ЗАХИСТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДІВ І САМОСТІЙНОСТІ СУДДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ СУДІВНИЦТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Василь Тимофійович Нор, Stepan Bilostots’kyi

Анотація


Досліджено питання конституційного статусу Вищої Ради Юстиції України та Націо­нальної Ради Судівництва Республіки Польща. Зазначено важливість закріплення їхн­ього статусу і завдань на конституційному рівні, з огляду на сучасні стандарти право­суддя. Доведено, що ефективність реформ правосуддя в Польщі та висока оцінка їх на міжна­родному рівні багато в чому пов’язані з діяльністю Національної Ради Судівництва, основним завданням якої є захист незалежності та самостійності суддів. Вказано, що Конституційний Трибунал Республіки Польща визначив статус Національної Ради Судів­ництва, як спеціального, самостійного центрального органу державної влади, функції якого пов’язані зі судовою владою. Національна Рада Судівництва не належить до системи орга­нів правосуддя з огляду на спосіб її формування, завдання, компетенцію.
Запропоновано у Конституції України закріпити низку положень, які визначатимуть завдання діяльності Вищої Юстиції України: 1) судова влада України є незалежною від інших влад; 2) Вища Рада Юстиції України є незалежним конституційним органом державної влади, обов’язком якої є захист незалежності судів і самостійності суддів; 3) Вища Рада Юстиції України має право звернення до Конституційного суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України, пов’язаних з діяльністю судів та за­безпеченням прав суддів; 4) повноваження Вищої Ради Юстиції України визначені спеціальним законом.


Ключові слова


Вища Рада Юстиції, Національна Рада Судівництва, незалежність судів і самостійність суддів, міжнародні стандарти правосуддя

Повний текст:

PDF

Посилання


Бринцев В. Д. Вища рада юстиції: міжнародний досвід формування та нормативно-правове забезпечення її діяльності в Україні / В. Д. Бринцев // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – №12 (124). – С. 32–36.

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади / В. Д. Бринцев. – Харків : Право, 2010. – 462 c.

Висновок №10(2007) «Судова рада на службі суспільства», Консультативної ради європейських суддів, Страсбург, 23 листопада 2007 року, CCJE (2007) 5) // Міжнародні стандарти незалежності суддів : зб. документів. – К. : Поліграф-Експрес, 2008. – С. 148–167.

Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн / А. З. Георгіца. – Чернівці : Рута, 2001.

Гончаренко О. В. Вища рада юстиції як орган державного управління у сфері формування суддівського корпусу України / О. В. Гончаренко // Вісник Вищої Ради Юстиції. – 2010. – № 2. – С. 12–21.

Європейська хартія про статус суддів від 8-10 липня 1998 року // Міжнародні стандарти незалежності суддів : зб. документів. – К. : Поліграф-Експрес, 2008 – С. 177 179.

Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України / М. Запорожець // Право України. – 2004. – №2. – С. 72–75.

Закон України Про Вищу раду юстиції від 22 січня 1998 року №22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №25, ст. 146.

Закон України Про судоустрій і статус суддів від 7 липня 2010 року №2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41, / № 41–42; № 43; № 44-45, ст. 529.

Закон України Про забезпечення права на справедливий суд від 12.02.2015. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19/page8.

Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2013 рік. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/statistics/24.

Конституція України. Науково-практичний коментар / за ред. В. Я. Тація. – Харків : Право ; К. : Ін Юре, 2003. – 806 с.

Конституція України. Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., перероб. і доп. / за ред. В. Я. Тація. – Харків : Право, 2011. – 1126 с.

Назаров І. В. Правовий статус Вищої Ради юстиції / І. В. Назаров – Харків : Право, 2006. – 208 с.

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів) від 16 жовтня 2001 року №14-рп/2001, Справа №1-8/2001. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9403

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої і четвертої статті 1, абзацу другого пункту 8 частини першої статті 18, частини першої статті 25, пунктів 1, 2, 4 частини першої статті 30, частини першої статті 31, частини першої статті 32, пункту 2 частини другої статті 33, пункту 2 частини другої та частини третьої статті 37, статей 38 і 48 Закону України «Про Вищу раду юстиції» (справа про Закон України «Про Вищу раду юстиції») від 21 травня 2002 року №9-рп/2002, Справа №1-3/2002. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9448

Рішення Конституційного суду України у справі за конституцiйним поданням 63 народних депутатiв України про офiцiйне тлумачення положень статтi 18 Закону України «Про Вищу раду юстицiї» (справа щодо припинення повноважень члена Вищої ради юстицiї) від 17 квітня 2008року №7-рп/2008, справа№1-21/2008. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=9955

Рішення Конституційного суду України у справі у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 11 березня 2011 року №2-рп/2011, справа №1-4/2011. – Джерело доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog...

Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди / А. О. Селіванов. – К. : Рада, 2009. – 559 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права / О. Ф. Скакун. – Харьков : Консум, 2000. – 703 с.

