КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ПЕВНОСТІ І ЗАХИСТУ ЛЕГІТИМНИХ ОЧІКУВАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Сергій Петрович Рабінович

Анотація


Передумовами виникнення легітимних очікувань приватних осіб слугують як формальні, так і матеріальні підстави. До перших належить дія юридичних актів, адресатом яких виступає приватна особа. До других – існування конкретних благ і прагнення особи до користування ними, яке одержує статус правомірного, легітимується згаданими актами. Акти публічної влади, якими припиняється дія раніше виданих індивідуальних юридичних актів, що стали підставою для виникнення у приватних осіб майнових інтересів, виступають формами легалізації й офіційної легітимації перерозподілу суспільних благ. Обмеження вільного розсуду органів влади у сфері прийняття згаданих актів має на меті недопущення адміністративного свавілля, охорону стабільності відносин, які виникли, та певності правового становища приватних осіб.


Ключові слова


правова певність, легітимні (законні) очікування, дійсність індивідуальних юридичних актів, дія індивідуальних юридичних актів, скасування актів публічної влади, визнання недійсними актів публічної влади, суб’єктивна правомірність індивідуальних юридичних

Повний текст:

PDF

Посилання


Пресняков М. В. Правовая определенность и определенность прав в современном конституционно-правовом дискурсе / М. В. Пресняков // Гражданин и право. – 2014. – № 4. – С. 3–16.

Романец Ю. Правовая определенность или безнаказанность? / Ю. Романец // ЭЖ-Юрист. – 2011. – № 49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.garant.ru/58095798/

Бондарь Н. Правовая определенность – универсальный принцип конституционного нормоконтроля (практика Конституционного Суда РФ) / Н. Бондарь // Конституционное и муниципальное право. – 2011. – № 10. – С. 4–10.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) // Вісник Конституційного суду України. – 2009. – № 3. – Ст. 20.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. – Вид. 10-е, доп. / П. М. Рабінович. – Львів : Край, 2008. – 244 с.

Яхин Ф. Ф. Действие административно-правовых актов : дисс. … канд. юрид. наук / Ф. Ф. Яхин. – М., 2004. – 215 с.

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України від 03.02.2012 № 11472 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webroc4_12.pf3511=44893

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 01.12.2004 № 18-рп/2004 // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 239. – 15 грудня.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 9 Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 11 // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 4. – Ст. 22.

Мірошниченко А. М. Правові наслідки незаконних адміністративних актів / А. М. Мірошниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.amm.org.ua_Miroshnychenko_ Validity_of_ administrative_acts.docx

Постанова Верховного Суду України від 17 березня 2009 року в справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОлімпБуд» (далі Товариство) до Київської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/6028305

Российское полицейское (административное) право: конец ХІХ – начало ХХ века : хрестоматия / сост. и вступ. ст. Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1999. – 624 с.

Жданов А. А. О действительности актов государственного управления / А. А. Жданов // Правоведение. – 1964. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : law.edu.ru/script/ matredirect.asp?matID=1130100

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : монографія / В. П. Тимощук. – К. : Конус-Ю, 2010. – 296 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

Ухвала колегії суддів ВАСУ від 5.09.2012 в адміністративній справі № 2а-1373/10/2218 // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26412773

Рішення Колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2012 р. у справі № 6-31093св12 // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26950292

Постанова судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 18.09.2013 у справі № 6-92цс13 // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33890138

Постанова судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 13.11.2013 у справі № 6-123цс13 // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35669794
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.285

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.