Функціонально-семантичні особливості фітонімів у текстах українських і російських замовлянь

Володимир ГАЛАЙЧУК

Анотація


Один із найдавніших пластів фольклору, в якому яскраво виявляє себе міфоло­гіч­ність мислення творців фольклорних текстів і загалом лю­дей на початкових стадіях роз­витку суспільства, становлять замовляння. Лінгвістичний аналіз дає змогу вияви­ти у текс­тах замовлянь як елементи міфотворчості первісних народів, так і архаїчні елемен­ти, що стосуються їх побуту. Тексти замовлянь визначаємо як оказіонально-побутово-ужиткові, оскільки їх акту­а­­лі­зація, порівняно з текстами інших фольклорних жан­рів, має набагато більший кауза­тив­ний характер. Характерною є вузь­ка професійна спеціалізація виконавців замо­­­влян­нєвих текстів: "передавання" інформації сакраль­ного змісту найчастіше здійсню­­єть­ся за спад­ко­віс­тю – від старшого покоління до молодшого – і, очевидно, бу­ло ко­лись обме­же­ним ще більшою мірою, ніж сьо­год­ні. Цим зумовлюється сво­єрід­на "кон­­сервація" як самих за­мов­лян­нєвих текстів, так і системи символів, що там функціо­ну­ють.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.1999.27.7573

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.