Редакційна політика

Галузь та проблематика

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження в Україні та за кордоном з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, а також з перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.

 

Мови видання: українська та англійська.

 

Періодичність: 1–2 рази на рік

 

“Іноземна філологія” індексується у таких базах даних: MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO), Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 збірник включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 “Філологія”.

 

ISSN 0320-2372 (друк.)

ISSN: 2078-2373 (онлайн)

 

Політика розділів

Титульна сторінка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Зміст випуску

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВСТУПНА СТАТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ. ДИСКУРСОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТИЛІСТИКА. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО І КОНТРАCТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ. ПОДІЇ. ІНТЕРВ’Ю

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі подані рукописи попередньо розглядаються редакцією. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю стаття може бути повернута авторові.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до вимог. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються у збірнику.

Процедура рецензування є анонімною і для рецензентів, і для авторів. Рецензування здійснюється двома запрошеними рецензентами – експертами у галузі дослідження, викладеного у статті (подвійне “сліпе” рецензування). Рецензенти отримують від редакції інструкції щодо оцінювання статей та бланк для заповнення.

Під час рецензування оцінюється:

  • новизна дослідження, викладеного у статті, рівень його самостійності та відповідність сформульованій науковій меті;
  • методологія проведення дослідження;
  • логічність і переконливість наукової аргументації;
  • огляд та обсяг опрацьованої у статті літератури;
  • стиль викладу у статті;
  • оформлення  рукопису.

 

Рецензування зазвичай триває 2-6 тижнів. Рецензенти виявляють позитивні сторони і недоліки статті та зазначають, які виправлення та доповнення мають бути внесені авторами. Після завершенню процесу рецензування редакція приймає, виходячи з рекомендацій рецензентів, одне з таких рішень:

 

  • рекомендувати до друку без зауваг;
  • рекомендувати до друку із незначними заувагами;
  • рекомендувати до друку із значними заувагами;
  • відхилити.

Рішення редакції направляється авторам. Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторам разом із текстами рецензій, що містять конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією збірника.

Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

 

Політика відкритого доступу

“Іноземна філологія” практикує політику негайного відкритого  доступу до опублікованого змісту,   підтримуючи   принципи   вільного   поширення   наукової   інформації   та   глобального обміну   знаннями   задля   загального   суспільного   прогресу.   Користувачі   можуть   читати, завантажувати,   копіювати,   поширювати,   друкувати,   шукати   повні   тексти   статей   без попереднього дозволу видавця або автора.