УХИЛЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ (ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

Solomiya Starosol’s’ka

Анотація


Досліджено проблемні аспекти визнання юридичної особи суб’єктом кримінальної відповідальності. Здійснено детальний аналіз можливості притягнення юридичної особи до відповідальності за вчинення злочинів, що полягають в ухиленні від відбування покарань, зокрема, покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи.


Ключові слова


кримінальна відповідальність, суб’єкт злочину, суб’єкт кримінальної відповідальності, юридична особа як суб’єкт злочину, юридична особа як суб’єкт кримі- нальної відповідальності, суб’єкт відповідальності за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Ю. В. Уголовное право Украины : Общая часть : учебник / Ю. В Александров, В. И. Антипов, Н. В. Володько. Отв. ред. Я. Ю. Кондратьев ; под ред. В. А. Клименко, Н. И. Мельник. – К. : Атика, 2002. 448 с.

Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б. В. Волженкин СПб., 2002. – 641 с.

Грищук В. К. Деякі сучасні проблеми удосконалення Кримінального кодексу України / В. К. Грищук // Університетські наукові записки. 2006. № 2 (22). – С. 312–318.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від13 травня 2014 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1261-18/print1389966570146308

Козлов А. П. Понятие преступления / А. П. Козлов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 819 с.

Конвенція про боротьбу з корупцією від від 27. 01. 1999 року (ратифікована Україною 18. 10. 2006 року) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/994_101

Конвенція про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16. 05. 2005 року (ратифікована Україною 21.09.2010) Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_858

Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 року (ратифікована Україною 07.09.2005 року) [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575

Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін..; за ред. проф.. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. І допов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / за ред. О. М. Омельчука. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 208 с.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Мычко Н. И. Уголовное право Украины. Общая часть: теория, схемы и таблицы, словарь терминов : учебное пособие / Н. И. Мычко. Донецк : Донецкий юридический институт, 2006. – 778 с.

Охман О. В. Характеристика суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України / О. В. Охман // Університетські наукові записки, 2006. № 2(18). С. 247–253.

Семикіна Л. О. Щодо визначення поняття спеціального суб’єкта злочину / Л. О. Семикина. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pchdu/2012_1/010.pdf

Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву / А. Н. Трайнин. – М. Гос. изд. юрид. лит., 1951. – 388 с.

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник / Отв. ред. Е. Л. Стрельцов. – Х. : Одиссей, 2007. – 720 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Шеховцова Л. І. Про доцільність встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб (досвід іноземних держав) / Л. І. Шеховцова, Я. О. Сидоров [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/filologiya/79/13806-pro-docilnist-vstanovlennya-kriminalno%D1%97-vidpovidalnosti-yuridichnix-osib-dosvid-inozemnix-derzhav.html




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.248

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.