ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ ЗА ТРУДОВИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Kateryna Gryb

Анотація


Досліджено поняття «атестація працівників освіти». Актуальність теми полягає у з’ясуванні єдиного визначення поняття атестації працівників освіти, та вивченні особ­ливостей атестації працівників, як необхідної складової підвищення їхньої педагогічної кваліфікації. В ході дослідження проаналізовано визначення поняття «атестації» сфор­мульовані провідними вченими у галузі трудового права.
Розглянуто критерії, за якими має оцінюватись фаховий рівень працівника, враховуючи його трудову функцію.
Сформульовано загальні критерії оцінювання в ході проведення атестації, зокрема:
– кваліфікація працівника;
– виконання працівником покладених на нього обов’язків;
– ефективність виконаної працівником роботи.
Виділено спеціальні критерії проведення атестації певних категорій працівників (педагогічних працівників). Доведено, що під час атестації педагогічних працівників перевіряють та оцінюють не лише рівень кваліфікації працівника, його компетентність та ділові якості, а й морально-психологічні якості. Виділено, також особливості атестації педагогічних працівників, на керівних посадах.
Сформульовано визначення поняття атестації педагогічних працівників.


Ключові слова


атестація працівників, кваліфікація, ефективність праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Загнітко А. П., Щукіна І. А. Сучасний тлумачний словник української мови / А. П. Загнітко, І. А. Щукина – Донецьк : ТОВ «ВКФ БАО», 2012. – 960 с.

Кодекс законів про працю України. Науково-практичний коментар / В. І. Прокопенко, З. Я. Козак, Л. О. Кузнєцова та ін. – Х. : Консум, 2003. – 832 с.

Кохан В. П. Правове регулювання атестації працівників: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Валерія Павлівна Кохан. – Х. : ФІНН, 2011. – 218 с.

Купіна Л. В. Правове регулювання атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні : дис.... канд. юрид. наук : 05. / Л. В. Купіна – К. : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2008. – 188 с.

Курилов В. И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве / В. И. Курилов. – Владивосток, 1983. – 100 с.

Лазор Л. И. Правовие проблеми конкурсного подбора, аттестации кадров и рабочих мест : автореф. дис. на соиск. науч. ст. док. юр. наук. : 10.00.05/ Л. И. Лазор. – М., 1991. – 33 с.

Негру Ф. П. Науково-технічний прогресс і трудовий договір : автореф. дис. на соискание науч.ст. канд. юрид. наук / Ф. П. Негру. – М., 1972. – с. 10.

Новий словник іншомовних слів / Укл. О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – 848 с.

Пастухов В. П., Падалка О. С., Слісаренко А. Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання / В. П. Пастухов, О. С. Падалка, А. Г. Слісаренко – К. : Вид. Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 1993. – 348 с.

Студеникин С. С. Советское административное право. − 2-е изд., исправ. и доп. / С. С. Студеникин. − М. : Госюриздат, 1950. – с. 42.

Трудове право України: Академічний курс : підручник для студентів вищих навчальних закладів / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Ін Юре 2007 – 536 с.

УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. М. Попович. – К., Ірина, 1999. – 1551 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. / (Відп. ред. Ю. С. Шемчушенко. – К. : Укр. Енцикл, 1998. – Т.1. – 327 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.241

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.