РОСІЙСЬКИЙ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК У ПРАВОВІЙ  ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ФОРМАЦІЙ  НАДДНІПРЯНЩИНИ (1917–1921 РОКИ)

Ivan Terlyuk

Анотація


Досліджено російську меншину як етнонаціональний чинник у правовій політиці українських національних державних формацій Наддніпрянщини 1917–1921 років. Обґрунтовано тезу про те, що чисельність росіян, їх місце в етнічній структурі українських земель як другої після українців національної групи, а головне – розвинута російська імперська традиція, були серед головних чинників, що лежали в основі переконань україн­ської політичної еліти на початку визвольних змагань щодо національно-терито­ріальної автономії України у складі федеративної демократичної Росії як єдино можливої форми реалізації української національної державності. Наголошено на тому, що російський національний чинник у революційній Україні не лише впливав на природу, зміст та динаміку україно-російських відносин, але й великою мірою визначав успіх українців у розбудові власної національної державності. На підставі аналізу основних правових заходів українських національних державних формацій доведено, що їх політика щодо росіян та інших національних меншин була виваженою і толерантною, такою, що відповідала демократичній європейській традиції.


Ключові слова


росіяни, українська національна державність 1917–1921 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko, Ya. V. (2007). Zaselenye Yuzhnoi Ukrainy. Formyrovanye etnycheskoho sostava naselenyia kraia: russkye i ukrayntsy (konets XVIII – nachalo ХХ v.) Etnostatystycheskyi ocherk. Vypusk 1. Cherkassy: «Vertykal», yzdatel ChP Kandych S. H. 48 s. Retrieved from http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/bojko.pdf

Holdeman, S. I. (1967). Zhydivska natsionalna avtonomiia v Ukraini 1917–1920. Miunhen-Paryzh-Yerusalym, 1967. 140 s.

Hrytsak, Ya. (2000). Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii KhIKh-KhKh st. K.: Geneza. 360 s.

Lazarovych, M. V. (2012). Istorychni determinanty politychnoi mobilizatsii rosiiskoi natsionalnoi menshyny Ukrainy na pochatku Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rr. Hileia. Istorychni nauky. Filosofski nauky. Politychni nauky : Nauk. visnyk : zb. nauk. prats / Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova, Ukrainska AN. K.: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, Vyp. 63 (№ 8), 617–621.

Lazarovych, M. (2014). Rosiiska menshyna Ukrainy u XIX – na pochatku XX stolittia: sotsialno-ekonomichnyi vymir. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie: shchorichnyk. Vyp. 19 : u 2 ch. Ch. 2 / za red. M. V. Lazarovycha. Ternopil: TNEU, 84–94.

Myronenko, O. M. (1995). Svitoch ukrainskoi derzhavnosti. Polityko-pravovyi analiz diialnosti Tsentralnoi Rady. K.: In-t d-vy i prava im. V. Koretskoho NAN Ukrainy, 328 s.

Panchuk, M. (ker.), Voinalovych, V., Halenko, O., Ustymenko, V. ta in. (2000). Natsionalni menshyny Ukrainy u ХХ stolitti: polityko-pravovyi aspekt. K.: IPEiND, 356 s.

Natsionalni protsesy v Ukraini: istoriia i suchasnist. Dokumenty i materialy. Dovidnyk. U 2 ch. (1997). Uporiad.: I. O. Kresina (ker.), O. V. Kresin, V. P. Liakhotskyi, V. F. Panibudlaska; Za red. V. F. Panibudlasky. – K.: Vyshcha shk., Ch. 1, 583 s.

Osnovy etnoderzhavoznavstva : Pidruchnyk. (1997). Za red. Yu. I. Rymarenka. – K.: Lybid, 656 s.

Terliyk, I. (2016). Rosiiany v Ukraini: istorychni osoblyvosti zaselennia ta formuvannia sotsialnoho i polityko-pravovoho statusu. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. Vyp. 51.

Ukrainska Derzhava (kviten – hruden 1918 roku). Dokumenty i materialy. U 2 t. (2015). Red. kol.: V. Verstiuk (vidp. red.), O. Boiko, N. Makovska, T. Ostashko, R. Pyrih; Uporiadn.: R. Pyrih (kerivn.), O. Boiko, A. Hrytsenko, O. Kudlai, O. Lupandin, N. Makovska, T. Ostashko, O. Shchus. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy; Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy. – T. 1. – K.: Tempora, XVIII + 790 s.

Ukrainska Tsentralna rada: Dokumenty i materialy. U 2 t. – T. 1: 4 bereznia – 9 hrudnia 1917 r. (1996). Uporiadn.: V. F. Verstiuk (kerivnyk), O. D. Boiko, Yu. M. Hamretskyi, H. M. Mykhailychenko, A. P. Ohinska, T. S. Ostashko, V. M. Ustymenko, Ye. P. Shatalina, O. Y. Shchus, L. V. Yakovlieva; Red. kol.: V. A. Smolii (vidp. red.), V. F. Verstiuk (zast. vidp. red.), Yu. M. Hamretskyi, B. V. Ivanenko, Yu. Yu. Kondufor, S. V. Kulchytskyi, Ye. P. Shatalina, O. Y. Shchus, L. V. Yakovlieva. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy. – K.: Nauk. dumka, 590 s. – (Pamiatky istorii Ukrainy. Seriia V: Dzherela novitnoi istorii). Retrieved from http://history.org.ua/LiberUA/966-00-0012-%D0%A5/966-00-0012-%D0%A5.pdf

Ustymenko, V. (2014). Etnichni konflikty i protyrichchia u konteksti transformatsii suspilstva i derzhavy v Ukraini 1917–1920 rr.: istorychnyi kontsept. Sotsialni konflikty ta povsiakdenne zhyttia revoliutsiinoho suspilstva 1917–1921 rr. Zbirnyk naukovykh statei. Holovnyi redaktor V.F. Verstiuk. K.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 33–67. Retrieved from http:// history.org.ua/LiberUA/978-966-02-7562-1/978-966-02-7562-1.pdf

Ustymenko, V. M. (2010). Etnonatsionalna polityka yak faktor derzhavotvorennia v Ukraini (1917–1920 rr.). NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. K.: Instytut istorii Ukrainy, 144 s. Retrieved from http://www.history.org.ua/index.php?litera&id=2278&navStart=235
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.383

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.