РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ У ЗБИРАННІ ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Khrystyna Kit

Анотація


Проаналізовано процес доказування на стадії підготовчого провадження в адміністра­тивному суді. Визначено роль адміністративного суду в процесі збирання доказів, що узгоджується із принципом офіційного з’ясування усіх обставин справи в адміністра­тивному процесі. Обґрунтовано позицію, яка полягає у тому, що саме від активної ролі суду на стадії підготовчого провадження, значною мірою залежить всебічний та об’єктивний розгляд справи і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного строку.


Ключові слова


збирання доказів, підготовче провадження, адміністративний процес, адміністративний суд

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – Видання друге, доповнене. – К. : Юстиніан, 2009. – 976 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. М. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 704 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / Центр політико-прав. реформ ; за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – 3-тє вид., допов. – К. : Юстиніан, 2009. – 976 с.

Кодекс адміністративного сдочинства України: наук.-практ. коментар / Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін. ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент; Істина. – 823 с.

Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. – Т. 1 / за заг. ред. В. К. Матвійчука, І. О. Хар. – Вид. 2-ге, змін. та доповн. – К. : Алерта; КНТ, 2008. – 787 с.

Штефан М. Й. Цивільний процес / М. Й. Штефан. – К. : Ін. Юре, 1997. – 608 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.327

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.