Подання

 

Керівництва для авторів

1.Подана до Вісника літературно опрацьована стаття, написана українською або англійською мовами, повинна відповідати тематиці збірника, сучасному стану науки і прийнятим вимогам до фахових періодичних видань і включати наступні елементи: а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; в) формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

 

2. Текст статті необхідно подати в електронному та надрукованому вигляді: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля - верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см, шрифт - Times New Roman, Cyr, розмір 14, звичайного стилю, без переносів та табуляцій, інтервали - міжрядковий - півтора, відступ першого рядка - 1,25 см, вирівнювання абзаців - за шириною.

 

3. Автор статті несе відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки.

 

4. Обсяг статті – 8–12 сторінок. Література подається наприкінці статті загальним списком у алфавітному порядку. Список використаних джерел та літератури оформляється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. У посиланні на використанні джерела та літературу зазначається їх порядковий номер у списку літератури та сторінка, які проставляються у квадратних дужках (наприклад: [4, с. 32]). Якщо автор використовує посилання на декілька літературних джерел, то це зазначається так: [4; 32].

 Статті без бібліографії редколегією розглядатися не будуть.

 

5.Структура статті:

1) - в лівому кутку УДК;

1-А) - назва статті;

2) – ім’я, прізвище автора (-ів);

3) - повна назва навчального закладу (установи), де працює автор, службові адреса, телефон, електронна пошта;

4) - анотація статті українською мовою (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова) приблизно 1 сторінка друкованого тексту);

5) - ключові слова українською мовою (6-8 слів);

6) - текст статті;

7) - бібліографія;

8) - назва статті англійською мовою і далі англійською мовою вищевказані позиції 2-5. Анотація англійською мовою повинна складати не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова і завіряється підписом філолога.

Статті, оформлені з порушенням перелічених вимог, прийматися до розгляду не будуть.

 

6. Прийняті статті після друку журналу розміщуються у мережі Інтернет:

•   на сайті Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського;

•   на сайті Львівського національного університету імені Івана Франка

 

7. До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:

•   стаття у відповідності до наведених вище вимог

•   завірений витяг із засідання кафедри (підрозділу) навчального закладу чи установи про рекомендацію статті до друку (для аспірантів/здобувачів);

•   рецензія на статтю аспіранта (здобувача), підготовлена і підписана доктором (кандидатом) наук та завірена в установленому порядку;

 

Статті до чергового випуску Вісника (Вип. 36) приймаються до 01 березня 2022 р.

Випуск Вісника буде здійснено до 1 травня 2022 р.

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Факультет педагогічної освіти

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

м.Львів 79005, вул. Туган-Барановського, 7, к. 30

Тел.: +38(032)239-47-65

E-mail: pedosv.facultet@ukr.net; dep.pedagogy_lnu@ukr.net

Технічний секретар Вісника – Троханяк Наталя Адамівна    Моб.тел..(067) 4366031

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.