СУЧАСНА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Volodymyr Klaban

Анотація


Дано загальнотеоретичну характеристику системи джерел права, проаналізовано сучасний стан системи джерел права України, визначено основні перспективи її розвитку.

Ключові слова


зовнішня форма (джерело) права, система джерел права України

Повний текст:

PDF

Посилання


Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Ж.-Л. Бержель ; пер. с франц. Г. В. Чуршукова, под общ. ред. В. Даниленко. – М. : Nota bene, 2000. – 575 с.

Источники права / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2008. – 760 с.

Закон України «Про колективні договори і угоди» : Закон від 01.07.1993 № 3356-XII. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

Закон України «Про міжнародні договори України» : Закон від 29.06.2004 № 1906-IV. –

[Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1906-15

Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Луць, Л. А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. / Л. А. Луць. – К. :Атіка, 2008. – 412 с.

Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія / Н. М. Пархоменко. – К. : Юридична думка, 2008. – 336 с.

Тополевський Р. Б. Системні зв’язки юридичних джерел права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. Б. Тополевський. – Харків, 2004. – 18 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.192

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.