МІСІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Yuliya Derkach, Natalia Machynska

Анотація


Розглянуто теоретичні та практичні аспекти професійної діяльності викладача закладу вищої освіти в умовах воєнного стану. Зазначено, що місія викладача вищої школи залежить від багатьох чинників: місії закладу вищої освіти та безпосереднього структурного підрозділу в ньому; професійної майстерності викладача; готовності кожного до професійного зростання впродовж життя тощо. Доведено, що академічна мобільність викладача вищої школи виступає однією із характеристик місії викладача ЗВО.

На основі аналізу стратегії розвитку кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка зазначено реальні загрози діяльності науково-педагогічних працівників, у контексті виокремлених загроз проаналізовано місію викладача вищої школи.

Акцентовано увагу на важливій проблемі сучасності – відтік українських абітурієнтів на навчання за кордон. Зазначено, що основне завдання викладача:

– показати можливості конкретного навчального закладу у поєднанні навчання (отримання освіти) у вітчизняному та зарубіжного ЗВО через програму академічної мобільності, до якої може бути залучений студент будь-якого року навчання.

Показано, що важливою загрозою є втрата авторитету здобуття вищої освіти в цілому. Зазначено, що кожна особистість повинна бути готовою до неодноразової зміни фаху і, відповідно, перенавчання у системі організованої освіти дорослих, яка сприяє економічному, культурному, особистісному розвитку потенціалу населення.

Запропоновано аналіз дослідження проблеми дуальної освіти на нормативно-законодавчому рівні – як способу альтернативного навчання в умовах воєнного стану.

Зазначено, що фаховість у виконанні професійних завдань, професійність організації освітнього процесу на засадах студентоцентризму та суб’єкт-суб’єктних відносин, високий рівень сформованості професійних та особистісних компетентностей є необхідними критеріями оцінювання майстерності викладача вищої школи. Саме це і визначає місію викладача закладу вищої освіти.

Ключові слова: викладач вищої школи, академічна мобільність, освіта дорослих, дуальна освіта, місія викладача вищої школи.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


  1. Law of Ukraine “On Higher Education”. URL : http://fedmet.org/analytics/zakon-ukraini-pro-vishhu-osvitu/ (access date : 04/05/2022).
  2. Dual education. Official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/reforma-profesijnoyi-osviti/derzhavno-privatne-partnerstvo-ta-dualna-osvita/dualna-osvita (Name from the screen (Date of access : 05/26/2022).
  3. Kovbatyuk M. V., Shevchuk V. O. Academic mobility of students in the context of the development of educational integration processes / Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, Issue 30, 2020. P. 92–97. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/19.pdf (access date : 04/07/2022).
  4. The concept of training specialists according to the dual form of obtaining education. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text ( access date: 06.04 2022).
  5. Lapayenko S. V. Adult education in the scientific discourse of scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine. Volume 20. No. 2. 2021 : Adult education : theory, experience, perspectives. P. 40–50. URL : http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/article/view/178/140 (access date : 26.05.2022).
  6. Annual report of the National Agency for Quality Assurance of Higher Education for 2019 / for general ed. Prof. Sergiy Kvit. Kyiv : National Agency for Quality Assurance of Higher Education, 2020. 244 p. URL : https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-2020.pdf (access date : 06.04 2022).
  7. Strategy of the Department of Primary and Preschool Education of Ivan Franko National University of Lviv. URL : https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity (access date : 06.04 2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11650

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.