РОЗВИТОК SOFT SKILLS ПЕДАГОГА: ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА МИСЛЕННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Svitlana Tsiura, Olha Humenyuk, Oksana Yefremova

Анотація


На основі аналізу науково-педагогічних та нормативних джерел  узагальнено, що поняття невизначеності розглядають у різному контексті та змістовій наповненості. Толерантність до невизначеності та мислення в умовах нестабільності, як частина “soft skillsˮ педагога, що разом з іншими лежить в основі його професійної ефективності, адаптації до життєвих ситуацій, залишається актуальною для дослідників. Виокремлено важливі для педагогічної діяльності властивості, які свідчать про толерантність до невизначеності: вміння опанувати собою і  не впадати в тривалий стресовий стан, психофізична стійкість, антикрихкість; уміння опанувати емоції, контролювати чи регулювати свої емоційні стани; пізнавальні й когнітивні установки, що схвалюють, позитивно забарвлюють те, що є незрозумілим, багатозадачним, нелінійним, множинним; позитивне ставлення до ситуацій, у яких потрібно діяти, брати відповідальність, знаходити шляхи розв’язання. Про інтолерантність до невизначеності – різного роду негативні відчуття – дискомфорту, загрози, невпевненості, незахищеності, недовіри до себе і навколишніх; надання переваги когнітивним стратегіям спрощення ситуацій – стереотипізації, поляризації, поспішності рішень, пошуку способів делегувати відповідальність; потреба у категоризації; дихотомічність мислення, яка спонукає до автоматичного надання пріоритету своєму, знайомому, звичному.

Визначено й проаналізовано фактори, які є умовами та характеристиками нестабільності у професійній педагогічній діяльності: полісуб’єктність освітніх процесів; вертикальність структури педагогічної взаємодії; динаміка освітніх змін і освітніх процесів, яка особливо характерна для сучасного глобального освітнього простору; зовнішня детермінованість освіти ринковими та суспільними чинниками. За результатами емпіричного дослідження (діагностика інтолерантності Баднера) зʼясовано 1. Значну перевагу середнього рівня інтолерантності/толерантності респондентів виявлено щодо субшкал: “новизна проблемиˮ – 73,91 %; “складність проблемиˮ – 91,30; “невирішальність проблемиˮ – 84,05. 2. Толерантність, тобто низький рівень інтолерантності опитаних незначний: “невирішальність проблемиˮ 7,24 %; “складність проблемиˮ – 1,44; “новизна проблемиˮ – 2,8. 3. Щодо високого рівня інтолерантності, то виявлено, що він характерний для значної частини майбутніх педагогів лише за субшкалою “новизна проблемиˮ – 34,78 % – у респондентів спеціальності Дошкільна освіта та 17,39 % – спеціальності Початкова освіта. За субшкалою “складність проблемиˮ ці показники значно нижчі – 8,69 і 6,52 % відповідно, а за субшкалою “невирішальність проблемиˮ – 13,4 і 6,52 %. Отже, новизна проблеми є основним джерелом інтолерантності до невизначеності та мислення студентів в умовах стабільності.

Ключові слова: soft skills (м’які навички), педагогічна діяльність, професійна діяльність в умовах нестабільності, мислення в умовах нестабільності, толерантність до невизначеності.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Глазунова О. Г., Волошина Т. В., Корольчук В. І. Розвиток «soft skills» у майбутніх фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори оцінювання. Електронне наукове фахове видання: Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. C. 93–106. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s8
 2. Біляковська О. О. «Soft skills» як необхідна складова якісної професійної підготовки майбутнього вчителя // Prace naukowe Akademii im. J. Długoszawa Częstochowie. Rocznik polsko-ukrainski. Częstochowa. 2018. Т. XХ. S. 175–186.
 3. Європейський словник навичок та компетенцій. Режим доступу : http://disco-tools.eu/
 4. Коваль К. О. Розвиток ‘soft skills’ у студентів – один з важливих чинників працевлаштування // Вісник ВПІ. 2015. Вип. 2. С. 162–167.
 5. Кожушкіна Т. Л. Міжособистісна взаємодія як складова частина «soft skills» студентів педагогічного коледжу. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. 2018. Вип. 63. С. 77–81.
 6. Лю Чжизян. М’які компетентності у структурі підготовки майбутніх вчителів // Вісник національного університету “Чернігівський колегіумˮ імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки / Нац. ун-т “Чернігів. колегіумˮ ім. Т. Г. Шевченка ; [голов. ред. М. О. Носко]. Чернігів, 2020. Вип. 7 (163). С. 110–114.
 7. Наход С. А. Значущість «Soft skills» для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2018. № 63. С. 131–135.
 8. Семеног О. М., Попова О. А., Кондрицька О. І. Трансверсальні компетентності у вимірах партнерської взаємодії: викладач і здобувач вищої освіти // Академічні студії. Серія : Педагогіка. 2021. Вип. 3. Ч. 1. Режим доступу : – https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/11734/1/67-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-120-1-10-20211117.pdf
 9. Семиченко В., Артюшина К. Проблема невизначеності у теорії та практиці вищої школи // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць Київ : Національний авіаційний університет, 2019. Вип. 2(15). С. 141–152.
 10. Ткачук І. І., Сосновенко Н. В. Розвиток «М’які навички» у студентів коледжів. Професійна освіта. 2019. № 3 (84). С. 16–18.
 11. Budner S. Intolerance of ambiguity as a personality variable https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6494.1962.tb02303.x
 12. Welldone (2017). What is Soft Skills? What's the difference between Soft and Hard Skills? https://www.welldone.org.ua/shho-take-soft-skills-v-chomu-riznitsya-soft-i-hard-skills/.
 13. Norton R. W. (1975). Measurement of Ambiguity Tolerance // Journal of Personality Assessment, 39, 607–619. http://dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa3906_11
 14. Transferable Skills. The University of Manchester Retrieved from https://www.careers.manchester.ac.uk/findjobs/skills.
 15. Transversal competences in education policy and practice. UNESCO Bangkok Office (Phase I): regional synthesis report. 2015. 71 p. https://bangkok.unesco.org/content/assessment-transversal-competencies-policy-and-practice-asiapacific-region.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11658

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.