ІМПЛАМЕНТАЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ В ПЕРІОД XVI–XVII СТ.: СПРОБА ДІАЛОГУ

Halyna Antonyuk

Анотація


На прикладі Острозького культурно-освітнього центру та  Львівської братської школи простежено становлення західноєвропейських освітніх моделей в освітньому просторі України в період XVI–XVII cт. Цей часовий проміжок позначений утвердженням раціоналістичних тенденцій у всіх сферах суспільного буття і, як наслідок, посиленням ролі наукового знання. Показано, що у зазначений період зростає попит на школу як соціальний інститут. У попередній культурно-освітній традиції українська освіта опиралась на модель школи, запозиченої із Візантії (ХІ–ХІІ ст.). На перетині XVI–XVII ст. стало очевидним, що знань, які давала традиційна українська школа, оперта на попередню культурно-освітню традицію, виявилося недостатньо, щоб задовольнити запити на передові наукові знання, які на той період часу були затребувані суспільством. Перед українським соціумом стало завдання організації національної школи, яка б конкурувала із тогочасними європейськими освітніми установами і в той же час опиралася на власну культурно-освітню традицію. Такий компроміс було знайдено шляхом заснування Острозької академії, або Острозького культурно-освітнього центру (1576), де вперше в історії вітчизняної освіти та педагогіки зроблено спробу організації освітньої установи шляхом синтезу західноєвропейських та східнослов’янських (греко-візантійських) традицій. В Острозькій школі вперше у освітню практику було запроваджено “сім вільних мистецтвˮ та латинську мову викладання. Неготовність українського суспільства до сприйняття західних освітніх стандартів у період кінця XVI ст. була наслідком занепаду Острозького культурно-освітнього центру. Кілька десятиліть пізніше західноєвропейські освітні моделі були імпламентовані в практику братських православних шкіл, греко-католицьких освітніх закладів і найбільш повного вираження здобули в освітній практиці Києво-Могилянської академії (1632). У дослідженні з позиції гуманістичної педагогіки проаналізовано Статут Львівської братської школи, практику викладання навчальних предметів та склад бібліотеки. Зроблено висновок, що шляхом імпламентації західноєвропейських освітніх моделей в український освітній простір було визначено переорієнтацію та розвиток вітчизняної освіти у наступну часову епоху. 

Ключові слова: український культурно-освітній простір, західноєвропейська освітня модель, навчальний заклад, школа, імпламентація, трансфер, адаптація, діалог.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Біднов В. Школа й освіта на Україні // Українська культура. Лекції за ред. Дмитра Антоновича. Київ : Либідь, 1993. C. 40–72.
 2. Вишенський І. Твори. Київ : Дніпро, 1986. 247 с.
 3. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. Москва : Наука, 1989. 352 с.
 4. Дзюба Е. Н. Просвещение на Украине и его роль в укреплении связей украинского народа с русским и белорусским (вторая половина XVI–первая половина XVII в.). Київ : Наук. думка, 1987. 129 с.
 5. Захара І. Академічна філософія України (XVII–І пол. XVIIІ ст.). Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 239 с.
 6. Ісаєвич Я. Д. Освітній рух в Україні XVII cт. : східна традиція і західні впливи // Київська старовина. 1995. № 1. C. 2–9.
 7. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVІІІ ст. Київ : Наук. думка, 1966. 251 с.
 8. Ісаєвич Я. “Lycaeum Trilingueˮ : концепція тримовної ої школи у Європі в XVI ст. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали ; / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Львів, 1995. Вип. 1. С. 8–12.
 9. Ісаєвич Я. Д. Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів. // Історія української культури : у 5 т. Т. 2. Українська культура ХІІІ – першої половини XVII ст. Київ : Наук. думка, 2001. С. 552–560.
 10. Історія української культури : у 5 т. Т. ІІ. Українська культура ХІІІ – першої половини XV cт. Київ : Наук. думка, 2001. С. 207–222.
 11. Кочубей Т. Д. Українська педагогічна думка другої половини XVII–XVIII століття крізь призму вітчизняних досліджень : монографія. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2012. 516 с.;
 12. Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры (XVII–XVIII вв.). Москва : Наука, 1980. 293 с.
 13. Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576–1636). Київ : Наук. думка, 1990. 192 с.
 14. Мицько І. З. Осередки культури при магнатських і шляхетських дворах. Острозька академія // Історія української культури : у 5 т. Т. 2. Українська культура XIII–першої половини XVII ст. Київ : Наук. думка, 2001. С. 531–549.
 15. Нічик В. М. Петро Могила у духовній історії України. Київ : Укр. центр духовної культури, 1997. 328 с.
 16. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (с древнейших времен до конца XVII в.). Москва : Педагогика, 1989. 479 с.
 17. Памʼятки братських шкіл на Україні : кінець XVI–початок XVII ст. : тексти і дослідження / [АН УРСР ; Ін-т філософії ; Ін-т сусп. наук] ; редкол. : В. І. Шинкарук [та ін.]. Київ : Наук. думка, 1988. 566 c.
 18. Паславський І. Розвиток філософської думки // Історія української культури : у 5 т. Т. 2. Українська культура XIII–першої половини XVII ст. Київ : Наук. думка, 2001. С. 775–788.
 19. Паславський І. З нових праць про Петра Могилу (Полемічні замітки) // Київська церква. Альманах християнської думки. 1999. № 6. C. 79–83.
 20. Петров Н. Киевская академия во второй половине XVII в. Київ : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1895. 171 с.
 21. Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVIІ – на початку XІХ ст. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. 400 с.
 22. Проблема людини в українській філософії XVI–XVIІІ ст. Ін-т українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича. Львів : Логос, 1998. 239 c.
 23. Реестр книг львовского ставропигиального братства, составленный в 1601 г. / Приложения. Материалы для истории Западно-Русской Церкви // Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники (Опыт исторического исследования С. Голубева) : в 2 т. Т. І. Київ : тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1883–1889. 1883. С. 167–171.
 24. Стратій Я. М. Розвиток ідей ренесансно-гуманістичного напрямку книжниками Острозького культурно-освітнього центру // Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI–початок XVII cт.). Київ : Наук. думка, 1990. С. 130–166.
 25. Стратій Я. М. Роль Острозького культурного центру в становленні і розвитку реформаційних та гуманістичних ідей // Історія філософії на Україні : у 3 т. Т. І. Філософія доби феодалізму. Київ : Наук. думка, 1997. С. 195–208.
 26. Схоластика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890–1907) / под ред. Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Санкт-Петербург, 1901. Том ХХХІІ. C. 177–189.
 27. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI–и начала XVII деле защиты православной веры и церкви. Казань, 1898. 524 c.
 28. Хижняк З. І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академії. Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2008. 203 c.
 29. Шевчук В. O. Три листки за вікном : Роман-триптих; передм. М. Жулинського. Київ : Рад. письменник, 1986. 587 с.
 30. Якoвенко Н. Латинське шкільництво і «шкільний гуманізм» в Україні кінця XVI–середини XVIІ ст. // Київська старовина. 1997. № 1/2. С. 11–27.
 31. Якoвенко Н. Протестантські і католицькі школи. Замойська академія // Історія української культури : у 5 т. Т. 2. Українська культура XIII – першої половини XVII століть. Київ, 2001. С. 575–591.
 32. Ševčenko I. The Many Worlds of Peter Mohyla // Harvard Ukrainian Studies The Kiev Mohyla Academy. 1084. Vol. 8. № 1–2. Р. 9–44.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11636

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.