КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Oksana Shchestiuk

Анотація


Розглянуто класифікації земельних прав громадян України. Класифікація земельних прав громадян України визначена як засіб для встановлення зв’язків між окремими земельними правами громадян України, а також як засіб визначення цілісної картини їх різноманітності.
Розмежування та групування земельних прав проведено за такими критеріями: субординація земельних прав, що дає підстави поділяти земельні права на базові та похідні; обсяг умов, які є необхідними та достатніми для набуття земельних прав, за якими їх можна поділяти на загальні та особливі; функціональне спрямування земельних прав, відповідно до якого можна виділити матеріальні, процедурні та процесуальні земельні права.
Зроблено висновок про те, що правова захищеність суб’єктів земельних правовідно­син досягається завдяки законодавчому визначенню їхніх правових можливостей, належному процедурному забезпеченню реалізації таких можливостей, та завдяки неод­мінному закріпленню гарантій їх судового та позасудового захисту.


Ключові слова


критерій, субординація, землевласники, землекористувачі, земельна ділянка

Повний текст:

PDF

Посилання


Shemshuchenkо, Yu. (Ed.) (2012). Velykyj entsyklopedychnyj iurydychnyj slovnyk. Kyiv. Vyd-vo Yurydychna dumka.

U spravi za zvernenniam Verkhovnoi Rady Ukrainy pro nadannia vysnovku schodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (schodo pravosuddia) vymoham statej 157 i 158 Konstytutsii Ukrainy. (2016, sichen', 20). Vysnovok Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-16.

Zaiets', O. (2016). Zemel'ni prava za zakonodavstvom Ukrainy. Evoliutsiia pravovoho rehuliuvannia zemel'nykh, ahrarnykh ta ekolohichnykh vidnosyn. Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konferentsii. L'viv. PP Oschypok M.M.

Pro orendu zemli. (1998, zhovten', 6). Zakon Ukrainy. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

Pro zemleustrij. (2003, traven', 22). Zakon Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

Zemel'nyj kodeks Ukrainy. (2001, zhovten', 25). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Shul'ha, M. Anisimova, V., Bahaj, N., Het'man, A. (2004). Zemel'ne pravo Ukrainy. Kyiv. Yurinkom Inter.

Tytova, N., Pozniak, V., Hurevs'kyj, V. (2005). Zemli sil's'kohospodars'koho pryznachennia: prava hromadian Ukrainy. L'viv. PAIS.

Kozhan, V. (2015). Klasyfikatsiia osobystykh prav liudyny. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Uzhhorod. 24–27.

Konstytutsiia Ukrainy. (1996, cherven', 28). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr.

Krasnov, N. (1964). Yurydycheskyj analyz prava zemlepol'zovanyia v SSSR. Pravo zemlepol'zovanyia v SSSR y eho vydy. Moskva.

Pro deiaki pytannia praktyky rozghliadu sprav u sporakh, scho vynykaiut' iz zemel'nykh pravovidnosyn. (2011, traven', 17). Postanova Vyschoho hospodars'koho sudu Ukrainy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-11.

Rabinovych, P. (2008). Osnovy zahal'noi teorii prava ta derzhavy. L'viv. Kraj.

U spravi za konstytutsijnym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy schodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsijnosti) polozhen' statti 92, punktu 6 rozdilu X Perekhidni polozhennia Zemel'noho kodeksu Ukrainy (sprava pro postijne korystuvannia zemel'nymy diliankamy). (2005, veresen', 22). Rishennia Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05.

Skakun, O. (2010). Teoriia prava i derzhavy. Kyiv. Alerta.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.