ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ – ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Olena Rad’

Анотація


Розглянуто визначення поняття нормативних актів Конституційного Суду України, ухвалених ним в процесі судочинства та організації його діяльності. Заропоновано автор­ську класифікацію цих актів. Обґрунтовано належність нормативних актів Конституцийного Суду України до джерел трудового права України.


Ключові слова


джерела права, судова нормотворчість, нормативні акти судової влади, акти правосуддя, преюдиціальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 360 с.

Григорьев Ф. А. Акты применения норм советского права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ф. А. Григорьев. – Саратов, 1971. – 16 c.

Жигалкін П. І. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці : монографія / П. І. Жигалкін, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. : ПП ФІНН, 2008. – 544 с.

Закон України «Про Конституційний Суд України» : наук.-практ. коментар [А. А. Стрижак, Я. В. Рибалко, М. В. Савчин] ; за заг. ред. А. А. Стрижака. – К. : Ін Юре, 2009. – 328 с.

Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. № 422/96-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України «Про Рахункову палату», офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України «Про Конституційний Суд України» стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000 р. № 15-рп/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/ doccatalog/list?currDir=8842.

Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України) від 9 червня 1998 р. № 8-рп/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/ doccatalog/list?currDir=8823.

Томашевский К. Л. Судебная практика как источник трудового права: от теоретических разработок к законодательному признанию / К. Л. Томашевський // Рос. ежегодн. трудового права. – 2007. – № 3. – С. 81–91.

Шевчук С. В. Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Станіслав Володимирович Шевчук. – Х., 2008. – 433 с.

Ярошенко О. М. Джерела трудового права України : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Ярошенко Олег Миколайович. – Х., 2007. – 476 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.244

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.