ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Dmytro Shvets

Анотація


Розглянуто сучасні концепції професійної орієнтації. Проведено детальний аналіз зас­тосування безперервної професійної орієнтації в країнах-членах Європейського Союзу, як ефективного заходу сприяння зайнятості, який дає змогу кожній особі в будь-який момент життя визначити власні потенційні можливості та інтереси у навчанні та роботі. Автор наголошує, що характерною особливістю безперервної професійної орієн­тації, яку застосо­вують у країнах-членах Європейського Союзу, є тісна взаємодія з навчальними орієнтаці­ями.
Зазначено, що право на професійну орієнтацію в Україні гарантується кожній особі та повинно забезпечуватися шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг з вибору або зміни професії, виду діяльності та інших профорієнтаційних послуг. Для системи безперервної професійної орієнтації притаманні такі ознаки: невід’ємна частина державної політики у сфері освіти, підготовки кадрів, зайнятості та соціальної інтеграції; надання профорієнтаційних послуг у школах, коледжах, університетах, службах зайнятості, на робочих місцях тощо; держава виконує роль постачальника профорієнтаційних послуг та контролює якість їхнього надання; державна політика безперервної професійної орієнтації розробляється на національному, регіональному та місцевому рівні.
Запропоновано визначення професійної орієнтації як комплексу взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на допомогу особі будь-якого віку протягом всього їхнього життя в прийнятті раціонального рішення щодо вибору або зміни професії, виду трудової діяльності та управління своєю кар’єрою.


Ключові слова


професійна орієнтація, безперервна професійна орієнтація, концепція професійної орієнтації, заходи сприяння зайнятості, право на працю

Повний текст:

PDF

Посилання


Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 №ETS N 163 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

Назимов И. Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе / И. Н. Назимов. – М. : Прогресс, 1971. – 275с.

Платонов К. К. Проблемы способностей / К. К. Платонов. – М. : Мысль, 1972. – 371с

Положення про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації молоді, яка навчається : Наказ Мінпраці України (до 1997р.), Міносвіти, Мінсоцзахист від 02.06.1995 №159/30/1526 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0198-95.

Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI // Офіційний вісник України – 2012. – № 63. – Ст. 17.

Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 842 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF

Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення : Наказ Мінпраці України (до 1997 р.), Міносвіти, Мінсоцзахисту від 31.05.1995 №159/30/1526 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0190-95.

Про Концепцію державної системи професійної орієнтації: Постанова Кабінету Міністрів України №48 від 27.01.1994 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/48-94-%D0%BF

Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів: Конвенції МОП №142 від 1975 // [Електронний доступ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_057

Про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання: Рекомендація № 195 МОП від 17.06.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_532

Управление персоналом организации : Учебник / Под ред. А. Я. Кибанова. М. : ИНФРА – М., 1997. – 512 с.

Черткова Ю. В. Галузева належність норм, які формулюються в конвенціях та рекомендаціях Міжнародної організації праці / Ю. В. Черткова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия Юридические науки. Том 21 (60). № 2. 2008 г. С. 204.

Guichard J. A. Century of Career Education: Review and Perspectives / J. A. Guichard // International Journal for Educational and Vocational Guidance. – 2004. №. 1. – р. 165.

OECD and European Commission: Career guidance: A handbook for policy makers. Paris, 2004. Р. 12.

Rutkowski J. Is there a skills mismatch in Ukraine? / J. Rutkowski // Draft mimeo : World Bank, 2007. – Р.36.

The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN)

Watts A.G. Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes / A. G. Watts, R. G. Sultana // International Journal for Educational and Vocational Guidance. – 2004. – Vol. 4, No. 2–3. – Р. 160.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.247

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.