ПРОБЛЕМА ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Mykhailo Huzela

Анотація


Проаналізовано проблемні питання, що стосуються визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні. Проведено дослідження розвитку в історичному аспекті головних наукових концепцій визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі. Досліджено проблему вирішення питання допустимості доказів в Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 р. Звернено увагу на те, що зак­ріплення основних концепцій визнання доказів недопустимими в новому Кримінальному процесуальному кодексі України потребує детального опрацювання. Головним у такому опрацюванні є науково обґрунтований підхід до формулювання кримінально-процесу­альних норм, а також вироблення судової практики. В теорії кримінального процесу та кримінальному процесуальному законодавстві проблема визнання доказів недопустими­ми якщо і вирішується, то неоднозначно. Наголосимо, що така неоднозначність стосує­ться не тільки кримінального процесу, а й загалом інших видів юридичних проце­дур. Наявність складних та багатогранних підходів до з’ясування сутності допустимості доказів, визнання їх недопустимими у юридичному процесі сприяли появі в українській юридичній науці значної кількості відповідних концепцій стосовно досліджуваної проблематики. В такому випадку з метою об’єктивного та критичного аналізу, вдоскона­лення певних елементів даних концепцій потрібно дослідити їхнє значення для науки кримінального процесу та вплив на національне кримінальне процесуальне законо­давство України.
Проблема правової регламентації концепцій допустимості доказів є важливим чинником підвищення ефективності кримінального процесу, виконання завдань кримінального судочинства.


Ключові слова


кримінальне провадження, доказування, доказ, допустимість доказів

Повний текст:

PDF

Посилання


Абросимов И. В. Актуальные вопросы обеспечения допустимости и достоверности доказательств в уголовном судопроизводстве : автореф. дисс. на соиск нач.ст. канд. юрид. Наук : 12.00.09 / И. В. Амбросимов – М., 2007. – 26 с.

Бернам У. Правовая система США / У. Бернам. – 3-й вып. – М. : Новая юстиция, 2006. – 1216 с.

Боруленков Ю. О допустимости доказательств / Ю. Боруленков // Уголовное право. – 2004. – № 1. – С. 55–57.

Верещагина М. А. Асимметрия правил о допустимости доказательств / М. А. Верещагина // Вестник Южноуральского государственного университета. Серия «Право». – 2007. – № 28. – С. 22–24.

Гармаев Ю. П. Устранение сомнений в допустимости доказательств / Ю. П. Гармаев // Законность. – 2011.– № 5. – С. 29–33.

Гордейчик А. В. Исследование допустимости доказательств в гражданском и арбитражном процессах / А. В. Гордейчик. – Хабаровск : РИОТИП, 2007. – 238 с.

Гришина Е. П. Актуальные вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе / Е. П. Гришина // Российский следователь. – 2001. – № 7. – С. 36–37.

Дмитриева А. А. Оценка допустимости доказательств стороной защиты / А. А. Дмитриева, А. А. Коряжкин // Вестник Южноуральского государственного университета. Серия «Право». – 2005. – № 8. – С. 186–188.

Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе / В. В. Золотых. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 288 с.

Ільченко О. О. Проблеми застосування доказів, отриманих з порушенням процесуальної форми / О. О. Ільченко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 1. – С. 202–209.

Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування / В. Іщенко // Право України. – 2003. – № 7. – С. 90–93.

Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н. М. Кипнис. – М. : Юристъ, 1995. – 128 с.

Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: підручник / Є. Г. Коваленко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 632 с.

Кожевникова Ю. А. Исключение недопустимых доказательств из разбирательства уголовного дела: дисс. на соиск. науч. ст. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юлия Александровна Кожевникова. – Воронеж, 2005. – 244 с.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : документа:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Костенко Р. Доказательства в уголовном процессе / Р. Костенко // Уголовно-процессуальное право. – 2003. – № 3. – С. 89–90.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17

Крупницкая В. И. Гарантии использования при разбирательстве уголовных дел допустимых доказательств : дис. на соиск науч. ст. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Валерия Игоревна Крупницкая. – Ростов-на-Дону, 2005. – 214 с.

