КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СПОСОБІВ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА

Iryna Sofinska

Анотація


У статті йдеться про концепцію громадянства, сутність, правову природу та основні способи його набуття. Особливу увагу звернено на оптацію та трансферт як форми набуття громадянства, безпосередньо пов’язані з правонаступництвом держав та терито­ріальними змінами.


Ключові слова


громадянство, набуття громадянства, Європейська конвенція про громадянство, оптація, трансферт, Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Баймуратов М. О. Міжнародне право. / М. О. Баймуратов. – Х. : Одісей, 2002. – С. 357.

Декларація про наслідки правонаступництва держав для громадянства фізичних осіб [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Венеційської комісії «За демократію через право». – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-NAT(1996)007rev-e – Дата доступу: 01.03.2015.

Європейська конвенція про громадянство / Відомості Верховної Ради України від 28.03.2008, 2008 р. – № 13. – С. 359

Ольшанський Т. А. Формування польсько-українського кордону / Т. А. Ольшанський. // Ї. W. 12. 1998 р.

Рішення Європейського суду справедливості у справі C-200/02 «Zhu and Chen v. UK» від 19.10.2004 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт рішення Європейського суду справедливості // Режим доступу : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-200/02. Дата доступу : 01.03.2015.

Суржинський М. І. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект / М. І. Суржинський. – К. : Наукова думка, 2011. – С. 135.

Хрестоматія з історії держави і права України / за ред. В. Д. Гончаренка. – К. : Ін Юре, 2003. – С. 591.

Consequences of State Succession for Nationality. Draft Report, prepared by the European Commission for Democracy through Law. / CDL-NAT(1996)005e-rev-restr. – Strasbourg. 23 July 1996. – Р. 4–7.

Nationality including statelessness / Summary record of the 216th meeting of the International Law Commission // Extract from the Yearbook of the International Law Commission. – 1953. – V. 1. – P. 207.

Nationality of natural persons in relation to the succession of States, Resolution 55/153 of the UN General Assembly of 12 December 2000 / Access mode : http://www.unhcr.org/42bc068d2.pdf.

Optionsverfahren [Електронний ресурс] / Офіцйний веб-сайт федерального уряду Німеччини. – Режим доступу : http://www.bva.bund.de/DE/Themen/Staatsangeh–oerigkeit/Optionsverfahren/optionsverfahren-node.html. – Дата доступу: 01.03.2015.

Pilgram L. International Law and European Nationality Laws / EUDO Citizenship Observatory. Comparative Report, RSCAS/EUDO-CIT-Comp. 2011/1 – P. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.232

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.