РОЗСУД СУДУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Mariana Dzyndra

Анотація


Досліджено окремі проблеми правосуддя у кримінальному провадженні із застосуван­ням дискреційних повноважень суду у взаємозв’язку з інститутом прав людини.
З’ясовано роль принципу рівності прав людини під час здійснення кримінального провадження з погляду суддівської дискреції у таких інститутах, як слідчі дії, заходи забезпечення кримінального провадження та застосування примусових заходів медично­го характеру. Мета принципу рівності – не допустити несправедливої дискримінації, забезпечивши однакове ставлення до осіб, які перебувають в однаковій ситуації де-факто чи де-юре, коли йдеться про реалізацію певного дискреційного повноваження.
Охарактеризовано види прав людини та допустимість їх обмежень за розсудом суду за наявності конкуренції суспільно-правових цінностей із урахуванням Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини. За своїм характером права людини є абсолютними, однак щодо окремих з них допускаються винятки задля забезпечення насамперед публічного інтересу. В такому разі інтерес окремого індивідуума та публічний інтерес постають конкурентними ціннос­тями, щодо яких саме судді належить прийняття рішення, на підставі встановлених зако­ном умов, але й зі значною долею дискреції. Європейський суд з прав людини у своїй практиці ствердив, що хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень
Запропоновано критерії, необхідні для врахування судом, у разі зважання на конкурентні цінності у ситуаціях, які допускають розсуд суду, зокрема: первинність однієї із цінностей (необхідно враховувати, яка цінність виникла первинно та незалежно від іншої); залежність однієї із цінностей (наприклад, право на індивідуальну безпеку, не може бути реалізоване в суспільстві, де існує колективна загроза); характер та тривалість негативних наслідків та можливість їх усунення.
З’ясовано правові механізми захисту та поновлення порушених прав людини у разі неправомірного застосування судом дискреційних повноважень та виявлено їх недоліки для подальшого вдосконалення. Зокрема, важливим аспектом забезпечення прав людини при здійсненні дискреційних повноважень суду є обов’язок детальної мотивації та обґрунтування судового рішення. Детальна мотивація судового рішення також є необхідною для його перегляду судами вищих інстанцій, задля забезпечення однозначного розуміння дискреційних моментів суддею вищестоящого суду.


Ключові слова


відправлення правосуддя, правові цінності, принципи права, доступ до суду, справедливий судовий розгляд, публічний інтерес

Повний текст:

PDF

Посилання


Barak, A. (1999). Sudeyskoe usmotrenye. Moskva: Norma.

Huralenko, N. A. (2009). Sudovyy pretsedent v systemi dzherel prava: filosofs'ko-pravovyy aspekt.

Kuybida, R. O., Shyshkina, V. I. (2006). Osnovy administratyvnoho sudochynstva ta administratyvnoho prava: navch. posib. Kyyiv: Staryy svit.

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym zvernennyam hromadyanyna Troyana Antona Pavlovycha shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen' statti 24 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava pro rivnist' storin sudovoho protsesu), Pub. L. No. 9-rp/2012 (12 kvitnya 2012 roku). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua

Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoho Sudu Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) polozhen' statti 69 Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny (sprava pro pryznachennya sudom bil'sh m"yakoho pokarannya), Pub. L. No. N 15-rp/2004 (2 lystopada 2004 roku). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua

Fuley, T. (2015). Zastosuvannya praktyky Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny pry zdiysnenni pravosuddya: Naukovo-metodychnyy posibnyk dlya suddiv. (2nd ed.). Kyiv.

Branson, C. (2009, September 29). The influence of human rights on judicial decision-making. Retrieved from https://www.humanrights.gov.au/news/speeches/president-speeches-influence-human-rights-judicial-decision-making

Dębiński, M. (2012). Dyskrecjonalna władza sędziego. Retrieved from http://tarnobrzeg.so.gov.pl/sites/default/files/Dyskrecjonalna%20w%C5%82adza%20s%C4%99dziego,%20Tarnobrzeg%202012_0.pdf

Hirvisaari v. Finland (European Court of Human Rights September 27, 2001) Retrieved from (Http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Hirvisaari v. Finland"],"documentcollectionid2": ["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-59682"]}, Dist. file).

Suominen v. Finland (European Court of Human Rights July 1, 2003) Retrieved from (Http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Suominen v. Finland"],"documentcollectionid2": ["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61178"]}, Dist. file).

Greer, S. (2000). The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights. Retrieved from http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000).pdf

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (n.d.). What are human rights? Retrieved from http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7317

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.