ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ УЧНІВ ІЗ ТРУДНОЩАМИ У НАВЧАННІ – ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД

Viera Shylonova, Vladymyr Klein

Анотація


Стаття присвячена актуальним проблемам освіти учнів зі специфічними труднощами у навчанні у системі початкової освіти, ролі рівня інтелекту та соціальної вразливості у виникненні специфічних труднощів у навчанні серед учнів цієї категорії. У статті робиться акцент на важливості реалізації інклюзивного підходу до діагностування соціально вразливих учнів з труднощами у навчанні.

Діагностування, серед іншого, є фундаментальною і невід’ємною частиною циклу освіти і навчання. Розуміння педагогічної діагностування (вивчення) у контексті інклюзії ставить вимоги до діагностичних можливостей педагога як однієї з його професійних компетенцій. Сучасне бачення діагностування освітніх потреб та планування відповідних послуг, відображає зміни, які відбулися у сприйнятті таких учнів у світлі інтегративних та інклюзивних тенденцій. Ми більше не зосереджуємося на тому, що учню не вдається, але акцент робиться на сильні сторони індивіда, на які можна спиратися у процесі подальшого втручання. Погляд на учня з труднощами у навчанні змінюється, він сприймається як людина з потенціалом для подальшого розвитку. Розглянуто ранню діагностику, що має ключове значення і є початком розв’язання актуальних проблем учнів з соціально неблагополучних середовищ зі специфічними труднощами у навчанні.

Загалом, у цій статті ми зосередили увагу на темі інклюзивного підходу у діагностуванні соціально вразливих учнів з труднощами у навчанні. З нашої точки зору, вона мало вивчена і потребує більшої уваги як у теоретичній, так і у практичній сферах, з метою вдосконалення процесів освіти таких дітей, з акцентом на застосування гуманістичних та інклюзивних підходів у шкільній системі Словаччини. Наша мета полягала в тому, щоб вказати на можливості підвищення рівня освіти учнів у трикутнику: соціально вразливий учень - рівень інтелекту - специфічний розлад розвитку. Це питання потребує подальшого розгляду у сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

Ключові слова: діагностика, соціально вразливий учень, специфічні труднощі у навчанні, інклюзивна освіта.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Biermann, A., Engelhardt, A. & Goetze, H. (2005). Play therapy for students with mental retardation . Heilpädagogische Forschung, 31 (1), 28 – 36.

Dočkal, V., Farkašová, E., Kundrátová, B., Špotáková, M. (2004). RR screening. Testová batéria na vylúčenie mentálnej retardácie 6-10 ročných detí. Príručka. Bratislava: ECO.

Dočkal, V. (2014). Meranie inteligencie. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, číslo 3. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, s. 6-29. ISBN 978-80-970733-7-4.

Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. 384 s. ISBN: 80-7178-063-4.

Hájková, V., Strnádová, I. (2010). Inkluzivní vzdelávaní. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 224 s. ISBN 978-80-247-3070-7.

Hájková, V., Strnádová, I. (2010). Inkluzívní vzdelávaní. Teórie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2010.224s. ISBN 978-247-3070-7.

Mand, J. (2008). Lese- und Rechtschreibförderung in Kita, Schule und in der Therapie: Entwicklungsmodelle, diagnostische Methoden, Förderkonzepte. Stuttgart: Kohlhammer, 2008. 188 s. ISBN 978-3-17-020092-0.

Pokorná, V. (2010). Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha. Portál, s.r.o, 2010. ISBN 978-80-7367-773-2.

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

Reschly, D.J.-Grimas, J.P. (1990). Best practices in intellectual assessment. In: best Practices in School Psychology. Washington, D.C.: NASP.

Shinn, M. R. (Ed.). (1989). Curriculum-based measurement: Assessing special children. New York: Guilford, 241 pp.

Schröder, U. (2000). Lernbehindertenpädagogik. Grundlagen und Perspektiven sonderpädagogischer Lernhilfe. Stuttgart: Kohlhammer. 2000. 283 s. ISBN 978-3-17-015421-6.

Siegel, L.S. (1999). Learning Disabilities: The Roads We Have raveles and the Path to the Future. In: R. J. STERNBERG, L. SPEAR-SWERLING (Ed.). Perspectives on Learning Disabilities, Biological, Cognitive, Contextual. Colorado, Oxford: Westiew Press, s. 159 -175.

Sovák, M. (1986). Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1986. 231 s. 14-072-86.

Spear – Swerling, L. (1999). Can We Get There from Here? Learning disabilities and Future Education Policy. In: R. J. STERNBERG, L. SPEAR-SWERLING (Ed.). Perspectives on Learning Disabilities , Biological, Cognitive, Contextual. Colorado, Oxford: Westiew Press, s. 250 – 273.

Sternberg, R. J. (2002). Kognitívni psychologie. Praha: Portál. ISBN 80-7178-376-5.

Sternberg, R.J., Grigorenko, E.L. (1999). Our Labeled Children. What Every Parent and Teacher Needs to Know about Learning Disabilities. Cambridge. NY: Persus Books.

Sternberg, R. J. (2001). Úspěšná inteligence. Praha: Grada. ISBN 80-247-0120-0.

Varholíková, J. (2014). Súčasné možnosti diagnostiky špecifických porúch učenia. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, číslo 3. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, s. 52. ISBN 978-80-970733-7-4.

Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246-1074-4.

Vágnerová, M. – Klégrová, J. (2008). Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum, 2008. 538 s. ISBN 978-80-246-1538-7.

Werning, R., Lütje-Klose, B. (2003). Einführung in die Lernbehindertenpädagogik. München: Ernst Reinhardt, 2003. 231 S. ISBN 3-8252-2391-4.

Zapletalová, J. a kol. (2006). Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách. Praha: IPPP ČR, 2006. 107 s. ISBN 80-86856-29-1.

Zelinková, O. (2007). Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2007. 54 s. ISBN 978-80-367-326-0.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9981

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.