ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Liubov Nos

Анотація


Висвітлено підходи до удосконалення підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах Нової української школи. Наголошено на необхідності творчого вирішення питання оновлення змісту, форм та методів підготовки студентів, вдосконалення їхньої методичної підготовки. Визначено основні напрями у системі підготовки майбутніх фахівців. Описано особистісно орієнтований підхід, який сприяє формуванню ціннісних орієнтирів студентів, утвердженню якісно нових відносин між ними та викладачами. Зазначено, що одним із шляхів для удосконалення навичок студентів є впровадження  інноваційних методів навчання. Головними чинниками інноваційної підготовки вчителя є розвиток його індивідуального стилю діяльності, відкритість до нового, усвідомлене ставлення до впроваджуваної інновації. З’ясовано, що широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій підвищує активність пізнавальної діяльності студентів, вносить суттєві зміни в організацію їхньої самостійної роботи. Вагомим аспектом удосконалення підготовки вчителів є налагодження партнерства факультетів педагогічної освіти з школами та поглиблення співпраці викладачів університету і вчителів початкової школи в практичному аспекті, зокрема, проведення спільних науково-практичних семінарів. Добрим показником співпраці є укладання угод з базовими школами для проведення практики студентів, створення для них відповідних умов. Це сприяє виробленню умінь та навичок професійної діяльності, розвитку комунікативних здібностей майбутніх учителів, забезпечує всебічний розвиток особистості, повне розкриття її творчих сил, набуття індивідуального стилю. Автор акцентує увагу на тому, що в умовах переходу початкової школи на інтегроване навчання важливо збільшити терміни проходження педагогічної практики студентів, залучати досвідчених вчителів-практиків до її організації. Висвітлено проблеми підготовки майбутніх фахівців до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Привернуто увагу до проблеми професійного відбору випускників шкіл до українських закладів педагогічної освіти.

Kлючові слова:інноваційна діяльність, особистісний розвиток, особистісно орієнтована технологія, активні методи навчання. 

 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Дубасенюк О. А. Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти // Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: зб. наук.-метод праць / За ред. О. А. Дубасенюк; Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2004. – С. 3–14.

Дубасенюк О. А. Інновації в сучасній освіті // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк; Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – С. 12–28.

Концепція розвитку педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Нос Л. С. Проблеми підготовки вчителя в сучасній педагогічній науці / Нос Л.С. // Наук. вісн. Мукачівського держ. ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2016. – Вип. 2 (4). – С. 92–96.

Нос Л. С. Підготовка вчителя в Канаді: теорія і практика: навч. посіб. / за ред. Н.Г. Ничкало. – Львів. – Бадікова Н. О., 2016. – 254 с.

Пометун О. Технології – це відповідь. А про що ми запитуємо? / Пометун О // Рідна школа. – 2011. – № 8–9. – С. 23–26.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9965

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.