КВАЛІМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Oksana Kondur

Анотація


Досліджено критеріальне моделювання в алгоритмі адаптивного управління, яке дає змогу оцінити поточний стан закладу вищої освіти та виявити його можливості. Виявлено, що критеріальне моделювання можна виконати за допомогою кваліметричного інструментарію.

На підставі кваліметричного методу у вигляді рейтингової оцінки структурних одиниць закладу вищої освіти: науково-педагогічних працівників, кафедр, навчальних структурних підрозділів, кількісно оцінені якісні показники досліджень. З’ясовано, що якість освіти в університеті безпосередньо залежить від якості кадрового складу та рівня наукових досягнень співробітників, тому під час побудови кваліметричної факторно-критеріальної моделі потрібно враховувати важливість наукової діяльності та якості кадрового забезпечення навчального процесу.

Ключові слова: критеріальне моделювання, кваліметрична модель, якість освіти, якість кадрів, заклад вищої освіти, управління в освіті.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аннєнкова І. Моніторинг якості освіти у внз: кваліметричний підхід / І. Аннєнкова // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – Вип. 10. – С. 9–15.

Azgaldov G. G. Applied qualimetry: its origins, errors and misconceptions / G. G. Azgaldov, A. V. Kostin // Benchmarking: An International Journal. – 2011. – Vol. 18. – Issue 3. – P. 428-444. – DOI: 10.1108/14635771111137796.

Bešić D., Radovanović V., Bešić S., Bešić C. Certain aspects of quality in education management // Journal Of Engineering Management and Competitiveness. – Vol. 5. – No. 2, 2015; – 108–111.

Быкова В. Г. Мониторинг в образовательном учреждении / В. Г. Быкова // Завуч. – 2004. – № 6. – С. 38–48.

Еurope 2020. Аstrategy for smart sustainable and inclusive growth. (2010) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Єльникова Г. В. Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи: [Колективна монографія] / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, Г. А. Полякова та ін.; [За заг. ред. Г. В. Єльникової]. – Чернівці: Технодрук, 2009. – 570 с.

Єльникова Г. Адаптивні технології в освіті 26.01.2018 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://adaptive.16mb.com/tag/адаптивне-управління

Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учеб. пособие / Г. А. Дмитренко – Киев: МАУП. 1999. – C. 49.

Кондур О. С. Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу / О. С. Кондур // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка і психологія. Випуск 2(6). – 2017. – С. 27–32.

Lobanov A. S. The basic concepts of qualimetry // Nauchno-Technicheskaya Informatsiya, Seriya 1, 2013. – No. 5. – pp. 11–22.

Лисенко Д. Е. Формалізація характеристик якості функціональних аспектів організаційно-технічної системи на основі теорії кваліметрії / Д. Е. Лисенко, Д. В. Дмитришин, Е. В. Лисенко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017; – № 4(29). – С. 116–122.

План розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2011–2020 рр. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» [Електронний ресурс] Режим доступу http://old.pu.if.ua/uk/vchena-rada/plan-rozvytku.html.

Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедри (завідувача кафедри) ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») [Електронний ресурс] Режим доступу http://nmv.pnu.edu.ua/polozhenja/

Порядок та критерії надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу (2017) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/912-2017-%D0%BF

Торган М. М. Аналіз сучасних підходів до моніторингу управлінської діяльності керівників навчальних закладів / М. М. Торган // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 4 (43). – C. 2–5.

Циба В. Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках / В. Циба // Соціальна психологія. – 2005. – № 4 (12). – C. 3–20.

Черепанов В. С. Экстренные оценки в педагогических исследованиях. – Москва: Педагогика, 1989. – 152 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9959

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.