Bałaban A. Krajowa Rada Sądownictwa – regulacja konstytucyjna i rola w systemie władzy sądowniczej / A. Bałaban // Skrzydło W. Sądy i Trybunały w konstytucji i praktyce. – Warszawa, 2005. – S.79–88.

Bałaban A. Zasada niezależności sądów i jej realizacja / A. Bałaban // Krajowa Rada Sądownictwa. – 2012. - N 2. – S. 6–12.

Banaszak B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz / B. Banaszak. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – 1152 s.

Błaszczyk W. Opinia prawna co do konstytucyjności art. 20 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 16 lutego 2012 roku [Elektroniczny zasób] / W. Błaszczyk. – Tryb dostępu : http:// www.iustitia.pl.

Celej M. Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1989-2009 / M. Celej // Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności. – Warszawa, 2010. – 432 s.

Dąbrowski S. Niezawisłość sędziów – gwarancje ustrojowe i zagrożenia / S. Dąbrowski // Krajowa Rada Sądownictwa. – 2012. – N2. – S.12–15.

Informacja Krajowej Rady Sądownictwa dotycząca problematyki polskiego sądownictwa z dnia 26 marca 2003 r. [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : ww.krs.pl.

Informacja z dziłalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 r. // Krajowa Rada Sądownictwa. – 2009. – N 3. – S. 4–23.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 r. [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : ww.krs.pl.

Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu / L. Garlicki. – Warszawa : LexisNexis, 2014. – 424 s.

Gudowski J. Historia Krajowej Rady Sądownictwa [Elektroniczny zasób] / J. Gudowski. – Tryb dostępu : http://www.krs.pl.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Dziennik Ustaw. – 1997. – Nr 78, poz. 483.

Lukaszewicz A. Sędziowe zapowiadają ucieczkę w stan spoczynku [Elektroniczny zasób] / A. Lukaszewicz. – Tryb dostępu : http:// www.rp.pl/artykuł/61797, 765503

Lewandowska A. Wracają małe sądy / A. Lewandowska // Na wokandzie, 2015. – N 1(23). – S. 5.

Mikuli P. Rady sądownictwa w Europie / P. Mikuli. // Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności. – Warszawa, 2010. – 432 s.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7.10.2009 r. // Krajowa Rada Sądownictwa. – 2010. – N 1. – S.4–5.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19.11.2009 r. // Krajowa Rada Sądownictwa. – 2010. – N 1. – S. 6–7.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 09.09.2009 r. // Krajowa Rada Sądownictwa. – 2009. – N 4. – S. 6–14.

Reforma w sądach - nowela opublikowana [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http:// lexpolonica.lexis.pl/aktualność/reforma-w-sądach-nowela-opublikowana

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie likwidacji sądów // Dziennik Ustaw. – 2012. – Poz.1121.

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art.22 oraz art.23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie nіektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://www.krs.pl/main2.php?search=z+dnia+7+lutego+2012

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 29 grudnia 2014 r. w spawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://www.krs.pl/pl/

Strzembosz A. Transformacja w polskim sądownictwie // Budowanie instytucji państwa 1989–2001 w poszukiwaniu modelu [red. I. Jackiewicz]. – Warszawa, 2004.

Uchwała przedstawicieli sędziów okręgowych i rejonowych z dnia 2 marca 2012 r. [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : www.krs.pl/admin/files/201165.pdf

Uchwała w sprawie zmian prawa o ustroju sądów powszechnych i Okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2011 roku [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : www.justitia.pl

Uchwała w sprawie waloryzacji wynagrodżeń sędziów z dnia 4 lipca 2011 roku [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : www.justitia.pl

Uchwała w sprawie zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 5 lipca 2011 roku [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : www.justitia.pl

Uchwała w sprawie wynagrodzeń sędziów z dnia 5 lipca 2011 roku [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : www.justitia.pl

Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa // Dziennik Ustaw. 1989. – N. 73, poz. 435.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. O Krajowej Radzie Sądownictwa // Dziennik Ustaw. – 2001. – N. 100, poz. 1082.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw // Dziennik Ustaw. – 2011. – N. 203, poz. 1192.

Wasileski A. Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / A. Wasileski // Państwo i prawo. – Rok LII, 1998. – Zeszyt 7 (629). – S. 3–20.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1999 r., sygn. P 6/99 // Monitor Polski. – 1999. – N. 40, poz. 611.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r., sygn. akt K 28/04 // Dziennik Ustaw. – 2005. – N. 143, poz. 1208.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt SK 43/06 // Dziennik Ustaw. – 2007. – N. 227, poz. 1680.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r., sygn. K 8/99 // Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Ustaw. – 1999. – N. 3, poz. 41.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 pażdziernika 2007 r., sygn. akt SK 7/06 // Dziennik Ustaw. – 2007. – N.204, poz. 1482.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.03.2013 r. sygn. akt K 27/12 // Dziennik Ustaw. – 2013, poz. 448.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.256

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.