ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ СУДАХ ВОЛОСЬКОГО ПРАВА (XIV–XVIII ст.)

Roman Shandra

Анотація


Досліджено особливості процесу доказування у сільських судах волоського права, що діяли на західноукраїнських землях у XIV–XVIII ст. Розглянуто окремі джерела доказів, з’ясовано коло суб’єктів, на яких було покладено обов’язок доказування. Зроблено порівняння цього процесу із процесом доказування у копних судах.


Ключові слова


суд волоського права, копний суд, західноукраїнські землі, доказування, докази

Повний текст:

PDF

Посилання


Макарчук С. Звичаєве право / Степан Макарчук // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : в 4 т. – Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство. – Львів : Афіша, 2006. – С. 385–408.

Черкаський І. Поволання над трупом загиблого / І. Черкаський // Праці комісії для виучування історії західно руського та вкраїнського права. – К., 1925. – Вип. 1. – С. 90–107.

Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349–1569 рр.) : монографія / І. Й. Бойко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 628 с.

Гошко Ю. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XІV–XІХ ст. / Юрій Гошко. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. – 336 с.

Львівська наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка, Архів Самбірської економії, спр. 520/ІІІ : «Liber inscripciorum, contractus resignationis tam intra quam extra conventuum celebrationem, id que inter colonos samboriensis 1650–1669». – 577 арк.

Бедрій М. Докази та доказування в українському копному судочинстві (XIV–XVIII ст.) // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – C. 154–157.

Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII століття / Ярослав Падох. – Львів : Видавництво НТШ, 1994. – 196 с.

Львівська наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка, Архів Самбірської економії, спр. 570/ІІІ : «Protokollon Curiae JKM Zuppae Salensis. 1691–1704». – 779 арк.

Prochaska A. Przysięga w postępowaniu dowodowym narodów slowiańskich / Antoni Prochaska // Czasopismo Prawno-Historyczne. – Poznań, 1960. – T. 12. – S. 9–84.

Kadlec K. O sądownictwie i przewodzie sądowym u Słowian do w. X / Karol Kadlec // Encyclopedya Polska, Tom IV, Część 2 / Pracowali : Aleksander Brückner, Lubor Niederle, Karol Kadlec. – Kraków : Wydawnictwo Akademii Umiejętnośći, 1912. – Dział V : Początki kultury słowiańskiej. – S. 128–148.

Інкін В. Інститут співприсяжництва та громадські сільські суди в галицькій звичаєвій практиці XVІ–XVІІІ ст. порівняно з Руською Правдою / Василь Інкін // Україна модерна. – 1996. – Ч. 1. – С. 18–41.

Гончаренко В. Д. Волоське право / В. Д. Гончаренко // Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Українська енциклопедія, 1998. – Т. 1 : А–Г. – 672 с.

Поп И.-А. История Румынии / И.-А. Поп, И. Болован, С. Андя [и др.] ; пер. с рум. В. Вэратик, В. Мищенко, Н. Чуканова. – М. : Весь Мир, 2005. – 680 с.

Історія держави і права зарубіжних країн (середні віки та ранній новий час) : навч. посіб. / за ред. проф. Б. Й. Тищика. – Львів : Світ, 2006. – 696 с.

Історія держави і права України : підручник : у 2-х т. / за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – Т. 1. ; кол. авторів : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с.

Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. № 142 : «Громадський уряд села Чуква». – Оп. 1. – Спр. 1.

Буковина: історичний нарис / ред. кол. С. С. Котишин (голова), В. М. Ботушанський (відповідальний редактор), О. В. Добжанський, Ю. І. Макар, О. В. Масан, Л. П. Михайлина. – Чернівці : Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

Державний архів Закарпатської області. – Ф. № 60 : «Фамільний фонд баронів Перенi (1400–1944)». – Оп. 1. – Спр. 50.

Львівська наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка, відділ рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка, Архів Самбірської економії, спр. 514/ІІІ : «Winy poddanych wsi ekonomii Samborskiey 1658–1665 r.». – 276 арк.

Гурбик А. О. Самоврядні засади та судочинство західноукраїнських селян / А. О. Гурбик, Ю. Г. Гошко // Історія українського села : Нариси в 2 т. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 2006 р. – С. 279–293.

Інкін В. Ф. Нові матеріали до коментування статей «Руської Правди» про мужебійство та помсту / Василь Інкін // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. істор. – 1970. – Вип. 6. – С. 80–96.

Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVІ–XVІІІ століттях : історичні нариси / Василь Інкін ; упоряд. та наук. ред. Миколи Крикуна. – Львів : Добра Справа, 2004. – I–XX+1 – 420+XXI-CII с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.323

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.