ПРИНЦИПИ ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Оксана Вікторівна Грищук

Анотація


Здійснено філософсько-правовий аналіз принципів права, які запропоновано розгля-
дати як вихідні правові ідеї, що відображають засадничі загальнолюдські цінності, роз-
кривають сутність права та визначають зміст і спрямованість правового регулювання та
розвитку суспільства.
Ключові  слова:  принципи  права,  загальнолюдські  цінності,  сутність  права,  справед-
ливість, рівність, верховенство права.

Ключові слова


principles of law, social values, the essence of law, justice, equality, the rule of law.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С. С. Теория государства и права : учебник для юридических вузов и

факультетов / С. С. Алексеев - М. : Норма, 2005. - 496 с.

Гаджиев Г. А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта

действительности) : монография / Г. А. Гаджиев. – М. : Норма ; ИНФРА-М, 2013. – 320 c.

Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий

аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12./ Н. А. Гураленко. – Львів, 2009. – С. 51.

Дворкин Р. О правах всерьез / Р. Дворкин ; пер. с англ.; ред. Л.Б. Макеева. – М. :

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – С. 9.

Карташов В. Н. Принципы права / В. Н. Карташов // Теория государства и права / под

ред. проф. В. К. Бабаева - М., 2001.

Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. - К. : Юрінкомінтер, 1998.

Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (питання методології) :

автореф. дис на здобуття наук. ступеня доктора юр. наук. : 12.00.02 «Конституційне

право». / О. М. Колодій.– К. : 1999. − 39 с.

Лившиц Р. З. Теория права : учебник / Р. З. Лившиц. – М. : БЕК, 1994. – 224 с.

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / П. Маланчук. – Х. :

Консум, 2000.

Мартышин О. Классические типы правопонимания и «новые теории права» /

О. Мартышин // Право України. – 2010. – № 4. – С. 98.

Мучник А. Г. Комментарии к Конституции Украины / А. Г. Мучник. – К. :

Парламентское изд-во, 2000. – Кн. 1. – С. 129.

Недбайло П. Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм /

П. Е. Недбайло // Правоведение. – 1971. – № 3. – С. 44-53.

Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму / В. С. Нерсесянц. – М. :

Рос. право, 1992. – С. 291.

Нерсесянц В. С. У российских судов нет правотворческих полномочий / В. С. Нерсесянц //

Судебная практика как источник права. – М. : Юристъ, 2000. – С. 108.

Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) /

С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 с.

Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні : монографія. –

Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010.

Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник. – М. : Академический проект, 2005. –

С. 387.

Рішення Конституційного суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у

справі про призначення судом більш м’якого покарання // Офіційний вісник України. –

– № 45. – Ст. 2975.

Солоненко О. М. Функціональний аспект принципів права у правозастосовній діяль-

ності / Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - №1. – 2011.

Теория государства и права / под ред. Р. А. Ромашова. – СПб. : Юридический центр

Пресс, 2005. – С. 189.

Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична

характеристика : монографія. – Х. : «Друкарня Мадрид», 2012.

Фулей Т. І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їхнього

впровадження в Україні : дис. … канд. юр. наук. : 12.00.01 – Теорія та історія держави і

права ; Історія політичних і правових вчень / Т. І. Фулей. – Львів, 2003. – 253 с.

Шевчук С. В. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні /

С. В. Шевчук. – К. : Реферат, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2015.61.190

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.