ОСНОВНІ ВИДИ ПРАВОТВОРЧИХ ПОМИЛОК У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Ivanna Shevchuk

Анотація


У статті проаналізовано питання законотворчості України, охарактеризовано головні види правотворчих помилок у законах України.


Ключові слова


правотворча помилка, помилка у вітчизняному законодавстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Голос України від 04.12.2010. – № 229–230.

Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон України від 28.11.2002 № 249-IV // Голос України від 10.12.2002. – № 233.

Про засади функціонування ринку природного газу : Закон України // Голос України від 24.07.2010. – № 136.

Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність : Закон України від 12.07.2011 2658-III // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 1577.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI // Голос України від 25.10.2011. – № 199.

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України) від 3 жовтня 1997 р. № 4-зп // Офіційний вісник України. – 1997. – № 42. – Стор. 59.

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Стор. 66.

Малько А. В. Правотворческая политика как средство предупреждения и устранения ошибок в законодательстве / А. В. Малько // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах : материалы международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 г.) / под. ред. В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. – М. : Проспект, 2009. – С. 26–41.

Лашков А. С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / А. С. Лашков. – СПб, 1999. – С. 11.

Поленина С. В. Законотворчество в Российской Федерации / С. В. Поленина. – М. : Институтт государства и права РАН, 1996. – 145 с.

Морозова Л. А. Процессуальные средства устранения правотворческих ошибок / Л. А. Морозова // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах : материалы международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 г.) / под. ред. В. М. Баранова, И. М. Мацкевича. – М. : Проспект, 2009. – С. 249–257.

Лукашева А. В. Законотворческие ошибки / А. В. Лукашева // Гражданин и право. – 2000. – № 3.

Дзейко Ж. О. Законотворча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження : монографія / Ж. О. Дзейко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 360 с.

Лисюткин А. Б. Юридическое значение категории «ошибка»: теоретико-методологический аспект / А. Б. Лисюткин. – Саратов, 2001. – С. 198–199.

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Анциферова О. В. Система законодательства: понятие и структура / О. В. Анциферова // Весник Челябинского университета. – Серия 9. Право. – 2002. – № 1. – С. 5–13.

Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специализации «юриспруденция» / Р. Т. Мухаев, 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-ДАНА, 2005. – 543 с.

Луць Л. А. Загальна теорія держави та права : навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К. : Атіка, 2007. – 412 с.

Законодательная техника : науч.-практ. пособие / под ред. Ю. А.Тихомирова. – М., 2000. – 272 с.

Научно-методическое пособие по разработке законопроектов в современной России. – М. : Издание Государственной Думы, 2009.

Проблемы законотворчества субъектов Российской Федерации : научно-методическое пособие / Институт законодательства и сравнительного правоведения. – М., 1998. – 230 с.

Керимов Д. А. Законодательная техника. Общая теория государства и права. – Т. 2 ; под ред. М. Н. Марченко. – М., 1998.

Керимов Д. А. Законодательная техника: научно-методическое и учебное пособие / Д. А. Керимов. – М., 1998. – 127 с.

Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації). – Видання третє, виправлене і доповнене). – К. : Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України, 2006. – 25 с.

Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації). – К. : Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України, 2007. – 32 с.

Колотова О .В. Відмежування прогалин в праві від інших правових явищ / О .В. Колотова // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 55–59.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.