ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗДОБУВАЧА БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Maria Kryva, Diana Kosyuhno

Анотація


У наш час найбільш актуальною залишається проблема освітніх інновацій. Це пов’язано із тим, що суспільство потребує підготовки особистості, яка швидко та ефективно функціонує у сьогоднішніх умовах, розвиває творчі здібності, формує особистісні цінності та вміє самостійно здобувати знання. Важливого значення набуває впровадження компетентнісного підходу у навчанні, який дає змогу реалізувати пріоритети, що є основою реформування сучасної школи і передбачає високий рівень готовності здобувача освіти діяти у різних сферах життя. Безумовно, важливими поняттями сьогодення є “інформація” та “комунікація”, адже простежується формування інформаційного суспільства, а це, своєю чергою, приводить до потреби набуття інформаційно-комунікаційної компетентності.

В Україні стрімко розвиваються та впроваджуються нові стандарти, навчальні програми, навчально-методичне забезпечення, платформи для віддаленого навчання, покращення та урізноманітнення онлайн-середовиша, які є фундаментальними для формування інформаційно-комунікаційної компетентності. Довкола інформаційно-комунікаційної компетентності й досі ширяться дискусії стосовно дефініції такого поняття, аналізу і порівняння світових досліджень, євроінтеграційних процесів входження інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. Отже, розглянуто генезис основних понять, які є основою компетентнісного підходу, нормативні документи, які стосуються реформування системи освіти, розвиток та структуру інформаційно-комунікаційної компетентності. Розкрито значення основних компонентів інформаційно-комунікаційної компетентності, від яких залежить рівень її формування, діагностика сформованості та ефективність загалом.

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-комунікаційні технології.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Бондарчук О. Компетентність і компетенція: основні підходи до визначення понять. Післядипломна освіта в Україні. 2012. № 2 (21). С. 19–23.
 2. Галаєвська Л. Формування інформаційної компетентності старшокласників на уроках української мови. Українська мова і література в школі. 2018. № 3. С. 26–29.
 3. Декларація принципів “Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті” від 12.12.2003. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text (дата звернення: 02.06.22).
 4. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення: 02.06.22).
 5. Концепція Нової української школи. Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 02.06.22).
 6. Куриш Н. К. Теоретичні аспекти та особливості реалізації компетентнісного підходу при вивченні природничих дисциплін у старших класах. Dynamics of the development of world science : The 5th International scientific and practical conference (Junuary 22–24, 2020). Vancouver ; Canada : Perfect Publishing, 2020. P. 525–531.
 7. Національний освітній глосарій / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін. ; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. Київ : ТОВ Вид. дім «Плеяда», 2011. 100 с.
 8. Овчарук О. В. Концептуальні підходи до формування ІКТ компетентностей в європейській освіті. Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Овчарук О. В. Київ : Педагогічна думка, 2012. С. 10–22.
 9. Овчарук О. В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2013. № 7. С. 3–6. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2013_7_2 (дата звернення: 02.06.22).
 10. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021–2023 роки. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 02.06.22).
 11. Сачанюк-Кавецька Н. В., Маятіна Н. В., Новак О. М. Цифрова педагогіка у контексті підвищення якості освітніх послуг. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. Київ, 2021. Вип. 80. Т. 2. С. 131–135.
 12. Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. Семенової. – Одеса : Пальміра, 2006. 221 с. Режим доступу : https://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/slovnik.pdf (дата звернення: 02.06.22).
 13. Spector J. Michael-de la Teja, Ileana. Competencies for Online Teaching. ERIC Clearinghouse on Information and Technology Syracuse NY. ERIC Digest. Competence. Competencies and Certification. 2002. P. 1–3.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11649

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.