КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТУ ДРУГОЇ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1939 рр.)

Roman Shandra

Анотація


Досліджено конституційні акти Другої Польської Республіки 1918, 1921 та 1935 рр. З’ясовано правовий статус парламенту Польщі у 1918–1939 рр., компетенцію його окремих палат. Проаналізовано повноваження парламенту щодо формування виконавчої та судової гілок влади.


Ключові слова


Друга Польська Республіка, конституція, парламент, Сейм, Сенат, президент, уряд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гриб Н. Конституції Австрії та Австро-Угорщини і їх застосування у Галичині (1848-1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01. / Н. Гриб. – Львів, 2013. – 20.

Демишчак Р. Б. Трансформація політичного ладу ІІ Речі Посполитої (1935 р.) та її вплив на характер українсько-польських відносин // Наукові праці. Політологія. – Вип.170; Том 182. – С. 27–31.

Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/page2.

Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г. [Електронный ресурс] // Режим доступа : http://www.constitution.ru/

Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (Х–ХХІ ст.) / Б. Й. Тищик – Львів : Світ, 2012. – 512 с.

Bardach J. Dzieje Sejmu Polskiego / J. Bardach,.S. Grodzicki, A. Gwiżdż ta inni. – Warszawa: Wzdawnictwo Sejmowe, 2011. – 380 s.

Bardach J. Historia ustroju i prawa polskiego / J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrak. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze «LexisNexis», 2005. – 667 s.

Gapski M. Prawo wybieralności do Sejmu i Senatu w konstytucjach i ordynacjach wyborczych II Rzeczypospolitej / M. Gapski // Teka Kom. Hist. OL PAN. – 2006. – №1. – S. 156 – 168.

Kallas M. Pozycja głowy państwa w projektach konstytucyjnych z lat 1917–1921 / M. Kallas // Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – Tom 1. – S. 387 – 396.

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. «O podtwerdzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa» [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/fontesu/1919.htm.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. «Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej» [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210440267.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwiеtnia 1935 r. [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19350300227.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.225

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.