ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Tetyana Ravchyna, Hanna Shemeliuk

Анотація


Розглянуто головні проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти у контексті сучасних освітніх процесів в Україні. Виокремлено особливості дуальної освіти як вагому умову подолання цих проблем; окреслено можливості, конкретні шляхи впровадження елементів дуальності в систему професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти, що передбачає поєднання академічного навчання з практичною діяльністю на виробництві, з умовами, наближеними до професійної діяльності. Розкрито головні принципи особистісно центрованого підходу до впровадження інновацій в освітньому процесі, згідно з яким кожен студент є активним суб’єктом навчальної діяльності, усвідомлює та регулює процес власного пізнання, самостійно творить особистісні  знання, набуває досвід. Проаналізовано напрями організації освітнього процесу в контексті майбутньої професійної діяльності студентів. Визначено педагогічні уміння викладача створювати продуктивне середовище, сприятливе для ефективної організації професійно спрямованого, практико орієнтованого освітнього процесу.

Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка, освітній процес, дуальна освіта, особистісно центрована концепція, професійно-педагогічна майстерність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусь О. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / О. Андрусь. [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2011. – Випуск 4 (2). – С. 283–294.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. / Семен Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997.

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів. / Л.В. Кнодель. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 26.01.2018, протокол № 1/3-4). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/02/kontseptsii-dualnoi-osviti.doc

Нестерова Л. Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників / Любов Нестерова // Молодь і ринок, №6 (89), 2012. – С. 48–52.

Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін. – К.: Знання, 2005.

Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004.

Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (в редакції № 660-р., прийнята від 19.09. 2018). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р.

Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. / М.В. Савчин. – К.: Академвидав, 2007.

Ткачук С. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти в умовах ринку праці / С. І. Ткачук // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. Педагогічні науки. Вип. 2. – 20017. – С. 266–270.

Фрейре П. Педагогіка пригноблених: пер. з англ. / Пауло Фрейре. – К.: Юніверс, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9969

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.