ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНЕ ЮРИДИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ПРОЯВ ДИСПОЗИТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАВА

Natalia Radanovych

Анотація


З’ясовано, що характеристика правового регулювання загальнодозвільного типу залежить від того, у межі якої системи побудови правового матеріалу воно може функціону­вати. Встановлено, що таке регулювання, як інструмент реалізації соціальної свободи та активності особи, сутнісно відповідає явищу диспозитивності права. Також простежено спільні риси «загальнодозвільності» і «диспозитивності» у забезпеченні відпо­відним право­вим методомметодом автономії, особливістю якого є певний порядок (характер підстав) встановлення юридичних прав і обов’язків, формування правовідносин, зокрема за принци­пом: «дозволено все, що прямо не заборонено нормами права». Окрім того, виявлено подібність юридичного інструментарію, завдяки якому опосередковуються диспозитивні мож­ливості позитивного права і загальнодозвільне юридичне регулювання відповідні принципи і норми права. До таких принципів насамперед віднесено принцип добросовісності, свободи договору, свободи підприємницької діяльності, не забороненої законом. Охарак­теризовано природу правових норм, які «запускають» у дію загальнодоз­вільний механізм, що своєю чергою розширює традиційне розуміння диспозитивної норми права.


Ключові слова


загальнодозвільний тип правового регулювання, диспозитивність, принципи права, диспозитивні норми права

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, S. S. (2008). Obshhaja teorija prava: ucheb. 2-nd ed. Moscov: TK Velbi, Izd-vo Prospekt.

Alekseev, S. S. (1999). Pravo: azbuka – teorija – filosofija: Opyt kompleksnogo issledovanija. Moscov: Statut.

Bakalins'ka, O. (2012). Osoblyvosti zastosuvannia poniat' dobrosovisnosti, rozumnosti ta spravedlyvosti v tsyvil'nomu pravi. Yurydychna Ukraina, 9, 41–46.

Zahal'na teoriia prava: Pidruchny. (2015). M. I. Koziubra (Еd). Kyiv: Vaite.

Kant, I. (1965). Metafizika nravov v dvuh chastjah. Sochinenija: v 6t. T.4, ch.2. V. F. Asmus, A. V. Gulygi, T. I. Ojzermana (Еd). Moscov: Mysl'.

Kiriukhin, D. I. (2011). Kontsept spravedlyvosti v davn'oryms'kij filosofii ta pravi. Hileia. Istorychni nauky. Filosofs'ki nauky. Politychni nauky: Nauk.visnyk: zb.nauk.prats'. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova. Spetsvypusk.

Kot, O. O. (2017). Zdijsnennia ta zakhyst sub'iektyvnykh tsyvil'nykh prav: problemy teorii ta sudovoi praktyky: monohrafiia. Kyiv: Alerta.

Luts', L. A. (2007). Zahal'na teoriia derzhavy ta prava: Navchal'no-metodychnyj posibnyk (za kredytno-modul'noiu systemoiu). Kyiv: Atika.

Merezhko, A. A. (2003). Dogovor v chastnom prave. Kyiv: Justinian.

Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro zahal'noobov'iazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 09.07.2003. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 49–51, 376.

Pidopryhora, O. A. (2003). Ryms'ke pravo: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter.

Pohribnyj, S. O. (2010). Imperatyvni ta dyspozytyvni normy ta ikh rol' v rehuliuvanni tsyvil'nykh vidnosyn. Universytets'ki naukovi zapysky, 2 (34), 46–54.

Poljakov, A. V. (2001). Obshhaja teorija prava. Kurs lekcіj. StPeterburg: Izdatel'stvo «Juridicheskij centr Press».

Procevskij, A. I. (1972). Metod pravovogo regulirovanija trudovyh otnoshenij. Moscov: Jur. lit..

Pro blahodijnu diial'nist' ta blahodijni orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25, 252.

Pro volonters'ku diial'nist': Zakon Ukrainy vid 19.04.2011. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 42, 435.

Rabinovych, P. M. (2017). Osnovy zahal'noi teorii prava ta derzhavy: Navch. posibnyk. L'viv: Kraj.

Radanovych, N. M. (2017). Neprotypravnist' iak osnova formuvannia zahal'nodozvil'noho iurydychnoho rehuliuvannia: teoretychna kharakterystyka. Journalul juridic national: teorie şi practică, 5 (27), 31–34.

Syvyj, R. B. (2006). Pryvatne (tsyvil'ne) pravo v systemi prava Ukrainy: Monohrafiia. Kyiv: KVITs.

Stefanchuk, M. O. (2015). Dobrosovisnist' iak oznaka pravomirnoi povedinky fizychnoi osoby v tsyvil'nomu pravi. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu , 5, Tom 1, 140–142.

Petryshyn, O. V., Pohrebniak, S.P., Smorodyns'kyj, V.S & Others. (2015). Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv: Pravo.

Tymchenko, H. P. (2006). Pryntsypy tsyvil'noi iurysdyktsii: Teoriia, istoriia, perspektyvy rozvytku: Monohrafiia. Kyiv: TOV «Vydavnytstvo «Yurydychna dumka».

Kharytonov, Ye.O., & Kharytonova, O. I. (2014). Pryvatne pravo iak kontsept: poshuk paradyhmy: monohrafiia. Odesa: Feniks.

Tsyvil'ne pravo Ukrainy: Akademichnyj kurs: Pidruch.: U 2t. (2006). Ya. M. Shevchenko (zah. red.). 2-nd ed. Kyiv: Vydavnychyj Dim «In Yure». T. 1. Zahal'na chastyna.

Chubokha, N. F. (2013). Pryntsyp dobrosovisnosti u tsyvil'nomu pravi Ukrainy. Porivnial'no-analitychne pravo, 4, 171–174.

Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. (1998). Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) & Others. Kyiv: Ukr. Entsykl. T.2: D–J. (1999).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.66.8061

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.