СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У ФОКУСІ ЗМІН І РИЗИКІВ

Mariya Shved

Анотація


Пошуки нових стратегій розвитку сучасної освіти у період змін і суспільних трансформацій – одне з найвагоміших завдань, які постали нині перед українською педагогічною спільнотою. З-поміж багатьох підходів до оновлення і модернізації освітньої галузі найбільш визнаними є ті, які беруть до уваги динамічні зміни, що відбуваються у світовому вимірі і в українських реаліях, а також передбачають і прораховують освітні ризики з метою їх попередження і запобігання. Виявлено причини формування “культури ризику”, що зумовлено необхідністю людей бути готовими до постійних змін, різних подій, а також вміти діяти в умовах ризику, передбачати можливості його прояву і прогнозувати наслідки. Аналіз сучасних наукових досліджень дав можливість ширше побачити картину, на якій поєднані суспільні зміни і відповідні освітні ризики з метою прогнозування очікуваних й неочікуваних наслідків і результатів такого поступу. Досліджено, як процеси глобалізації, інтернаціоналізації, технологізації створюють нові ресурси, парадигми розвитку, моделі, науково-технічні винаходи, професії й водночас продукують й відтворюють різноманітні ризики, які кардинально змінюють вітчизняний освітній простір. Наведено приклади впливу сучасних освітніх реформ на створення нових ризиків, які суттєво змінюють функціонування закладів української вищої освіти. Акцентовано на процесі формування цінностей як основи будь-якої діяльності людини, особливо освітньо-педагогічної, та на академічній чесності, як важливого підходу до творення місії й стратегії сучасного університету.

Ключові слова: динамічні зміни, освітні ризики, глобалізація, цінності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / [Міжнар. благод. фонд “Міжнар. фонд. дослідж. освіт. політики” ; за заг. ред. Т. В. Фіннікова, А. Є. Артюхова]. – Київ : Таксон, 2016. – 231 с.

Астахова Е. Типологизация экономических рисков субъектов образовательного процесса / Е. Астахова // Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентних социальных изменений: пути сохранения и развития / Матер. ХVІ межд. научн.-практ. конф.: “Образовательные риски: суть и подходы к решению” (15 февраля 2018). – Харьков, 2018. – С. 42–43.

Бакіров В. С. Реформування української вищої освіти: деякі ризики / В. С. Бакіров // Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентних социальных изменений: пути сохранения и развития / Матер. ХVI межд. научн.-практ. конф.: “Образовательные риски: суть и подходы к решению” (15 февраля 2018). – Харьков, 2018. – С. 9.

Городецька М. О. Світові промислові революції: еволюція можливостей / М. О. Городецька // Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. – Dublin, 2017. – C. 62–64.

Еврореформирование Украины: ценности имеют значение. – URL : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://Hvylya.net.evroreformirovanie-ukrainyi-tsennosti-imeyut-znachenie

Элвин Тоффлер. Шок будущего : пер. с англ. / Э. Тоффлер. – Москва : ООО “Издательство ACT”, 2002. – 557 с.

Каленюк І. С. Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні / І. С. Каленюк, О. В. Куклін // Економіка та держава. – 20017. – № 1. – С. 52–55.

Кочубей Н. В. Сприйняття освіти в суспільстві: від кризи до модернізації / Н. В. Кочубей // Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития / Материалы ХVІ межд. научн.-практ. конф.: “Образовательные риски: суть и подходы к решению” (15 февраля 2018). – Харьков, 2018. – С. 163.

Лабузова Ю. Сучасні тренди в освіті / Ю. Лабузова // Духовність. Культура. Глобалізація / Матер. Міжн. наук. конф. (м. Львів, 28 жовтня 2019). – Львів : Львів. ун-т, 2019. – С. 184–186.

Маслоу А. По направлению к психологии бытия / А. Маслоу. – Москва : Эксмо-пресс, 2002. – 272 с.

Мельник В. Образ науки в контексті глобалізації / В. Мельник // Духовність. Культура. Глобалізація. / Матер. Міжн. наук. конф. (м. Львів, 28 жовтня 2019). – Львів : Львів. ун-т, 2019. – С. 9.

Сінкевич О. Ціннісно-смисловий аспект глобалізації / О. Сінкевич // Духовність. Культура. Глобалізація / Матер. Міжн. наук. конф. (м. Львів, 28 жовтня 2019). – Львів : Львів. ун-т, 2019. – С. 20.

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці : колектив. монографія / НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування : за ред. О. М. Балакірєвої. – Київ, 2017. – 264 с.

Степанов О. М. Психологічна енциклопедія / О. М. Степанов – Київ : Академвидав, 2006. – 424с.

Фукуяма Ф. Великий розрив / Ф. Фукуяма. – Москва : ООО “Издательство АСТ” : ЗАО НПП “Ермак”, 2004. – 474 с.

Фуллан М. Сили змін: продовження : пер. з англ. / М. Фуллан. – Львів : Літопис, 2001. – 161 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10595

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.