АКТИ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

Iryna Las’ko

Анотація


З’ясовано нормотворчі повноваження соціальних страхових фондів у сфері соціаль­ного забезпечення. Обґрунтовано, що джерелами права соціального забезпечення є нор­мативно-правові акти соціальних страхових фондів, які регулюють питання надання застрахованим особам (або особам прирівняним до них) матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків. Встановлено, що нормативні акти органів соціального страхування ухвалюють у визначеній документальній формі компе­тентні органи від імені соціальних страхових фондів, у чітко встановленому порядку, містять обов’язкові правила поведінки, що передбачають порядок реалізації права на соціальне забезпечення. Аргументовано, що за своєю юридичною природою вони є корпоративними актами.


Ключові слова


правління соціальних страхових фондів, члени соціальних страхових фондів, соціальні виплати та послуги, корпоративні акти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotina, N. (2005). Pravo sotsial'noho zakhystu Ukrayiny. Kiev: Znannya. (in Ukrainian)

Byrak, V. (2003) On the matter of social welfare law sources. Visnyk L'vivs'koho univesytetu, seriya yurydychna, (38), 362–368. (in Ukrainian)

Heneral'na uhoda pro rehulyuvannya osnovnykh pryntsypiv i norm realizatsiyi sotsial'no-ekonomichnoyi polityky i trudovykh vidnosyn v Ukrayini na 2010–2012 roky. Retrieved from http://www.fpsu.org.ua/images/images/2013/Ugogy/Genugoda/genugoda_2010-2012p.pdf

Kulchytska, O. (2006) Peculiarities of social insurance funds legal status. Visnyk L'vivs'koho univesytetu, seriya yurydychna (42), 238–243. (in Ukrainian)

Las'ko, I. (2012) In Odynadtsyati osinni yurydychni chytannya. Aktual'ni problemy yurydychnoyi nauky, Khmelnytskyi, November 23–24, 111–113. Khmelnytskyi: Khmelnytskyi University of Management and Law. (in Ukrainian)

Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro zahal'noobov’yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya. (1998, June 05). Zakon Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 05.06.1998 r., 23.

Pylypenko, P. (2013) Acts of contractual character in the system of sources of social security law. Naukovi pratsi Pylypenka Pylypa Danylovycha. Lviv: Drohobych : Kolo. (in Ukrainian)

Polozhennya pro derzhavnu reyestratsiyu normatyvno-pravovykh aktiv ministerstv ta inshykh orhaniv vykonavchoyi vlady. (1992, December 28). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny from. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п

Polozhennya pro Ministerstvo sotsial'noyi polityky Ukrayiny. (2015, June 17). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny from. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF

Polozhennya pro Pensiynyy fond Ukrayiny. (2011, April 6). Ukaz Prezydenta Ukrayiny from. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/384/2011

Polozhennya pro Pensiynyy fond Ukrayiny. (2014, July 23). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny vid 05.08.2014 r., 60.

Poryadok otrymannya zastrakhovanymy osobamy i chlenamy yikh simey sanatorno-kurortnoho likuvannya, shcho splachuyet'sya za rakhunok koshtiv Fondu sotsial'noho strakhuvannya z tymchasovoyi vtraty pratsezdatnosti. (2009, February 25). Postanova pravlinnya fondu sotsial'noho strakhuvannya z tymchasovoyi vtraty pratsezdatnosti from. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0339-09/paran20#n20

Poryadok podannya ta oformlennya dokumentiv dlya pryznachennya pil'hovoyi pensiyi ta pererakhuvannya pidpryyemstvamy ta orhanizatsiyamy koshtiv na yiyi vyplatu vidpovidno do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18. 07. 2007 № 937. (2008, January 25). Postanova pravlinnya Pensiynoho fondu Ukrayiny from. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0129-08

Poryadok pryznachennya, pererakhuvannya ta provedennya strakhovykh vyplat. (2007, April 27). Postanova pravlinnya Fondu sotsial'noho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiynykh zakhvoryuvan' Ukrayiny from. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07.

Pylypenko, P.D., Burak, V.Ya., Synchuk, S.M. (2010). Pravo sotsial'noho zabezpechennya Ukrayiny. Kiev: In Yure. (in Ukrainian)

Pro vstanovlennya rozmiru dopomohy na pokhovannya. (2011, November 16). Postanova pravlinnya Fondu sotsial'noho strakhuvannya z tymchasovoyi vtraty pratsezdatnosti from. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1453-11

Pro zahal'noobov'yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya. (2003, July 09). Zakon Ukrayiny from Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 12.12.2003 r., 49.

Pro zahal'noobov'yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya na vypadok bezrobittya. (2000, March 02). Zakon Ukrayiny from Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 02.06.2000, 22.

Pro zahal'noobov'yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya. (1999, August 23). Zakon Ukrayiny from Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 26.11.1999, 46.

Polozhennya pro zabezpechennya poterpilykh vnaslidok neshchasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesiynoho zakhvoryuvannya putivkamy dlya sanatorno-kurortnoho likuvannya. (2007, October 31). Postanova pravlinnya Fondu sotsial'noho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiynykh zakhvoryuvan' Ukrayiny from. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1400-07

Poryadok podannya ta oformlennya dokumentiv dlya pryznachennya (pererakhunku) pensiy vidpovidno do Zakonu Ukrayiny «Pro pensiyne zabezpechennya osib, zvil'nenykh z viys'kovoyi sluzhby, ta deyakykh inshykh osib. (2007, January 30). Postanovoyu pravlinnya Pensiynoho fondu Ukrayiny» from. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0135-07

Pro minimal'nyy rozmir dopomohy po bezrobittyu. (2012, April 12). Postanova pravlinnya Fondu zahal'noobov'yazkovoho derzhavnoho sotsial'noho strakhuvannya Ukrayiny from. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny vid 01.06.2012 r., 39.

Pro pensiyne zabezpechennya osib, zvil'nenykh z viys'kovoyi sluzhby, ta deyakykh inshykh osib. (1992, April 09). Zakon Ukrayiny. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 21.07.1992 r., 29.

Skakun, O. F. (2005). Teoriya derzhavy i prava. Kharkiv: Konsum. (in Ukrainian)

Statut Fondu zahal’noobov’yazkovoho derzhavnoho sotsial'noho strakhuvannya na vypadok bezrobittya. (2000, July 06). Postanova pravlinnya Fondu zahal'noobov'yazkovoho derzhavnoho sotsial'noho strakhuvannya Ukrayiny na vypadok bezrobittya from. Retrieved from www.dcz.gov.ua/doccatalog/document?id...

Statut Fondu sotsial'noho strakhuvannya z tymchasovoyi vtraty pratsezdatnosti. (2001, June 5). Postanova pravlinnya Fondu sotsial'noho strakhuvannya z tymchasovoyi vtraty pratsezdatnosti vid. Retrieved from http://www.fse.gov.ua/fse/control/img/uk/publish/article/918131;jsessionid=4A74798AECF038B7D133ADBFA79FAC7F

Stashkiv, B. I. (2005). Teoriya prava sotsial'noho zabezpechennya. Kiev: Znannya. (in Ukrainian)

Matuzova, N. Y., Mal'ko, A. V. Teoriya gosudarstva i prava. Moscow: Yurist. (in Russia)

Tomashevs'ka, M. (2005). PhD dissertation. Korporatyvni akty v systemi dzherel prava Ukrayiny. Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, Kiev. (in Ukrainian)

Tihomirova, L. V. (2002). Yuridicheskaya ehnciklopediya: ehnciklopediya. Moscow: YUrinformcentr. (in Russia)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.394

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.