ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РАЗІ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Orest Ranevych

Анотація


Досліджено теоретичні та практичні аспекти конституційного права людини і громадя­нина на соціальне забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездат­ності. Висвітлено поняття, зміст та види непрацездатності як правової підстави виникнення права на соціальне забезпечення за законодавством України. Проаналізовано нормативне закріплення та наукове осмислення таких юридичних термінів, як «працездатність» та «непрацездатність», якими послугується право соціального забезпечення.
Встановлено також, що право на соціальне забезпечення у разі втрати працездат­ності належить до комплексу соціальних прав людини та за своєю конституційно-правовою приро­дою є структурним елементом права на соціальний захист. Працездатністю запропо­новано вважати здатність кожної людини виконувати суспільно-корисну працю завдяки своїм природ­ним та соціальним властивостям. А непрацездатність з огляду на її особливу правову природу віднесено до однієї з юридичних підстав (соціальних ризиків), наявність яких зумовлює виникнення права на матеріальне забезпечення або надання соціального обслуговування.


Ключові слова


соціальний захист, працездатність, соціальне право, непрацездатність, соціальний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreev, V. S. (1987). Pravo sotsyal'noho obespechenyia v SSSR. Moscov: Yuryd. lyt.

Andreev, V. S. (1971). Sotsyal'noe obespechenye v SSSR: pravovye voprosy. Moscov: Yuryd. lyt.

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy. (2005). V. T. Busel (Red.). Irpin’: VTF «Perun».

Hizhevs'kyj, V. K., Golovchenko, V. V., & Kovalskyi, V. S. (2003). Populiarna iurydychna entsyklopediia. Kyiv: Yurinkom Inter.

Zarzhyts'kyj, O. S., Kozakov, O. (2006). Do pytannia pro vyznannia osoby nepratsezdatnoiu. Pravo Ukrainy, 5, 97–100.

Konventsiia pro minimal'ni normy sotsial'noho zabezpechennia № 102. (28.06.1952). Mizhnarodnyj dokument. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws (accessed 01.02.2018).

Konstytutsiia Ukrainy. (23.07.1996). Zakon. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, Art. 141 (accessed 01.02.2018).

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro zahal'noobov'iazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannia (14.01.1998). Zakon Ukrainy. (1998). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 23, Art. 121 (accessed 01.02.2018).

Pravyla provedennia komisijnykh sudovo-medychnykh ekspertyz v biuro sudovo-medychnoi ekspertyzy. (17.01.1995). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws (accessed 01.02.2018).

Pravo sotsial'noho zabezpechennia Ukrainy. Navchal'nyj posibnyk. (2012). Pylypenko, P. D. (Red.). Kyiv: Istyna.

Pro zahal'noobov'iazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannia (28.12.2014). Zakon Ukrainy. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 11, Art. 75 (accessed 01.02.2018).

Pro prozhytkovyj minimum (15.07.1999). Zakon Ukrainy. (1999). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 38, Art. 348 (accessed 01.02.2018).

Synchuk, S. M. (2004). Problemy zakonodavchoho zakriplennia poniattia nepratsezdatnosti. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia iurydychna, 39, 372–377.

Synchuk, S. M. (2003). Teoriia sotsial'noho ryzyku za pravom sotsial'noho zabezpechennia. Pravo Ukrainy, 3, 55–59.

Smyrnov, O. V. (1964). Pryroda y suschnost' prava na trud v SSSR. Moscov: Yur. literatyra.

Smyrnov, O. V. (1977). Osnovnye pryntsypy sovetskoho trudovoho prava. Moscov: Yuryd. literatura.

Shlapko, T. V. (2007). Kharakterystyka invalidnosti iak odniiei z pidstav vynyknennia pensijnykh pravovidnosyn. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 9, 25–28.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8149

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.