ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ (НА ПРИКЛАДІ ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)

Larysa Kovalchuk, Mariia Konyk, Halyna Nychyporuk

Анотація


Визначено сутність і рівні моделювання культурно-освітнього середовища університету. На прикладі хімічного факультету запропоновано дидактико-методичну модель проектування культурно-освітнього середовища, розроблену з урахуванням засад загальнонаукової та конкретно-наукової методології. Розкрито етапи вивчення студентами педагогічних і хімічних дисциплін та методики викладання фахових дисциплін за відповідними освітньо-професійними й освітньо-науковими програмами. Наголошено на важливій ролі впровадження у педагогічний процес інноваційних технологій навчання, зокрема, створення в університеті Організаційно-методичного центру електронного навчання. Наведено результати педагогічного експерименту з перевірки ефективності впровадження дидактико-методичної моделі проектування культурно-освітнього середовища хімічного факультету університету.

Ключові слова: дидактико-методична модель, культурно-освітнє середовище, модель, моделювання, проектування, середовище, університет.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гладишевський Р. До питання організації науково-педагогічних досліджень студентів хімічного факультету класичного університету / Р. Гладишевський, Л. Ковальчук, М. Коник та ін. // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 77–86.

Даценко О. А. Культурно-освітнє середовище і розвиток особистості / О. А. Даценко // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 5. – С. 213–219.

Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник / Л. Ковальчук – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.

Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: навчальний посібник / Л. Ковальчук – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 253 с.

Ковальчук О. Основи психології та педагогіки / О. Ковальчук, С. Когут; За заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 624 с.

Коник М. Б. Методика викладання хімії у вищій школі – професійно-спрямована дисципліна ОС “магістр” / М.Б. Коник, О.В. Павлюк // Тези доповідей ІV наук.-метод. конференції “Сучасні тенденції навчання хімії” (м. Львів, 24 березня 2017 р.). – Львів: Діпіай, 2018. – С. 26.

Magna Charta Universitatum Bologna Italy September 18, 1988. URL: http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/magna_carta_univ_.pdf (17.06.2018).

Ничипорук Г. П. Концепція національної освітньої електронної платформи у системі підготовки вчителів хімії / Г. П. Ничипорук, О. В. Павлюк, В. І. Заремба // Тези доповідей ІV наук.-метод. конференції “Сучасні тенденції навчання хімії” (м. Львів, 24 березня 2017 р.). – Львів: Діпіай, 2018. – С. 52.

Робінсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту: пер. з англ. Г. Лелів / К. Робінсон, Л. Ароніка – Львів: Літопис, 2016. – 258 с.

Сінокосова О. В. Освітньо-культурне середовище як умова оптимізації викладання природничих дисциплін / О.В. Сінокосова // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: Астрая. – С. 140–141.

Сніговська О. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин в освітньому середовищі класичного університету: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Сніговська: Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014. – 25 с.

Соціологічна енциклопедія / Уклад. В. Г. Городяненко. – Київ: Академвидав, 2008. – 456 с.

Стрельцова В. Ю. Соціальна адаптація студентів інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.05 / В. Ю. Стрельцова: Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – 22 с.

Kovalchuk L. Modeling of cultural and educational environment as a pedagogical condition of forming of professional thinking culture of future teachers. European Scientific Journal. – 2014. – Vol. 10. – № 22. – P. 69–88. URL: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3906/3697
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9957

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.