СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЯ, ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА ОБМЕЖЕНОГО ПРАВЛІННЯ

Olena Boryslavska

Анотація


Розглянуто сутність конституціоналізму. Доведено, що конституціоналізм як феномен має складну філософсько-політико-соціально-правову природу та охоплює три основні зрізи: ідеологію, філософсько-правову доктрину та конституційну систему правління. У широкому значенні він є системою взаємовідносин між людиною, суспільством та державою, у яких реально забезпечені права та свободи людини і громадянина, суспільство є вільним, а державна влада реально обмежена конституційними засобами. У вузькому значенні він зводиться до конституційної системи правління (механізму владарювання), що є системою суб’єктів, інститутів, форм, засобів та методів правління у державі, заснованих на ідеях поваги до людської гідності, свободи, верховенства права, демократії та обмеженого правління.


Ключові слова


конституціоналізм, обмежене правління, доктрина обмеженого правління

Повний текст:

PDF

Посилання


Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права / Т. Р. С. Аллан ; пер. з англ. Р. Семківа. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 385 с.

Барабаш Ю. Г. Український конституціоналізм як пріоритетний об’єкт наукових досліджень / Ю. Г. Барабаш // Наука Конституційного права України: сучасний стан на напрямки розвитку. – Х. : Право, 2009. – С. 93–99.

Бондарь Н. С. Философия российского конституционализма: в контексте теории и практики конституционного правосудия / Н. С. Бондарь // Философия права в начале ХХІ столетия через призму конституционализма и конституционной экономики / пред. В. В. Миронов, Ю. Н. Солонин – М. : Летний сад, 2010. – 320 с. С. 46–68.

Варламова Н. Конституционализм: вариативность понятия / Н. Варламова // Сравнительное конституционное обозрение. – 2011. – С. 48–57.

Волдрон Д. Теоретичні засади лібералізму / Д. Волдрон // Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. Антологія. 2 вид. (переробл.) / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ПРОСТІР ; СМОЛОСКИП, 2009. – С. 68–87.

Гаєк Ф. А. Принципи ліберального соціального порядку / Ф. А. Гаєк // Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. Антологія. 2 вид. (переробл.) / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ПРОСТІР ; СМОЛОСКИП, 2009. – С. 20–34.

Даймонд Л. Определение и развитие демократии / Л. Даймонд // Теория и практика демократии. Избранные тексты / Л. Даймонд : пер. с англ. ; под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. – М. : Ладомир, 2006. – С. 25–33.

Дайси А. В. Основы государственнаго права Англіи. Введенiе в изученiе англiйской конституцiи / А. В. Дайси [под. ред. П. Г. Виноградова. Изданіе второе]. – М., 1907. – 671 с.

Кельзен Г. Чисте правознавство: З дод. Пробл. Справедливості / Г. Кельзен ; пер. з нім. О. Мокровольського. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с.

Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А. Р. Крусян. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.

Мізес Л. Лібералізм у класичній традиції / Л. Мізес // Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. Антологія. 2 вид. (переробл.) / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ПРОСТІР ; СМОЛОСКИП, 2009. – С. 3–19.

Мішина Н. Принципи українського конституціоналізму (на матеріалах конституційного реформування місцевого самоврядування) / Н. Мішина [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-582.html

Орзих М. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право / М. Орзих, А. Крусян. – К. : Алерта, 2006. – 290 с.

Палиенко Н. И. Учение о существе права и правовой связанности государства / Н. И. Палиенко // Антологія української юридичної думки. К., 2002. Т.1.

Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр. – К. : Ліра-К, 2012. – 576 с.

Руджеро Ґ. Лібералізм і демократія / Ґ. Руджеро // Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. Антологія. 2 вид. (переробл.) / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ПРОСТІР ; СМОЛОСКИП, 2009. – С. 1054 1060.

Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції : монографія / М. В. Савчин. – Ужгород : Ліра, 2009. – 372 с.

Совгиря О. В. Конституційне право України : навч. посібник / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

Стецюк П. Б. Конституційний Суд України як суб’єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) / П. Б. Стецюк // Право України. – 2010. – №6. – С. 70 74.

Таманага Б. Верховенство права. Історія. Політика. Теорія / Браян Таманага ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 205 с.

Українське державотворення: невитребуваний потенціал : Словник-довідник / за ред. О. М. Мироненка. – К., 1997.

Фукуяма Ф. Всесвітня ліберальна революція / Ф. Фукуяма / Лібералізм. Ліберальна традиція політичного мислення від Джона Локка до Джона Роулза. Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – 2 вид. (переробл.). – К. : ПРОСТІР ; СМОЛОСКИП. – 2009. – С. 1061–1071.

Холмс С. Конституции и конституционализм (Глава восьмая из книги «Оксфордский справочник по сравнительному конституционному праву»/ С. Холмс // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. №3 (88). – С. 56–83.

Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм : монографія / В. М. Шаповал. – К : Салком ; Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії / В. Шаповал // Право України. – 1998. – №5. – С. 25–29.

Шевчук С. В. Доктрина верховенства права та конституціоналізму: історична генеза / С. В. Шевчук // Право України. – 2010. – №3. – С. 52–61.

Шемшученко Ю. С. Що є право? / Ю. С. Шемшученко //Антологія української юридичної думки. К., 2005.

Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism / A. Sajo. – Budapest, 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.228

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.