СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛИЦЬКОГО НАМІСНИЦТВА)

Khrystyna Moriak-Protopopova

Анотація


З’ясовано статус державного службовця в Австрії та Австро-Угорщині на підставі аналізу австрійського законодавства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Ключові слова


державна служба, службовець, Австрія, Галичина, намісництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Галицьке намісництво (1772–1921). Архівно-бібліографічний фондовий покажчик / [укладачі: У. Я. Єдлінська, О. Я. Мацюк]. – К. : Поліграф. д-ця Ін-ту історії України АН УРСР, 1990. – 212 с. – (Науково-довідкові видання з історії України). 2.Історія державної служби в України : у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін. ; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол. та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – Т. 1. – К. : Ніка-Центр, 2009.– 544 с. 3.Краткія свъдънія о государственномъ устройствъ и управленіи Австро-Венгріи и земель Австрійской короны / Ставка Верховнаго Главнокомандующаго, 1914. – 70 с. 4.Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. З ілюстраціями і шкіцами / Олекса Кузьма. – Львів : Штука, 1931. – 447 с. + 13 шкіців. 5.Кульчицький В. С. Історія держави і права України : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 2007. – 624 с. 6.Кульчицький В. С. Органи державного управління Галичиною за конституцією 1867 року / В. С. Кульчицький // Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка. – 1966. – С. 32–38. – (Серія юридична). 7.ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 13. 8.ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 15. 9.ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 24. 10.ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 27. 11.ЛОДА. – Ф. 350. – Оп. 1. – Сп. 3228. – С. 3. 12.ЛОДА. – Ф. 350. – Oп. 1. – Сп. 4476. – С. 1–56 13.Нариси історії державної служби в Україні / [О. Г. Аркуша, Є. І. Бородін, С. В. Віднянський та ін. ; С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 536 с. 14.Паславський І. Між Сходом і Заходом. Нариси з культурно-політичної історії української церкви / І. Паславський. – Львів : Стрім, 1994. – С. 144. 15.Тищик Б. Й. Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету (до 150-річчя від дня народження) / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. – 2006. – С. 3–12. – (Серія юридична ; вип. 48). 16.Утвержденныя Императоромъ 14 Сентября 1852 г. Постановленія объ учрежденіи и порядкĕ дĕйствій окружныхъ установленій (Bezirksämter) // Областное, административное и общинное устройство Галиціи по австрійскому законодательству. – Петроградъ : Государственная Типографія, 1915. – ХХХІІІ + 185 с. – С. 20–32. 17.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 6413. – С. 16–18. 18.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 3439. – С. 14–16. 19.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 8. – Сп. 5296. – С. 65–6. 20.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 7178. – С. 61. 21.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 9. – Сп. 9. – С. 17–19. 22.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 3437. – С. 82–83. 23.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 3438. – С. 84. 24.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 8. – Сп. 202. – С. 36. 25.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 8. – Сп. 988. – С. 43. 26.ЦДІАЛ України. – Ф. 146. – Оп. 4. – Сп. 6418. – С. 14–21. 27.Kallas M. Hіstoria ustroju Polski / Marian Kallas. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. – 464 s. 28.Kasparek F. Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austryjackiego razem ze wstępną nauką ogólną o państwie / D-r Franciszek Kasparek. – Т. 2. – Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagelońskiego, 1881. – 1016 s. 29.Kasparek F. Podręcznik prawa politycznego / Franciszek Kasparek. Kraków : Nakładem Księgarni Społki Wydawniczej Polskiej, 1894. – T. II. – Część I. 232 s. 30.Kuczalska-Reinschmit P. Wyborcze prawa kobiet / P. Kuczalska-Reinschmit. – Warszawa : Ster, 1911. – 32 s. – (Biblioteka równouprawienia kobiet). 31.Kurjer Lwówski. – Nr. 4 od 4 Stycznia 1894 r. – S. 2–3. 32.Lityński L. Odrodzenie ekonomiczne Galicyi / Leopold Lityński. – Lwów : Słowo Polskie, 1902. – 116 s. 33.Obwieszczenie Rady Szkolnej krajowej z dnia 31. Marca 1868 r., 1. 