Кудрявцев В. Л. Проблемы двойного стандарта при определении допустимости доказательств в российской уголовно-процессуальной науке / В. Л. Кудрявцев // Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и практика его применения : материалы Междунар. дистанц. науч.-практ. конф. – Караганда : КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2009. – С. 7–13.

Ларина Е. В. Признание доказательств недопустимыми в российском уголовном судопроизводстве (в стадии предварительного расследования) : дис. на сиск. науч. ст канд. юрид. наук : 12.00.09 / Елена Викторовна Ларина. – М., 2005. – 220 с.

Некрасов С. В. Допустимость доказательств: вопросы и решения / С. В. Некрасов // Российская юстиция. – 1998. – № 1. – С. 12–14.

Николайчик В. М. Уголовное правосудие в США : научное издание / В. М. Николайчик. – М. : Ин-т США и Канады РАН РФ, 1995. – 108 с.

Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе / Ю. К. Орлов. – М. : Юристъ, 2009. – 175 с.

Пашин С. А. Доказательства в российском уголовном процессе / С. А. Пашин // Состязательное правосудие. – М. : Тр. научно-практ. лаборат., 1996. – Ч. 2. – 424 с.

Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: Монография / И. Л. Петрухин. – М. : Проспект, 2009. – 140 с.

Проект УПК Украины 2011: недопустимость протоколов допросов как панацея от пыток? [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://interjustice.blogspot.com/2011/08/2011.html

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини 3 статті 62 Конституції України від 20.10.2011 р. № 12-рп/2011 (№ 1-31/2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11

Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пособіе къ лекціям: Второе изданіе, измъненное и дополненное / Н. Н. Розин. – С Пб. : Издание Юридического книжнаго склада «Право», 1914. – 547 с.

Савицкий В. М. Уголовный процесс России на новом витке демократизации / В. М. Савицкий // Государство и право. – 1994. – № 6. – С. 96–107.

Смирнов А. В. Решение вопроса о допустимости в качестве доказательств сведений, полученных с нарушением закона / А. В. Смирнов // Уголовный процесс. – 2009. – № 1. – С. 23–26.

Соркин В. С. Особенности процессуального доказывания в уголовном судопроизводстве : монография / В. С. Соркин. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 95 с.

Стецовский Ю. И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту / Ю. П. Стецовский, А. – М. Ларин. – М. : Наука, 1988. – 320 с.

Стоянов М. Концепції допустимості доказів: проблеми теорії, нормативної регламентації та правозастосовчої практики / М. Стоянов // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4. – С. 1–10.

Стоянов М. М. Властивості доказів у кримінальному процесі України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Микола Михайлович Стоянов. – Одеса, 2010. – 246 с.

Сутягин К. И. Оценка допустимости доказательств с учетом концепции «добросовестного заблуждения» субьектов доказывания / К. И. Сутягин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2008. – № 1 (14). – С. 180–182.

Сутягин К. И. Применение доктрины «плодов отравленного дерева» при оценке допустимости доказательств требует корректировки / К. И. Сутягин // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2008. – № 83. – С. 56–59.

Теория доказательств в советском уголовном процессе / [Отв. ред. Н.В. Жогин]. – 2-е изд., исправл. и дополн. – М. : Юридическая литература, 1973. – 736 с.

Терехин В. В. Недопустимые доказательства в уголовном процессе России: теоретические и прикладные аспекты : автореф. дисс. на соиск. науч. ст канд. юрид. наук : 12.00.09 / Владимир Вячеславович Терехин. – Нижний Новгород, 2006. – 27 с.

Ухвала Верховного Суду України від 28.01.2010 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

Филин Д. Дифференциация доказательственной информации / Д. Филин // Законность. – 2002. – № 2. – С. 45–46.

Чувилев А. «Плоды отравленного дерева» / А. Чувилев, А. Лобанов // Российская юстиция. – 1996. – № 11.– С. 47–49.

Шестакова С. Д. Допустимость доказательств в уголовном процессе России и США / С. Д. Шестакова // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 100–102.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.250

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.