ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (2015):  ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Natalya Yanyuk

Анотація


Особливу увагу приділено дотриманню дисципліни в діяльності державних службовців, аналізу основних положень про дисципліну в діяльності державних службовців і вимогам законодавства щодо їх діяльності.
Порушено актуальні теоретичні та практичні проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців в Україні. Розглянуто зміни, які закріплені у новому Законі України «Про державну службу» (2015 року) стосовно дисциплінарної відповідальності державних службовців, проведено критичний аналіз діючого законодавства про державну службу, визначено недоліки Закону України «Про державну службу» 1993 року.
Досліджено важливість нового розуміння змісту і структури дисциплінарної відпові­дальності державних службовців як інституту адміністративного права. Запропоновано розмежовувати поняття «дисциплінарне провадження» і «дисциплінарні процедури».
Зроблено висновок про те, що положення про дисциплінарну відповідальність і дисци­плінарне провадження у новому Законі України «Про державну службу» загалом відпові­дає європейським стандартам, однак є окремі питання, що потребують додаткової регламентації.


Ключові слова


дисципліна, дисциплінарний справа, дисциплінарне стягнення, дисциплінарне провадження, процедура

Повний текст:

PDF

Посилання


On State Service (2015, December 10). Verhovna Rada of Ukraine, the Law of 10.12.2015 Vidomosti (VVR), (2016). 4, Article 43. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua

Inshin, M. I. 2004). Problems of State Employees of Ukraine Legal Regulation. Thesis for a doctor’s degree by specialty 12.00.05. – labor law: social guarantee law. – National University of Internal Affairs. Ukraine. Kharkiv, 40.

On State Service. (1993, December, 16). Verhovna Rada of Ukraine, the Law of 16.12.1993. number 37-23-XII. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go 3723-12.

On State Service (2011, November 17). Verhovna Rada of Ukraine the Law of 17.11.11. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua

Hornytskyy, A. A. (1989). Hosudarstvennaya dystsyplyna. Kyiv: Yzd-vo polyt. lyt-ry Ukrayny.

Kolomoyets', T. O. (2011). Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs: pidruchnyk. K.: Yurinkom Inter, 576.

Stetsenko, S. H. (2011). Administratyvne pravo Ukrayiny: navchal'nyy posibnyk. – Vyd. 3-tye, pererob. ta dop. Kyiv: Atika, 624.

Hosudarstvennaya sluzhba: teoryya y orhanyzatsyya: Kurs lektsyy. (1998). Pod red.: Ohotskiy, Ye. & VIgnatova, V.G. Rostov-na-Donu, 640.

Khavronyuk, M. I., (2003). Dystsyplinarni pravoporushennya i dystsyplinarna vidpovidal'nist'. Kyiv: Atika, 240.

Admynystratyvnoe pravo Rossyyskoy Federatsyy: uchebn. (2008). Pod red.: A. P. Alekhyna, A. A. Karmolytskoho & Yu. M. Kozlova. Moskva: Yzda-vo «Zertsalo», 680.

Scherbina, V. I. (1997). State employees disciplinary amenability of home affairs bodies. Thesis for a candidate degree by specialty 12.00.05. – labor law: social guarantee law. – National University of Internal Affairs. Ukraine. Kharkiv, 22.

Neumyvaychenko, N. (2001). Pravyla povedinky derzhavnykh. Pravo Ukrayiny, 2, 80–83.

Nechytaylenko, A. O. (2000). Osoblyvosti instytutu yurydychnoyi vidpovidal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv. Nauk. zb. za zah.red. H. I., Mostovoho ta in. Derzhavna sluzhba i hromadyanyn: realizatsiya konstytutsiynykh prav, svobod ta obov’yazkiv: Kharkiv, 54–58.

Havrylenko, D. A. (1988). Hosudarstvennaya dystsyplyna: sushchnost', funktsyy, znachenye. Za red. A. P. Sherhyna. Mn.: Nauka y tekhnyka, 328.

Kartuzova, I. O. (1999). Disciplinary responsibility of public officials: Thesis for a candidate degree by specialty 12.00.07 – administrative law and administrative procedure; financial law; information law. – Кyiv, 19.

Appendix to Recommendation No.R (2000) 6 of the Committee of Ministers to member states on the status of public officials in Europe. Retrieved from https://wcd.coe.int/ViewDoc.isp?id=340693&Site=CM

Khristenko, V. A. (2013). Institution framework termination of civil service. Thesis for a candidate degree by specialty 12.00.07 – administrative law and administrative procedure; financial law; information law. – Кyiv, 19.

On Local State Aministrations (1999 р. April 9). Verhovna Rada of Ukraine, the Law of 09.04.1999, number 586-XIV Retrieved from http: zakon2.rada.gov.ua

Yanyuk, N. V. (2007) Poryadok prytyagnenya do dyzcyplinarnoi vidpovidalnosti. Publichna sluzhba. Zarubizhnyy dosvid ta propozytsiyi dlya Ukrayiny [zah. red. V. P. Tymoshchuka & A.M. Shkolyka]. Kyiv: Konus-Yu, 125–128, (735).

Kuz'menko, O. V., Hurzhiy T. O. (2007). Administratyvno-protsesual'ne pravo Ukrayiny: pidruchnyk. [Za red. O. V. Kuz'menko]. Kyiv: Atika, 416.

Kornuta, L. M. (2013). Description of types of disciplinary penalties which are used to civil servants in Ukraine and determination of directions of their improvement. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya «Pravo». (2014). Vyp.25, 162–167.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.393

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.