 

Вимоги до структури статей

 

Стаття повинна містити структурні елементи, назви яких вказуються напівжирним шрифтом з крапкою в кінці (текст у цьому ж рядку).
Обов’язкові підрозділи:
Вступ (Introduction). Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій (Previous Research in the Area). Цей підрозділ має поглибити (але не повторювати) вступ (Introduction). У ньому потрібно проаналізувати літературу, дотичну до теми статті; сформулювати (та обґрунтовувати) теоретичні чи концептуальні положення, на які опирається автор; визначити гіпотезу/гіпотези, що потребують перевірки, або дослідницькі питання, порушені у статті. У цьому підрозділі необхідно зазначити результати, які вдалося отримати авторам попередніх публікацій, та невирішені проблеми у галузі дослідження.
Методологія дослідження (Methodology). Містить опис процесу дослідження, характеристику використаних матеріалів, методів та методик, які повинні давати чітке уявлення про об’єктивність отриманих результатів. Відомості мають бути короткими, але достатніми, аби інші науковці могли повторити дослідження. Читач повинен знати, що емпіричні дані та/чи інші матеріали достовірні, вичерпні й логічні, а методологія дослідження доцільна й ефективна. Звертаємо увагу авторів на те, що статтю з простим переліком методів дослідження буде відхилено.
Результати дослідження та їхнє обґрунтування (Results and Discussion). Результати дослідження мають бути описані чітко та вичерпно. Варто зазначити їхнє значення та пов’язати їх із актуальними науковими концепціями. У цій структурній частині статті слід уникати розлогих цитат та обговорення опублікованої літератури.
Висновки (Conclusions) та перспективи подальших досліджень. Підрозділ має містити: основні висновки, чітко окреслені оригінальність та науковий внесок дослідження, обговорення його впливу й застосування результатів, критичну оцінку недоліків та визначення перспективних напрямів подальших розвідок.

 

Вимоги до оформлення статей

 

1. УДК (у лівому верхньому кутку, напівжирним шрифтом, кегль 14).
2. НАЗВА СТАТТІ (через інтервал, великим напівжирним шрифтом, кегль 14).
3. Через інтервал ‒ ім’я, прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 14).
4. Через інтервал курсивом, кегль 14 – місце роботи, робочу та електронну адреси автора (кожна інформація з нового рядка, електронна адреса без підкреслення).
5. Анотація мовою статті (через інтервал з абзацу, кегль – 9, міжрядковий інтервал – 1), в якій окреслено предмет аналізу, методику і результати дослідження. Обсяг: 800 – 900 знаків. Рекомендовано будувати речення за такими зразками: “Виявлено…”, “Встановлено…”, “З’ясовано…”, “Оцінено вклад/вплив/роль…”, “Охарактеризовано закономірності…”, “Розглянуто…” тощо.
6. З нового рядка і з абзацного відступу ‒ словосполучення Ключові слова (мовою статті, курсивом). Словосполучення вважають одним ключовим словом. Кількість ключових слів 5 – 7.
7. Текст статті (через інтервал, гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2,5 см. Абзацний відступ – 1 см).
8. Покликання в тексті статті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки слід розділяти комою; номери джерел – крапкою з комою; перед номером сторінки ставлять “с.”, наприклад: [2], [7; 8; 12], [3, с. 567; 12, с. 434]. Крапка в реченні – після дужок і посилань. Авторський коментар – у круглих дужках із зазначенням через тире ініціалів автора курсивом, наприклад: (текст – А. П.).
9. Цитати і визначення (дефініції) слів брати в лапки. Пропуски в наведених цитатах позначаються так: <...>. Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (–), наприклад: “Інституційний дискурс – це...”, але “лексико-синтаксичні характеристики”. Подовжений дефіс (—) у статті не вживається. Перефразування подається без лапок, але із зазначенням джерела.
10. Лапки у тексті – “….”. Апостроф – ’. Крапку ‒ після лапок “….”.
11. Фрагменти рукопису, що містять ілюстративний матеріал, друкуються курсивом, а їхній переклад (за наявності такого) подається у лапках, наприклад: Німецьке дієслово gehen “йти” утворює перфект ...
12. Виноски подаються посторінково з арабською нумерацією. Кегль – 9, міжрядковий інтервал – 1.
13. Рисунки і таблиці розташовуються в тексті строго в межах друкованого поля книжкової орієнтації сторінок. Уся текстова інформація на рисунках повинна бути чіткою та розбірливою і не мати зайвих деталей. Усі рисунки і таблиці повинні бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами.
14. Через інтервал після основного тексту статті ‒ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, укладений за стандартом ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання”. Праці у списку наводять в алфавітному порядку через інтервал, без абзацного відступу, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал – 1; спочатку джерела мовою статті. Кожне джерело подають з нового рядка.

