ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Nataliya Horuk

Анотація


Розглянуто конфліктологічну компетентність майбутніх вчителів як одну зі складових професійної підготовки педагога до ефективного виконання своїх професійних обовʼязків. Конфлікти, що відбуваються в суспільстві, спричиняють виникнення та загострення конфліктних ситуацій у всіх соціальних інститутах, у тому числі й у закладах освіти. Відповідно, важливого значення набуває підготовка майбутніх педагогів до запобігання та розвʼязання конфліктів з метою побудови миру та взаємодії з людьми, які постраждали від наслідків конфліктів, а саме мігрантами, переселенцями, людьми з обмеженими можливостями тощо. Аргументовано, що конфліктологічна компетентність педагога є складним поняттям, яке інтегрує динамічні структурні компоненти та можливості для їхнього розвитку. Вона включає особистісний, когнітивний і технологічний компоненти, але різноманітність сучасного суспільства вимагає додаткових знань педагогів з міжкультурної грамотності та інклюзивної освіти для успішного вирішення конфліктів в освітньому середовищі.

Формування міжкультурної та інклюзивної складових конфліктологічної компетентності є одним із завдань навчальних дисциплін “Конфлікти в педагогічній діяльностіˮ та “Вирішення конфліктів в управлінській та експертній діяльностіˮ, які входять до навчального плану професійної підготовки магістрів спеціальностей 013 Початкова освіта та 011 Освітні, педагогічні науки на факультеті педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. З метою оволодіння майбутніми вчителями міжкультурною комунікацією вищезазначені курси викладаються англійською мовою, що дозволяє студентам засвоїти міжнародну професійну термінологію, забезпечує міжкультурну грамотність та формує вміння ефективно інтерпретувати документи та артефакти з різних культурних контекстів. Навчання студентів конструктивним підходам до вирішення конфліктів у навчальних закладах різних типів сприяє їх емоційному, розумовому та моральному вихованню, а також стимулює рефлексивне критичне мислення майбутніх педагогів щодо інклюзії та повʼязаних із нею цінностей, розвиває емпатію до різних реалій та готує до вирішення проблем шкільного співіснування.

Ключові слова: конфліктологічна компетентність, педагогічні конфлікти, підготовка майбутніх вчителів.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


 1. Грабовська С. Л., Равчина Т. В. Конфлікти без насильства: Посібник / за ред. Шведи Ю. Р. Львів : Фонд «Україна-Європа», 2001. 276 с.
 2. Лукашенко А. О. Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2006. 238 с.
 3. Мухіна Л. Структура конфліктологічної компетентності мйбутнього вчителя // Наковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2016. № 1. С. 142–146.
 4. Філь С. С. Формування компетентності студентів університету у вирішенні конфліктів // Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього просторуˮ (Додаток 4, т. ІV). Київ : Ін-т вищої освіти АПН України, 2010. С. 377–384.
 5. Ярослав Л. О. Психологічний аналіз структури конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. № 1. С. 56–62.
 6. Dudeney G., Hockly N., & Pegrum M. Digital literacies: Research and resources in language teaching. New York: Routledge, 2014.
 7. Heyward M. From international to intercultural: Redefining the international school for a globalised world // Journal of Research in International Education. № 1(1), 2002. Р. 9–32.
 8. Costa E. P., Sá S. Teacher narratives on the practice of conflict mediation // Computer supported qualitative research – New trends on qualitative research. Springer, 2019. Р. 156–169.
 9. Miguelanez O., Sanchez T., Maria E., Conde R., Jose M. Conflict resolution professional skills: Efficacy of a program for competence improvement // Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 2017. Vol. 28, № 3. P. 30–47.
 10. Siew N. M., Jones S. Training approaches for improving school managers’ conflict resolution skills: a case study // Problems of education in the 21st century. 2018. Vol. 76, № 5. P. 720–738. Available from : http://oaji.net/articles/2017/457-1540320471.pdf
 11. UNESCO. Curriculum Development and Review for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Paris : UNESCO, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11641

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.