СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ПРАВОВОГО МОНІТОРИНГУ

Igor Onyshchuk

Анотація


Висвітлено стан дослідження питань правового моніторингу в Україні та за її межами. Встановлено, що найбільш проблемним і мало розробленим є такий суттєвий елемент правового моніторингу, як оцінка ефективності нормативно-правових актів (норм права). Актуальною є розробка функціонального аспекту правового моніторингу.

Ключові слова


правовий моніторинг, правотворчість, нормативно-правовий акт, законопроект, експертний аналіз, методологія, технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Анцупова Т. Поняття та сутність міжнародно-правового моніторингу у контексті права Ради Європи / Т. Анцупова // Юридичний вісник. – 2013. – №2. – С. 161–165.

Арзамасов Ю. Г. Введение в нормографию : теорию и методологию нормотворчества :учебное пособие. – М. : Государственный университет – Высшая школа экономики;

Российский университет кооперации, 2009. – 156 с.

Арзамасов Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный. – М. : Издательство МгТУ Н.Э. Баумана, 2009. – 160 с.

Боринська О. Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії / О. Боринська // Політичний енеджмент. – №1(34), 2009. – С. 79–86.

Градова Ю. В. Інститут правового моніторингу як засіб оптимізації національної системи законодавства: конституційно-правовий аспект : дис.... канд. юрид. наук :

00.02 / Ю. В. Градова – Харків. – 2012. – 188 c.

Градова Ю. В. Поняття, суб’єкти та об’єкти правового моніторингу / Ю. В Градова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2009. – № 4 (47). – [Електронний ресурс]Режим доступу : archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../2.pdf .

Державна політика розвитку громадянського суспільства: моніторинг ефективності. Європейський досвід. – К. : ПРООН, 2011. – 97 с.

Жужгов И. В. Мониторинг правового пространства Российской Федерации : автореф. дис. на соиск. учеб. ст. канд. юрид. наук : 12.00.01 / И. В. Жужгов. – Ставрополь, 2006. – 23 с.

Законотворчество в Канаде / Отв. ред. С. В. Кабышев ; пер. с англ. – М. : Формула права, 2006. – 272 с.

Иванова Л. А. Определение эффективности нормативных актов в процессе правового мониторинга : автореф. дис. на соискание уч. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. А. Иванова. – М., 2011. – 24 с.

Косович В. М. Правовий моніторинг як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів, 2012. – №3. – С. 31–44.

Нагребельний В. П. Прогнозування у законодавчій діяльності / В. П. Нагребельний // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 13–20.

Невеселов А. А. Правовой мониторинг и государственная политика: теоретико-правовые основы взаимодействия : автореф. дис. на соискание уч. ступеня канд. юрид.

наук : спец. 12.00.01 / А. А. Невеселов – Ростов-на-Дону, 2009. – 23 с.

Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. Н. Н. Черногора. – М. : Международный юридический институт, 2010. – 232 с.

Попов А. Н., Хананашвили Н. Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия эффективности : научно-практическое пособие. – М. : Общественный совет города Москвы, 2010. – 106 с.

Рибікова Г. В. Правова експертиза нормативно-правових актів як правовоа категорія та наукова доктрина / Г. В. Рибікова // Юридичний вісник, 2013. – №4 (29). – С. 28–32.

Твій місцевий депутат: моніторинг діяльності депутатів місцевих рад в Україні / За заг. ред. М. Михлик, А. Скрипнік. – Черкаси : ЧОО КВУ, 2012. – 72 с.

Фадеева А. С. Аналитическая функция правового мониторинга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. С. Фадеева. – М., 2011. – 25 с.

Шутак І. Д. Від оцінки ефективності норм права до техніки правового моніторингу / І. Д. Шутак // Вісник Національної академії прокуратури України, 2014. – №3(36). – С. 18–23.

Kmieciak Z. Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń. [Elektroniczny zasób]. – Tryb dostępu : www.ksiegarnia.beck.pl/.../jawnosc_-

i_jej_ograniczenia_fragment.pdf.

Nowicki M. Monitoring Praw Człowieka / M. Nowicki, Z. Fialova. – Warszawa, 2000. – 192 s.

Trial Monitoring : A Reference Manual for Practitioners // OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). – Warsaw, 2012. – 234 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.210

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.