КОДЕКСИ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Anna Yasinovska

Анотація


Розглянуто загальнотеоретичну характеристику кодексів матеріального права, висвіт­лено проблеми кодифікації матеріального права в Україні.


Ключові слова


кодекс, кодекси матеріального права

Повний текст:

PDF

Посилання


Барсукова В. Н. Основы структурирования кодифицированых актов / В. Н. Барсукова ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. И. Н. Сенякина. – М. : Статут, 2011. – 207 с.

Гойман-Калинский И. В. Элементарные начала общей теории права : учеб. пособие для вузов / И. В. Гойман-Калинский, Г. И. Иванец, В. И. Червонюк ; под общей ред.

д-ра юрид. наук, проф. В. И. Червонюка. – Право и закон. – М. : Колос С, 2003. – 544 с.

Марчук В.М. Нариси з теорії права : навч. посібник / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. – К. : Істина, 2004. – 304 с.

Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник для студентов вузов обучающихся по специальности «юриспруденция» / Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2005. – 543 с.

Общая теория государства и права: Академический курс в 2 т. / под ред. проф. М. Н. Марченко. – Т. 2. Теория права. – М. : Изд-во «Зерцало», 1998. – 640 с.

Чашин А. Н. Теория юридической систематизации / А. Н. Чашин. – М. : Дело и Сервис, 2010. – 208 с.

Лебідь В. І. Створення цивільного кодексу України та інших кодексів України: окремі питання предмету правового регулювання / В. І. Лебідь // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 45–49.

Портнов А. В. Конкуренція і колізія норм права: співвідношення понять / А. В. Портнов, О. В. Москалюк // Часопис Академії адвокатури України – № 15 (2’2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12 pavpsp.pdf

Сімейний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/ laws/show/2947-14

Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Бюджетний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/2456-17

Митний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/4495-17

Кодекс законів про працю України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/322-08

Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Кодекс цивільного захисту України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.308

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.