БАЗОВІ ПОНЯТТЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Mariia Tsurkan

Анотація


Закцентовано увагу на необхідності розроблення методичної системи навчання української мови як іноземної (УМІ) в українських медичних вишах. Розглянуто та обґрунтовано зміст основних понять і термінів методичної системи навчання української мови іноземних студентів-медиків у закладах вищої освіти (ЗВО), зокрема таких як “система”, “методична система навчання”, “модель навчання”, “українська мова як іноземна”, “суб’єкт навчання”, “об’єкт навчання”, “компетенція”, “компетентність”, “професійно-комунікативна компетентність іноземного студента-медика”. Проаналізовано процес виникнення описаних понять та їх використання в різних наукових галузях, у тім числі в педагогіці та методиці. Визначено мету методичної системи навчання УМІ у медичних ЗВО, а саме: підготувати іноземних студентів-медиків до проходження клінічної практики в лікувальних закладах, що передбачає урахування специфіки спілкування лікаря з пацієнтом.

Ключові слова: методична система навчання, українська мова як іноземна, іноземний студент-медик, професійно-комунікативна компетентність іноземного студента-медика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем / Л. фон Берталанфи // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. – М.: Наука, 1973. – С. 20–37.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 190 с.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : [монографія] / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.

Великий тлумачний словник української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Горошкіна О. Лінгводидактичні засади викладання курсу «Методика викладання лінгвістичних дисциплін» у магістратурі. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Луганськ, 2012. № 24(2). С. 119–127.

Горошкіна О. Реалізація соціокультурного аспекту навчання української мови як іноземної. Studia Ukrainica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM.Vol.: V. Poznań. 2017. С. 37–44.

Греб М. М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. Бердянськ, 2017. 502 с.

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность. Педагогика. 2003. №4. С. 21–26.

Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем: навчальний посібник / І. М. Дудник. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.

Кобернік С. Г. Дидактична система навчання географії в основній школі: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (географія)» / С. Г. Кобернік. – К., 2013. – 40 c.

Ковальчук В. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем: дис. доктора пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2016. 514 с.

Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения (методологический аспект) / В. В. Краевский. – М.: Педагогика, 1977. – 264 с.

Крысько В. Г. Психология и педагогика: схемы и комментарии / В. Г. Крысько. – М.: ВладосПресс, 2001. – 368 с.

Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика : Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2011. – 420 с.

Малафіїк І. В. Дидактика: навчальний посібник / І. В. Малафіїк. – К.: Кондор, 2005. – 397 с.

Мамонтов Я. А. Педагогічна система як принцип науково-педагогічного дослідження / Я. А. Мамонтов // Шляхи освіти. – 1927. – № 5. – С. 131–135.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підручник для студентів філологічних факультетів університетів / М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна та ін.; за ред. М. І. Пентилюк. Київ: Ленвіт, 2005. 400 с.

Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л.: ЛГУ, 1980. – 172 с.

Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: автореф. дис. докт. пед. наук. 13.00.02. – К., 2003. – 39 с.

Осадченко І. Термінологічний аналіз дидактичних категорій: «система», «вид», «тип», «модель», «технологія» / І. Осадченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини. – 2010. – Ч. 1. – С. 217–226.

Попович А. Методична система навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. Кам’янець-Подільський, 2018. 678 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145.

Пышкало A. M. Средства обучения математике / А. М. Пышкало. – М. : Просвещение, 1980. – 358 с.

Пышкало А. М. Методическая система обучения геометрии в начальной школе / Пышкало А. М. // Авторский доклад по монографии «Методика обучения геометрии в начальных классах». предст. на соиск. ... докт. пед. наук. – М. 1975. – 60 с.

Симонов В. П. Педагогический менеджмент.50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами : учеб. пособие / В. П. Симонов. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 427 с.

Спірін О. М. Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання / О.М. Спірін // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2004. – № 15. – С. 83–86.

Уемов А. И. Системный поход и общая теория систем / А. И. Уемов. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.

Філософський енциклопедичний словник / [за ред. В. І. Шинкарука]. – К.: Абрис, 2002. – 744 с.

Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10594

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.