1586., względem ogłaszania konkursów w celu obsadzenia posad nauczycielskich przy szkołach ludowych // Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dła Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. – Rock 1868. – Lwów : Z ces. król. drukarni rządowej, 1868. – 108 s. 34.Reskrypt Rządu krajowego z dnia 27. Kwietnia 1854., którém rozporządza się zawezwanie miejscowych pastérzów dusz do ścisłego wypełnienia włoźonego na nich § 7. najwyźszego patentu z dnia 5. Grudnia 1848. Obowiązku we względzie prostowania spisów konskrypcyjnych wedle metryki urodzonych i zmarłych // Dziennik rządowy dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem i Wielkiem Księstwem Krakowskiém. Rok 1854. Oddział II. Tom I obejmujący Części I. do IX włącznie. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 257 s. 35..Rozporządzenie сesarskie z dnia 10. Październikaa 1854., mocą którego wydaje się nowe przepisy prawne o praktyce w urzędach politycznych i w urzędzie sędziowskim, tudzieź o egzaminach praktycznych politycznych i sędziowskich // Dziennik rządowy dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem i Wielkiem Księstwem Krakowskiém. Rok 1854. Oddział I. – Tom II obejmujący części XXXVII. włącznie XLIX – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – S. 530–1036. 36.Rozporządzenie cesarskie z dnia 17. sierpnia 1916 w sprawie zarządzeń na rzecz tych urzędników państwowych, praktykantów i kandydatów słuźby sprawiedliwości, jakoteź suplentów i asystentów w państwowych średnich zakładach naukowych którzy wskutek wojny doznali przeszkody w wykonywaniu słuźby cywilnej // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. Rok 1916. Część CXXI. – Wydana i rozesłana dnia 23. sierpnia 1916. – Wiedeń : Z cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej i rządowej, 1916. – 1207 s. 37.Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17. Marca 1855., mocą którego wydaje się instrukcya urzędowa dla czysto-politycznych i mieszanych urzędów powiatowych i stolicowo-sędziowskich // Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowéj, 1856. – 204 s. 38.Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 8. Lutego 1855., którem obwieszczone zostają postanowienia w skutek najwyźszęj uchwału z dnia 4. Lutego 1855 r. ustanowione, co się tyczé oznaczenia rangi słuźbowéj urzędników, z powodu nowéj organizacyi mianowanych // Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. Część IV. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 468 s. 39.Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświécenia z dnia 2. Października 1855, mocą którego obwieszczone zostają postanowienia najwyźszéj uchwały z dnia 25. Września 1855. roku o regulacyi nauk prawniczych i politycznych po austryackich uniwersytetach i akademiach prawniczych, wraz z zarządzeniem przepisów wykonawczych, z onychźe bezpośrednio wypływających // Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 468 s. 40.Rozporządzenie ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 30. Lipca 1850, obowiązujące dla całego państwa, którem się stosownie do Najwyźszej uchwaly z dnia 29. Lipca 1850 obwieszczeniem przepis względem urzadzenia teoretycznego egzaminu rządowego dla uczniów umiejetności prawniczych i politycznych // Dziennik ustaw państwa dla cesarstwa austryackiego. Rok 1850. Kwartał trzeci, obejmujący części LXXXIII–CXXVII od N-ru 253–365 wydane w miesiącach Lipcu, Sierpniu, i Wrześniu 1850. – Wiedeń : Z ces. król. drukarni nadwornej i rządowej, 1850. – S. 1037–1625. 41.Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30. Grudnia 1854., obejmujące najwyźsze postanowienia o przywdziéwaniu i oznakach źałoby Dworu na uniformach urzędników rządowych // Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwówie. Rok 1855. Oddział I. – Lwów : Z ces. król. galicyjskiéj drukarni rządowej, 1856. – 468 s. 42.Starzyński S. Ogólne i austryackie prawo polityczne. – [Wydanie piąte poprawione i uzupełnione]. – Lwów : [б. в.], 1911. – 911 s. – [Biblioteka słuchaczów prawa we Lwówie]. 43.Ustawa z dnia 25. stycznia 1914 o stosunku słuźbowym urzędników państwowych i słuźby państwowej (pragmatyka sluźbowa) // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. Rok 1914. Część VIII. – Wydana i rozesłana dnia 27. stycznia 1914. – Wiedeń : Z cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej i rządowej, 1912. – 1224 s. 44.Ustawa z dnia 15 kwietnia 1873, o urządzeniu płac urzędników państwa czynnych // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. Rok 1873. – Wiedeń : Z cesarsko-królewskiej drukarni nadwornej i rządowej, 1873. – 701 s. 45.Ustępy z Najw. Postanowienia z 12. kwietnia i 27. maja 1852, określające ogólny zakres działania с. k. ministerstw // Kodeks prawa politycznego czyli Austryackie Ustawy Konstytucyjne 1848 – 1903 / [Stanisław Starzyński systematucznie zestawił, przeł. i oprac]. – Lwów, 1903. – 1069 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.222

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.