HRVATSKI MREŽNI IZVORI ZA DJECU I STRANCE

Milica Mihaljević

Анотація


U radu će se prikazati mrežni izvori namijenjeni djeci izvornim govornicima hrvat­skoga jezika i stancima koji uče hrvatski jezik. Budući da dosad ne postoje ni mrežni rječnici hrvatskoga jezika namijenjeni djeci ni mrežni rječnici namijenjeni stancima,
u okviru projekta Hrvatski mrežni rječnikMrežnik izrađuje se modul za djecu od šest do deset godina i modul za strance koji uče hrvatski jezik. Projektnim je prijedlogom pred­vi­đeno da se modul za djecu sastoji od 3000 natuknica, a modul za strance od 1000 natuk­nica. U radu će se analizirati načini sastavljanja abecedarija za ta dva modula ipredviđeni ustroj rječničkoga članka tih modula. Usporedit će se ta dva modula s osnovnim modulom i utvrditi sličnosti i razlike koje će se pokazati i na konkretnim primjerima obrada pojedi­nih natuknica. Također će se pokazati kako će se modul za djecu povezati s jezičnim sa­vjetima koji se nalaze na portalu Hrvatski u školi (hrvatski.hr) te kako će se jezični savjeti i pragmatičke napomene uključiti u modul za strance. Hrvatski će se mrežni izvori za dje­cu i strance usporediti s takvim izvorima za druge jezike te će se analizirati mogućnosti ig­rifikacije modula za djecu.

Ključne riječi: Mrežnik, rječnici za djecu, rječnici za strance, rječnik, hrvatski jezik

Повний текст:

PDF (Hrvatski)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9298

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.