ПРАВИЛА ДІЇ ПРАВОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ЗЛОЧИН ТА ПОКАРАННЯ В ЧАСІ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Svitlana Khyliuk

Анотація


У статті аналізується практика Європейського суду з прав людини з застосування ст. 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в частині дії кримінально-правових положень у часі. На підставі проведеного аналізу з урахуванням чинного законодавства України та здобутків вітчизняної кримінально-правової науки формулюються правила дії правових положень про злочин та покарання в часі.


Ключові слова


ex post facto, принцип законності, рішення Європейського суду з прав людини, джерело кримінального права

Повний текст:

PDF

Посилання


Dana S. Beyond retroactivity to realizing justice a theory on the principle of legality in international criminal law sentencing / Shahram Dana // The Journal of Criminal Law & Criminology. Northwestern University School of Law. – Vol. 99. – № 4. – P. 857–927.

Hall J. General principles of Criminal law: second edition / Jerom Hall. – New York : Indianapolis, 1960. – 642 p.

Popple J. The Right to Protection from Retroactive Criminal Law / James Popple // Criminal Law Jornal. – 1989. – Vol. 13. – № 4. – P. 251–262.

Albrecht P.-A. The Forgotten Freedom: September 11 as s Challenge for European Legal Principles / Peter-Alexis Аlbrecht. – BWV : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2003. – 191 p.

Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Ю. Б. Хім’як. – К., 2011. – 261 с.

Мартин В. Деякі теоретичні аспекти застосування принципу «незворотності дії кримінального закону, який встановлює або посилює відповідальність» / В. Мартин // Вісн. Львів. ун-ту ім. І. Франка. – Сер. юрид. – 2002. – Вип. 37. – С. 74–78.

Рабінович П. М. Фундаментальні поняття кримінального права: інтерпретація Страсбурзького суду / П. М. Рабінович // Юридична Україна. – 2011. – № 11. – С. 4–7.

Хилюк С. В. Принципи кримінального права: деякі проблеми застосування у практиці Європейського суду з прав людини / С. В. Хилюк // ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 р.). – Львів : Галицький друкар, 2013 – С. 169–199.

Зупанчич Боштян М. Європейська конвенція з прав людини (практичні поради для застосування) / Боштян М. Зупанчич : матеріали Міжнародного форуму з практики Європейського суду з прав людини. – 30 листопада – 2 грудня 2012. – Львів, 2012. – С. 85–180.

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі / Ю. А. Пономаренко. – К. : Атіка, 2005. – 288 с.

Волосюк П. В. Решения Европейского суда по правамчеловека как источник уголовного права России : дисс. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / П. В. Волосюк. – Ставрополь : ГОУ ВПО Ставропольский государственньій університет, 2005. – 172 с.

Василаш В. М. Чинність кримінального закону України в часі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.0808 / В. М. Василаш. – К, 1995. – 25 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.300

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.