Приклади оформлення
а) стаття в журналі:

Кулініч О. О. Жанрові характеристики сучасного історичного роману. Краса художнього слова. 2021. № 4. С. 88–92.

б) монографія:

Кулініч О. О. Жанрові характеристики сучасного історичного роману : монографія. Київ : Вільне слово, 2019. 240 с.

в) навчально-наукове видання:

Кулініч О. О. Типологія роману: навч. посібник. Київ : Вільне слово, 2020. 120 с.

г) колективна монографія:

Жанрові характеристики сучасного історичного роману : монографія / за ред. О. О. Кулініча. Київ : Вільне слово, 2018. 450 с.

д) розділ колективної монографії:

Кулініч О. О. Жанрові характеристики сучасного історичного роману. Сучасний історичний роман : монографія / за ред. Т. О. Коломієць. Київ : Вільне слово, 2020. С. 125‒138.

е) дисертація:

Кулініч О. О. Мовна об’єктивація жанрових характеристик сучасного історичного британського роману: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. 180 с.

є) автореферат дисертації:

Кулініч О. О. Мовна об’єктивація жанрових характеристик сучасного історичного британського роману: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2018. 20 с.

ж) тези доповіді:

Кулініч О. О. Жанрові характеристики сучасного історичного роману. Актуальні проблеми сучасної філології : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 3–4 бер. 2018 р. Чернівці, 2015. С. 50–53.

з) електронний ресурс:

Кулініч О. О. Жанрові характеристики сучасного історичного роману. Краса художнього слова. 2019. № 4. С. 88–92. URL: http://krasaslova/4_2012/11pdf.15. CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ‒ через інтервал від переліку літератури по центру; нумерація джерел в алфавітному порядку.
Через інтервал знову подається список використаних джерел (під назвою REFERENCES), причому джерела кириличним алфавітом слід транслітерувати латиницею. а в квадратних дужках подати переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, укладені латиницею, залишаються без змін. Для транслітерації джерел українською мовою cлід скористатися онлайн сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia.
16. Після цього –транслітерований список використаних джерел (SOURCES, за потреби).
17. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ – через інтервал, по центру, в алфавітному порядку.
18. Через інтервал ‒ НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (великим напівжирним шрифтом, кегль 14).
19. Через інтервал ‒ ім’я, прізвище автора англійською мовою (напівжирним шрифтом, кегль 14).
20. Через інтервал – місце роботи, робочу та електронну адреси автора англійською мовою (курсивом, кегль 14; кожна інформація з нового рядка, електронна адреса без підкреслення).
21. Прикінцева (англомовна) анотація (через інтервал з абзацу, кегль – 9, міжрядковий інтервал – 1), в якій окреслено предмет аналізу, методику і результати дослідження, має бути розширеною (обсяг ‒ 2000 знаків без пробілів).
22. Якщо стаття написана англійською мовою, то пункти 20, 21, 22 подаються українською (крім електронної адреси).

 

Зразок оформлення статті:

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/Zrazok-oformlennia-statti.doc

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора подано необхідні пояснення).

  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.

  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  4. Основний текст статті набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням; усі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому збірнику, погоджуються з такими умовами:
а. Автори залишають за собою право на авторство своєї праці та передають збірнику право її першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану працю з обов’язковим посиланням на її авторів та першу публікацію у цьому збірнику.
б. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо не ексклюзивного розповсюдження праці у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим збірником (наприклад, розміщувати її в електронному інституційному сховищі або публікувати у складі монографії) за умови збереження посилання на її першу публікацію у цьому збірнику.
в. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, в інституційних сховищах або на особистих веб-сайтах) рукопису праці як до подання його до редакції, так і під час редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованих праць (див.The Effect of Open Access https://web-archive.southampton.ac.uk/opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html).

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього збірника, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.