КОЗАЦЬКЕ ПРАВО ЯК ІСТОРИЧНИЙ ТИП УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (XVI ст. – 40 рр. ХІХ ст.)

Maryan Bedriy

Анотація


Досліджено виникнення козацького права та забезпечення його дії в Запорізькій Січі. Проаналізовано вплив козацького права на державотворчі процеси в Україні другої половини XVII ст. Висвітлено рецепцію козацьких правових звичаїв у кодифікаційних проектах Гетьманщини XVIII ст.

Ключові слова


козацьке право, Запорізька Січ, українське державотворення, право- вий звичай, Гетьманщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманова Н. В. Правовий порядок Запорізької Січі: історико-теоретичне дослідження : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. В. Атаманова. – Одеса, 2013. – 19 c.

Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права / Мар’ян Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 11–14.

Бедрій М. Копні суди на українських землях у XIV-XVIII ст. : історико-правове дослідження / Мар’ян Бедрій. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 264 с.

Биркович О. І. Судова система Української держави (Гетьманщини) 1648–1657 рр. : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. І. Биркович. – К., 2004. – 19 с.

Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.) / І. Й. Бойко. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 408 с.

Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.) / І. Й. Бойко. – К. : Атіка, 2012. – 348 с.

Василенко М. П. Як скасовано Литовського Статута (з історії кодифікації західно-руського та вкраїнського права) / М. П. Василенко // Микола Василенко. Вибрані твори : у 3 т. – Т. 2 : Юридичні праці / упоряд. : І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, А. Ю. Іванова, Є. В. Ромінський. – К. : Юрид. думка, 2006. – С. 286–353.

Грозовський І. Козацьке право / І. Грозовський // Право України. – 1997. – № 6. – С. 76–80.

Грозовський І. М. Особливості землекористування у Запорозькій Січі / І. М. Грозовський // Земля і земельні ідносини в історії права, держави і юридичної думки : матер. ХХ Міжнар. істор.-прав. конф. (Судак, 25–28 вересня 2008 р.). – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2009. – С. 163–169.

Гуржій О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2012. – 464 с.

Історія держави і права України / за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.

Історія українського права / за ред. І. А. Безклубого. – К. : Грамота, 2010. – 336 с.

Кульчицький В.С. Історія держави і права України / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К. : Ін Юре, 2008. – 624 с.

Кульчицький В. Козацьке право / В. Кульчицький // Довідник з історії України (А-Я) / за ред. І. Підкови, Р. Шуста. – К. : Генеза, 2001. – С. 324–325.

Лазаревскій А. Малоросийские посполите крестьяне (1648 – 1783 гг.) / А. Лазаревскій. – Кіевъ, 1908. – 108 с.

Музиченко П. П. Історія держави і права України / П. П. Музиченко. – К. : Знання,

– 471 с.

Паньонко І. М. Система покарань у запорізьких козаків / І. М. Паньонко // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919 – 2009) і сучасність : матеріали ХХIV

Міжнар. історико-правової конф. 28 квітня – 1 травня 2011 р., м. Львів. – Львів, 2011. –

С. 243–248.

Права, по которымъ судится малороссійскій народъ / Под ред. А. Ф. Кистяковского. – Кіевъ, 1879. – 1063 с.

Слабченко М. Є. Соціяльно-правова організація Січі Запорозької / М. Є. Слабченко // Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського права. – Вип. 3. – К., 1927. – С. 203–340.

Суд і судочинство на українських землях в XIV–XVI ст. / за ред. П. Музиченка. – Одеса : Астро Принт, 2000. – 180 с.

Терлюк І. Огляд історії кримінального права України / І. Терлюк. – Львів : Ліга-Прес, 2007. – 97 с.

Яковлів А. Український кодекс 1743 року «Права, по которым судится малороссійскій народ»: його історія джерела та систематичний виклад змісту / А. Яковлів. – Мюнхен : Заграва, 1949. – 210 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.