КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА ВЕТО ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАКОНІВ, ПРИЙНЯТИХ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

Andriy Bahryak

Анотація


В статті визначено етимологію поняття «принципи»; проаналізовано наукові підходи до розуміння цього терміну; сформульоване поняття «конституційно-правові принципи зас­тосування права вето Президентом»; запропоновано класифікацію принципів застосування права вето Президентом України; охарактеризовано кожний принцип та встановлено його змістовні ознаки.


Ключові слова


Президент України, право вето, вето Президента, конституційно- правові принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1982. – 359 с.

Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. / Волинка К. Г — К.: МАУП, 2003. – 240 с.

Егоров А. М. Основные принципы советского права социального обеспечения. / Егоров А. М. – М. : Издательство МГУ, 1984. – 80 с.

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Ефремова Т. Ф. – М. : Издат.: Дрофа, Русский язик. – 1233 с.

Загальна теорія держави та права: підручник – 3-е вид., стереот. / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. - Львів: „Новий Світ – 2000», 2007. – 584 с.

Канунников А. Б. Гласность в системе социалистической демократии (політико- правовой аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права історія політичних і правових учень» / А. Б. Канунников. – М., 1990. – 17 с.

Ківалов С. В. Принципи державної служби у новому Законі «Про державну службу» / С. В. Ківалов // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – № 6. – С. 7–16.

Кобрин В. С. Принципи безперервності та наступності в діяльності Прем’єр-Міністра України / В. С. Кобрин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Випуск 22. – Ч. 1. Т. 1. – С. 99-102.

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н .Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М. : Руск. яз., 1990. – 917 с.

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 № 474–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII // Відомості Верховної Ради. – 2015. - № 2-3. – Ст. 12.

Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. Вопросы и ответы. // Протасов В. Н. – М.: Новый Юрист, 1999. — 240 с.

Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 73 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) здійсненого Президентом України права вето стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" та пропозицій до нього (справа щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України): Рішення Конституційного Суду від 11.03.2003, № 6-рп/2003 // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – №16. – Ст. 55.

Серьогін В. О. Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. О. Серьогін. – Х., 1999. – 192 с.

Словник української мови : в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. — К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 6. – 832 с.

Словник української мови : в 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. — К. : Наукова думка, 1970–1980. – Т. 9. – 862 с.

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М. : Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с.

Философский энциклопедический словарь / Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А. — М.: Инфра-М. – 459 с.

Щекин Г. В. Теория социального управления: монография. / Щекин Г. В. – К. : МАУП, 1996. – 408 с.

Юридична енциклопедія - в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 2001. – Т. 3: К – М. – 792 с.

Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник / О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін – Харків: Вид-во Національ-ного ун-ту внутр. справ, 2002. – 653 c.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.227

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.