UDŽBENIČKI SADRŽAJI ZA CRNOGORSKI JEZIK KAO NEMATERNJI (I–IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE) I KOMPETENCIJE JEZIČKOGA KOMUNICIRANJA U OKVIRU PROGRAMSKIH NAČELA ZAJEDNIČKOGA EVROPSKOGA OKVIRA ZA ŽIVE JEZIKE

Aleksandar Čogurić

Анотація


Predmetom ovoga rada su udžbenički sadržaji koji su istraživani u kontekstu učenja stranoga jezika. Ispitivana je njihova određenost Evropskim okvirom i usmjerenost programskim ciljevima i ishodima. Istraživanje je sprovedeno na osnovnoškolskim udžbenicima za Crnogorski jezik kao nematernji, koji su namijenjeni učeničkoj populaciji čiji je maternji jezik albanski. Učenje stranoga jezika sveobuhvatan je i usmjeren proces, institucionalizovan i zasnovan na savremenim dostignućima nauka koje se bave tom problematikom. Jedan od izazova pred kojim se nalaze stručnjaci jeste na koji način organizovati učinkovito i sveobuhvatno učenje stranoga jezika, jer se učenje jezika ne zasniva isključivo na usvajanju njegova lingvističkoga lika. Mnogo širi su kulturološki slojevi koji preko jezika ulaze u kulturnu sferu onoga ko uči taj jezik, kao i onoga ko prezentuje sadržaje za učenje. Analizirajući udžbeničke sadržaje ustanovili smo da lingvističke kompetencije učenik ostvaruje kroz sadržaje koji obuhvataju leksički fond, morfološke i sintaksičke kategorije, glasovni sastav crnogorskoga jezika, pravopisne norme. Pragmatične kompetencije ostvaruje kroz sadržaje koji se bave rečenicom i njezinim elementima, planiranjem i konstituisanjem teksta, realizacijom mikro, makro i interaktivnoga plana jezika. Sociolingvističke kompetencije ostvaruje kroz sadržaje koji posredno ukazuju na komunikativnu ulogu jezika, odnosno na jezik kao najpodesnije i najupotrebljivije sredstvo komunikacije. Ustanovili smo da udžbenički sadržaji osiguravaju pouzdan, permanentan i obuhvatan razvoj kompetencija jezičkoga komuniciranja, u skladu s programskim orijentacijama Zajedničkoga okvira, kao krunskoga dokumenta koji je postavio smjernice u izučavanju stranoga jezika.

Ključne riječi: Zajednički okvir, udžbenici, lingvističke, pragmatične i sociolingvističke kompetencije


Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.